wyjasnienia zal 8 - BIP – Szpital Średzki Sp. z oo

advertisement
Środa Wlkp., dnia 17 sierpnia 2015 r.
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa produktów leczniczych do
Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.”
Przez:
Szpital Średzki Sp. z o.o.
z siedzibą w Środzie Wlkp.
ul. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska
Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 14 produktu w
opakowaniu typu fiolka?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Tak, zamawiający wyraża zgodę.
2.
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający w pakiecie 7 produkty oznaczone „*" miał na myśli w opakowaniu butelka
wolnostojąca, posiadająca dwa różne oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym
zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia
zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji.
Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty
użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po
dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co
eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i
wykonywania dodatkowych czynności przez personel.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Tak, zamawiający wyraża zgodę.
3.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 2 miał na myśli preparat "Aminokwasy 6 roztw. dla
wcześniaków, noworodków i małych dzieci. Zawartość azotu 9,3g/1. Zawierający kwas
glutaminowy-100 mi"? Opisany produkt przez Zamawiającego jest niedostępny na rynku.”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Tak, zamawiający wyraża zgodę na ww. preparat.
4.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 5 preparatu Purisole
SM roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na
bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych
samych wskazaniach co Glicyna?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Tak, zamawiający wyraża zgodę.
Download