Odpowiedzi na pytania 3

advertisement
Lublin, 06.02.2017 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy leków (nr sprawy 79/16)
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)
w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.
1. Zadanie 84. Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą
metodą sterylizacji parą wodną?
ODPOWIEDŹ: Nie.
2. Zadanie 84. W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na
uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność
chlorheksydyny?
ODPOWIEDŹ: Nie.
3. Zadanie 88. Czy Zamawiający dopuści żel do intubacji bez lidokainy o pojemności 11 ml?
ODPOWIEDŹ: Tak.
4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 – dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
ODPOWIEDŹ: Zgoda. W/w rozwiązanie nie dotyczyć będzie leków z importu docelowego, dla
którego przewidziano termin dostawy wynoszący do 21 dni roboczych (zgodnie
z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 03.02.2017 r. na pytanie nr 17).
5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 4 ust. 1:
1. Za nienależyte wykonanie umowy Odbiorca może naliczyć Dostawcy kary w następujących
wypadkach i w wysokości:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości
brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu zamówienia;
b) za zwłokę w usunięciu braków ilościowych/wad ujawnionych w asortymencie,
w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,5 % wartości
brutto zareklamowanych dostaw za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
zareklamowanych dostaw.
ODPOWIEDŹ: Nie.
6. Czy Zamawiając w Pakiecie 98 Linezolid rozt do inf.doż 2 mg/ml 10 worków a 300 ml dopuści
opakowania x1 worek w ilości 500 worków?
ODPOWIEDŹ: Tak.
7. Czy Zamawiający w Pakiecie 98 Linezolid rozt do inf.doż 2 mg/ml 10 worków a 300 ml wymaga worka
z dwoma sterylnymi portami i samouszczelniającą się membraną, w dodatkowej folii gwarantującej
sterylność i kartonowym opakowaniu x1 worek.
ODPOWIEDŹ: Nie.
8. Czy zamawiający pakiecie 57 poz.1 wymaga, by lek zarejestrowany był w wymienionych poniżej
wskazaniach: Leczenie choroby nowotworowej, w tym: chemioterapia paliatywna raka połączenia
przełykowo-żołądkowego, nowotwory głowy i szyi, rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu
PEFG (cisplatyna, epirubicyna, 5-fluorouracyl i gemcytabina), mięsaki tkanek miękkich.
ODPOWIEDŹ: Nie.
9. Czy Zamawiający pakiecie 78 pozycja 1,2 wymaga, aby produkt w pakiecie nr.78 poz. 1,2, posiadał
wskazanie w leczeniu w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako
leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią jelita grubego?
ODPOWIEDŹ: Nie.
10. Czy zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie nr 78 posiadał bezpieczne, nietłukące się opakowanie
z polipropylenu, zamykane korkiem chlorobutylowym, pokrytym od wewnątrz warstwą FluoroTec,
aluminiowym kapslem i kapslem polipropylenowym w plastikowym blistrze? Ma to bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo osób zajmujących się przygotowywaniem leków w pracowni cytostatycznej, chroniąc
zawartość fiolki po upuszczeniu.
ODPOWIEDŹ: Nie.
11. Zadanie nr 84. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel do cewnikowania ma być pozbawiony
parabenów m.in. Methyl Hydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi.
ODPOWIEDŹ: Nie.
12. Zadanie nr 84. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie,
bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu
znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%),
z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników,
endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności
12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia,
w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów.
ODPOWIEDŹ: Tak.
13. Zadanie nr 84. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać
żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na
organizm pacjenta (oświadczenie producenta)?
ODPOWIEDŹ: Nie.
14. Zadanie nr 84. Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do
wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?
ODPOWIEDŹ: Tak.
15. Zadanie nr 87 i 88. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania żelu w opakowaniu – sterylnym aplikatorze
harmonijkowym 8,5g, które jest dostosowane do użycia tylko jedną ręką i pozwala na wysoką precyzję
przy dozowanych ilościach żelu.
ODPOWIEDŹ: Tak.
16. Zadanie nr 87 i 88. Prosimy o sprecyzowanie czy żel do intubacji ma być nawilżający, specjalnie
dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie
zawierający aktywnych składników?
ODPOWIEDŹ: Tak.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Z poważaniem
(-) mgr Jarosław Dąbrowski
st. inspektor ds. zamówień publicznych
Download