Odpowiedzi na pytania (10)

advertisement
Wrocław, 2017-01-09
L. Dz. USK/DZP/PN-230/2016
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych na okres 24
miesięcy
znak sprawy USK/DZP/PN-230/2016
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 16 /Podpakiet38 poz. 1 i 2 (Meropenemum 500mg i 1000mg) wymaga, aby meropenem
posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z
którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj.
ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe,
powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana
jest o taki związek?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 16 /Podpakiet 38 poz. 1 i 2 (Meropenemum 500mg i 1000mg) wymaga, aby trwałość
roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Zapytanie 3:
Czy w pakiecie Nr 12A poz. 4, 5 i 6 (Budesonide 0,25; 0,50 i 1 mg/amp.) Zamawiający wymaga produktu, po którego
zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Zapytanie 4:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12A poz. 4 (Budesonide 0,25 mg/amp.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego
zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego,
przechowywać do 12 godzin?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Zapytanie 5:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12A poz. 4, 5 i 6 (Budesonide 0,25; 0,50 i 1 mg/amp.) wymaga, aby leki o tej samej
nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Zapytanie 6:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12A poz. wymaga, aby Budesonidum/Formoterolum (0,16 mg + 4,5 mcg/dawk.) był
wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Zapytanie 7:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 19A poz. 147, 148 i 149 (Metoprololi succinas 23,75; 47,5 i 95 mg tabl. o przedł. uwaln.)
wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak:
tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Zapytanie 9:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6/Podpakiet nr 1 poz. 72 (Esomeprazolum 40 mg/fiol.) wymaga, aby preparat
esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał
zarejestrowane wskazanie u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy
podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak: choroba refluksowa przełyku(GERD) u pacjentów z
refluksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu ?
Odp. Nie wymaga, dopuszcza.
Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Download