Komisja stawia sobie za cel większe zaangażowanie

advertisement
IP/07/1281
Bruksela, dnia 5 września 2007 r.
Komisja stawia sobie za cel większe zaangażowanie
młodych ludzi w życie społeczne
W miarę coraz szybszego starzenia się ludności Europy i zmniejszania się
zasobów młodych pracowników przyszłość UE będzie w coraz większym
stopniu zależeć od młodszych pokoleń. Według przedstawionej dziś analizy
Komisji młodzi ludzie są często niedostatecznie przygotowani do przyjęcia
na siebie takiej odpowiedzialności. Wciąż co szósty młody człowiek w UE
przedwcześnie opuszcza szkołę, a 4,6 miliona osób w wieku 15-24 lat jest
bezrobotnych. W wymienionym dokumencie stwierdza się potrzebę
zwiększenia inwestycji w kształcenie młodzieży i w ochronę ich zdrowia,
zarówno na poziomie UE jak i krajowym, oraz jak najwcześniejszego
rozpoczynania tych działań. Konieczne jest także wsparcie młodych w
procesie przejścia od nauki do pracy. Podkreśla się również znaczenie
większego zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i
społeczeństwa jako całości.
„W momencie, gdy miliony młodych Europejczyków powracają właśnie do nauki z
początkiem nowego roku akademickiego, powinniśmy podwoić nasze wysiłki na
rzecz stworzenia młodym ludziom warunków do rozwoju ich umiejętności i bardziej
aktywnego udziału w społeczeństwie. Młodzi ludzie muszą mieć poczucie realnego
wpływu na życie społeczne”, powiedział Ján Figel', komisarz UE ds. edukacji,
szkoleń, kultury i młodzieży.
Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans,
stwierdził: „Nie możemy pozostać obojętni wobec obecnej paradoksalnej sytuacji, w
której z jednej strony UE cierpi na niedobór siły roboczej, a z drugiej strony zbyt
wielu młodych ludzi pozostaje bez pracy – dwukrotnie więcej, niż wynosi ogólny
wskaźnik bezrobocia w UE.”. Dodał, że „musimy poświęcić więcej uwagi kwestii
tworzenia społeczeństwa otwartego dla wszystkich, w którym każde dziecko i każda
młoda osoba ma swoje miejsce”.
Problemy, z jakimi stykają się dorastający młodzi ludzie są bardziej złożone niż te,
które dotyczyły pokolenia ich rodziców. Przejście od nauki do pracy wiąże się z
różnymi komplikacjami. Połowa obecnych miejsc pracy wymaga wysokiego poziomu
kwalifikacji, a w przypadku pozostałych potrzebne są bardziej zróżnicowane
umiejętności niż dawniej. Około jednej czwartej młodych ludzi w Europie nie posiada
umiejętności ani zdolności niezbędnych do wejścia na rynek pracy. W wielu
państwach członkowskich w rok po zakończeniu nauki bez pracy pozostaje co trzeci
młody człowiek.
Należy poprawić perspektywy w dziedzinie kształcenia i zatrudnienia. Z drugiej
strony, znaczącą rolę w aktywizacji młodych ludzi w społeczeństwie odgrywa
wolontariat. Lepsza współpraca i wymiana dobrych praktyk mogą pomóc rozwinąć
tego rodzaju działalność. Ostatnie badanie Eurobarometru wykazało, że 74 %
młodych ludzi uważa, że programy wolontariatu są dobrym sposobem na
zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.
