Załącznik nr 8 – Wykaz osób

advertisement
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 7 do Umowy
Numer sprawy: 34/SISP-2/PN/2015
…………………………………
Wykonawca
Wykaz (wzór)
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymogi określone
przez Zamawiającego w pkt 7.4. SIWZ w postępowaniu na:
„Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska systemowo-programowego niezbędnego
dla prawidłowego świadczenia usług wytworzonych w ramach projektu SISP-2, w tym
dla aplikacji Dziedzinowych Baz Danych poprzez wdrożenie bezpiecznego jednolitego
środowiska zdalnego dostępu do zasobów”
Kierownik projektu – osoba, która:
a) posiada wykształcenie wyższe,
b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika projektu
informatycznego,
c) pełniła rolę kierownika projektu w minimum jednym projekcie polegającym na dostawie
i konfiguracji oprogramowania, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto,
d) posiada znajomość zasad zarządzania projektami,
e) posiada znajomość najlepszych praktyk utrzymywania systemów informatycznych opartych na
zaleceniach ITIL.
Lp.
Sposób spełniania wymagań
Wymagania
Kierownik projektu
1.1
Imię i nazwisko osoby, która:
a)
posiada wykształcenie wyższe,
b)
c)
d)
posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
w pełnieniu funkcji Kierownika projektu informatycznego
pełniła rolę kierownika projektu w minimum jednym
projekcie polegającym na dostawie i konfiguracji
oprogramowania, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł
brutto,
posiada znajomość zasad zarządzania projektami
e)
posiada znajomość najlepszych praktyk utrzymywania
systemów informatycznych opartych na zaleceniach ITIL,
f)
Informacja o podstawie dysponowania
(np. umowa o pracę, umowa cywilna, osoba oddana do
dyspozycji przez podmiot trzeci)
1
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji
Minimum 5 osobowy zespół specjalistów wdrożeniowych, z którego każdy z członków
(z wyłączeniem pkt. d):
a) posiada wykształcenie wyższe,
b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektach informatycznych,
c) brał udział w roli inżyniera wdrożeniowego w co najmniej jednym projekcie o wartości zamówienia
na kwotę minimum 200.000 zł brutto każdy,
d) brał udział w co najmniej jednym projekcie polegającym na wykonaniu wdrożenia infrastruktury
informatycznej obejmujących zagadnienia:
i. dostępu zdalnego do infrastruktury korporacyjnej,
ii. infrastruktury PKI,
iii. bezpieczeństwa stacji roboczych,
iv. ochrony informacji.
Zagadnienia i. – iv. mogą być spełnione przez zespół łącznie.
e) posiada znajomość sprzętu i technologii potrzebnej do wdrożenia oferowanego sprzętu
i oprogramowania w środowisku Zamawiającego,
f) posiada znajomość systemów będących w użytkowaniu przez Zamawiającego (zgodnie z Opisem
środowiska Zamawiającego), w zakresie niezbędnym do wdrożenia zamawianych usług.
Minimum 5 osobowy zespół specjalistów wdrożeniowych
1.2
Imię i nazwisko osoby, która:
a)
posiada wykształcenie wyższe
b)
co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy
projektach informatycznych
c)
d)
e)
f)
g)
brała udział w roli inżyniera wdrożeniowego co najmniej
jednym projekcie o wartości zamówienia na kwotę
minimum 200.000 zł brutto każdy,
Brała udział w co najmniej jednym projekcie polegającym
na wykonaniu wdrożenia infrastruktury informatycznej
obejmujących zagadnienia:
i. dostępu
zdalnego
do
infrastruktury
korporacyjnej,
ii. infrastruktury PKI,
iii. bezpieczeństwa stacji roboczych,
iv. ochrony informacji.
Zagadnienia i. – iv. mogą być spełnione przez zespół
łącznie.
posiada znajomość sprzętu i technologii potrzebnej do
wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania
w środowisku Zamawiającego
posiada znajomość systemów będących w użytkowaniu
przez Zamawiającego (zgodnie z Opisem środowiska
Zamawiającego), zakresie niezbędnym do wdrożenia
zamawianych usług
Informacja o podstawie dysponowania
(np. umowa o pracę, umowa cywilna, osoba oddana do
dyspozycji przez podmiot trzeci)
…………………………………
………………………………..
Miejscowość, data
(podpis Wykonawcy)
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę
oświadczenia.
2
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji
Download