wyjasnienia zal 10 - BIP – Szpital Średzki Sp. z oo

advertisement
Środa Wlkp., dnia 17 sierpnia 2015 r.
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa produktów leczniczych do
Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.”
Przez:
Szpital Średzki Sp. z o.o.
z siedzibą w Środzie Wlkp.
ul. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska
Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 24 i 25 (Meropenem Sandoz 500mg i 19 x 10 fiol.)
wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z
bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w
Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie
zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w
przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza powyższe, natomiast nie jest to wymagane przez Zamawiającego.
2.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 24 i 25 (Meropenern Sandoz 500mg i 19 x 10 fiol.)
wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1
godzinę?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza powyższe, natomiast nie jest to wymagane przez Zamawiającego.
3.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie Nr 5 poz. 82 (Nebbud 0,25 mg/mi x 20) posiadał
zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krup u- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy
i oskrzeli-niezależnie od etiologii?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza powyższe, natomiast nie jest to wymagane przez Zamawiającego.
4.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy w pakiecie Nr 5 poz. 82 (Nebbud 0,25 mg/mi x 20) oraz pakiecie Nr 5 poz. 92 (pulmicort
do neb.(O,5mg/lm1) 2m1 x 20,(Nebbud)) Zamawiający wymaga produktu, po którego
zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od
rozpoczęcia leczenia?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga spełniania ww. warunków.
5.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 82 (Nebbud 0,25 mg/mi x 20) wyraża zgodę na wycenę
leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
6.
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający pakiecie Nr 5 poz. 82 (Nebbud 0,25 mg/mi x 20) oraz pakiecie Nr 5 poz. 92
(pulmicort do neb.(O,5mg/lml) 2ml x 20,(Nebbud)) wymaga, aby leki o tej samej nazwie
międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga spełniania ww. warunku.
Download