Komisja podkreśliła dziś w szczególności potrzebę zwiększenia inwestycji na rzecz
młodych ludzi i rozpoczynania ich jak najwcześniej – nie tylko w wymiarze
finansowym, lecz także politycznym i społecznym, za pośrednictwem rodzin,
organizacji pozarządowych, nauczycieli i pracodawców. Należy nadać priorytetowy
charakter kwestii przygotowania przekrojowych strategii na rzecz młodzieży,
zarówno unijnych jak i krajowych, które obejmowałyby środki w wielu obszarach
polityki, takich jak kształcenie, zatrudnienie, zdrowie, przedsiębiorstwa, kultura,
młodzież i sport. Komisja wezwała także państwa członkowskie do zwiększenia
wysiłków w zakresie:
•
ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz rozszerzania
edukacji elementarnej, począwszy od dzieci z obszarów o niekorzystnej
sytuacji, a także opracowania środków towarzyszących, zapobiegających
przedwczesnemu opuszczaniu szkoły;
• uwzględniania spraw młodzieży w ramach strategii UE na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia poprzez strategie oparte na modelu
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (ang. flexicurity),
mające na celu poprawę perspektyw osób wchodzących na rynek pracy;
• tworzenia ściślejszych powiązań między biznesem a edukacją i
podnoszenia mobilności. W tym celu Komisja zainicjuje w ramach
tegorocznych Dni Pracy w UE pilotażowy projekt „Pierwsza praca za
granicą”, wspierający mobilność pracowników w Unii;
• angażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne i w ocenę polityki na
rzecz młodzieży poprzez wzmocnienie istniejącego partnerstwa między
młodymi ludźmi, ich organizacjami oraz instytucjami UE. Wyrazem i
potwierdzeniem takiego partnerstwa mogłaby być deklaracja ze strony UE i
państw członkowskich w sprawie tworzenia lepszych możliwości dla
młodzieży, zawierająca jednocześnie zobowiązanie się młodych ludzi do
aktywnej współpracy.
Komunikat zawiera także kilka innych konkretnych propozycji:
•
Sprawozdanie UE na temat młodzieży, sporządzane co trzy lata we
współpracy z młodymi ludźmi w celu dokonania opisu i analizy sytuacji
młodzieży w Europie, pogłębienia zrozumienia tych kwestii i wzmocnienia
przekrojowej współpracy.
• W 2008 r. inicjatywa dotycząca Europejskiej karty jakości w dziedzinie
praktyk, mająca na celu propagowanie praktyk i zwalczanie nadużyć.
• Nowa strategia w dziedzinie zdrowia, która będzie wspierać działania
dostosowane do potrzeb młodych ludzi (w opracowaniu).
• Konsultacje i ocena wpływu dotyczące wolontariatu w kontekście
przygotowania nowej inicjatywy mającej na celu eliminowanie przeszkód w
tego rodzaju działalności i usprawnienie uznawania nabywanych tą drogą
umiejętności.
• Analiza krajowych praktyk w zakresie dostępu młodych ludzi do kultury,
mająca na celu ułatwienie takiego dostępu.
Do dzisiejszego komunikatu załączono dwa dokumenty Komisji w sprawie
zatrudnienia młodzieży oraz wolontariatu młodych ludzi. Dokument w sprawie
zatrudnienia przedstawia po raz pierwszy analizę sytuacji w dziedzinie zatrudnienia
młodych ludzi w wieku 15 - 30 lat w 27 państwach UE, zawiera także załącznik ze
szczegółowymi danymi statystycznymi. W drugim z wymienionych dokumentów
dokonano przeglądu i analizy krajowych polityk dotyczących wolontariatu młodzieży
na podstawie sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie.
2
Komunikat, w którym wykorzystano wyniki konsultacji przeprowadzonych przez
Komisję w ramach Europejskiego Forum Młodzieży, stanie się podstawą przyszłego
rozwoju koordynacji polityki wobec młodzieży w UE. Komisarze Figel' i Špidla
przedstawią omawiany dokument młodym ludziom w dniu 16 września na spotkaniu
z młodzieżą w Lizbonie, poświęconym w dużej mierze tej właśnie inicjatywie.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/youth
Kontekst:
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy
"Thematic Study on Policy Measures concerning Disadvantaged Youth" („Analiza
tematyczna środków polityki dotyczącej młodzieży znajdującej się w szczególnie
trudnej sytuacji”)
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Przegląd Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (jesień 2005 r.) na temat
zatrudnienia młodzieży:
http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf
3
Download