Lądek Zdrój, 22.12.2014r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH

advertisement
Lądek Zdrój, 22.12.2014r.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
Dotyczy : Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych – Nr KO/1/2014
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ z siedzibą : Lądek
Zdrój, Pl. Mariański 7/8 informuje, że w dniu 19.12.2014r.nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przeprowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013.217. – j.t.) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008r. 164.1027).
Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym konkursie :
1)
2)
na zadanie określone w pakiecie nr 1 w zakresie obsługi pacjentów w
oddziałach uzdrowiskowych : szpitalnym i sanatoryjnym - wpłynęła 1
oferta.
na zadanie określone w pakiecie nr 2 w zakresie obsługi pacjentów w
zakresie świadczenia odrębnie kontraktowanego – terapii hiperbarycznej
/oksygenacja hiperbaryczna/NFZ – nie wpłynęła żadna oferta – w
związku z tym konkurs w tym zakresie został unieważniony.
Złożona oferta w wymaganym zakresie określonym w pakiecie nr 1 jest ofertą
korzystną dla Zamawiającego, w związku z tym została przyjęta do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Wykaz oferentów :
1. Oferta Nr 1 – Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska
lek. med. Andrzej
INGLOT 57-540 Lądek Zdrój ul. Graniczna 2/1 złożył ofertę:
a) na zadanie nr 1 w zakresie obsługi pacjentów w oddziałach uzdrowiskowych:
szpitalnym i sanatoryjnym - cena za jednego pacjenta w turnusie : 65 zł (słownie
sześćdziesiąt pięć );
Od decyzji Zamawiającego przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w
art.153 i 154 ust.1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008r.164.1027).
W celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapraszamy do
siedziby Zamawiającego w dniu 30 grudnia 2014r. pok. 102 Dział Kadr, Tel 74 81 17 224.
Do wiadomości :
1. Oferent
2. a/a
Sporządziła: S.O. tel. 74 81 17 224
1
2
Download