Document

advertisement
Środa Wlkp., 21.07.2009 r.
SPZOZ/ZP/7/09
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala
SPZOZ w Środzie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. informuje, że od wykonawcy
wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:
Pytanie 1
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 20 wyrazi zgodę na zaproponowanie 6,5% roztworu
aminokwasów dla wcześniaków, noworodków i małych dzieci. Zawierający 9,3 g/l. Nie zawierający
kwasu glutaminowego?
Odp.
Tak.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 21 miał na myśli płynną zmodyfikowaną żelatynę 3%
(Geloplasma) 500 ml w worku?
Odp.
Tak.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 4 poz. 1-7 i utworzenie z nich odrębnego
pakietu np. 4a?
Odp.
Wyrażamy zgodę na wyłączenie z pakietu 4 poz.1,2,3 i utworzenie odrębnego pakietu 4 a.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka dwukomorowego
do żywienia pozajelitowego zawierającego roztwór aminokwasów, węglowodany, elektrolity.
Objętość 1000 ml, zawartość azotu 8g kalorie niebiałkowe 800 kcal do podaży drogą centralną?
Odp.
Tak.
Pytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka dwukomorowego
do żywienia pozajelitowego zawierającego roztwór aminokwasów, węglowodany, elektrolity.
Objętość 1500 ml, zawartość azotu 12g kalorie niebiałkowe 1200 kcal do podaży drogą centralną?
Odp.
Tak.
Pytanie 6
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 3 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka dwukomorowego
do żywienia pozajelitowego zawierającego roztwór aminokwasów, węglowodany, elektrolity.
Objętość 2000ml, zawartość azotu 16g kalorie niebiałkowe 1600 kcal do podaży drogą centralną?
Odp.
Tak.
Pytanie 7
Czy Zmawiający w pakiecie 4 poz. 9-14 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatów w
opakowaniu KabiPac?
Odp.
Tak.
Pytanie 8
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 4 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego
zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową, węglowodany i elektrolity.
Objętość 1440 ml, zawartość azotu 5,4 g ,energię niebiałkową ok.900 kcal, do podaży droga
centralna i obwodową , z portami do dostrzyknięć?
Pytanie 9
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 5 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego
zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową, węglowodany i elektrolity.
Objętość 1920 ml, zawartość azotu 7,2 g ,energię niebiałkową ok.1200 kcal, do podaży droga
centralna i obwodową , z portami do dostrzyknięć?
Pytanie 10
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 6 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego
zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową, węglowodany i elektrolity.
Objętość 2400 ml, zawartość azotu 9,0 g ,energię niebiałkową ok.1500 kcal, do podaży droga
centralna i obwodową , z portami do dostrzyknięć?
Odp. dot. pyt. 8, 9,10.
Nie wyrażamy zgody. Worki trzykomorowe mają być zgodne z wykazem asortymentowoilościowym zał. do SIWZ.
Pytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 4 poz. 15 i utworzenie z niej odrębnego
pakietu np.4b?
Odp.
Tak.
Pytanie 12
Czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 15 Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat
hydroksyetylowanej skrobi o masie cząsteczkowej 130 000 Da nie posiadał przeciwwskazania
dotyczącego zastosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?
Odp.
Tak.
Pytanie 13
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym
(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch
miejsc po przecinku)?
Odp. Prosimy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku
Pytanie 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki
i odwrotnie?
Odp.
Tak.
Pytanie 15
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się
postacią
(tabletki
na
tabletki
powlekane
lub
kapsułki
lub
drażetki
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odp.
Tak.
Pytanie 16
Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.
1163, nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 64, poz. 427
i nr 82, poz. 560, oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo
restrykcyjne brzmienie, Zamawiający zechciałby dodać w projekcie umowy, załączonym do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapis
w poniższym brzmieniu?:
1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie
w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian;
2) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego
Ministra,
przy
czym
zmiany
te
mogą
dotyczyć
podwyższenia
i obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia leków
z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;
3) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
4) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów leków, na podstawie
dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);
Odp.
Zapisy dot. zmiany cen są zawarte w projekcie umowy
5) zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z
tabelą NBP;
Odp.
Nie
2. Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia
obowiązywania odpowiednich przepisów.
3. Zmiany wymienione w ppkt 4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy,
w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.
4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie
produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów
objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na
zasadach określonych w punkcie 3.
Odp.
Tak
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową
w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
Odp.
Tak
6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków
objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej
części.
Odp.
Nie
Pytanie 17 – dot. § 3 pkt.2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia leków w trybie CITO do 12
godzin od chwili złożenia zamówienia?
Odp.
Tak.
Pytanie 18 - dot. § 4
Prosimy Zamawiającego o dopisanie „nie mniej jednak niż 80% zakontraktowanych ilości”.
Odp.
Tak.
Pytanie 19 - dot. § 5 pkt.2
Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi procedurami do których
zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym proponujemy zmianę
przedmiotowego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę,
który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- wad jakościowych w ciągu 14 dni”.
Odp.
Tak.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards