Odpowiedzi na pytania (1)

advertisement
L. Dz.
USK/DZP/PN-45/2017
Wrocław, 2017-04-26
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę leków onkologicznych i programów lekowych
onkologicznych - dogrywka
znak sprawy USK/DZP/PN-45/2017
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1:
do treści wzoru umowy: § 3 ust. 3
Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu
zawartego w zadaniu nr 9 poz. 1?
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu
Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie 2:
do treści wzoru umowy: § 6 ust.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisów § 6 ust. 4 nakładającego na Wykonawcę
obowiązek umieszczania na fakturach numeru umowy przetargowej i numeru zamówienia (zamówień) ?
Uzasadnienie:
Wymóg umieszczania na fakturach dodatkowych informacji takich jak: numer umowy przetargowej, numer
zamówienia/zamówień nie jest dostępny w ramach standardowych programów fakturujących. System
księgowy Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie na fakturach dowolnych treści.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3:
do treści wzoru umowy: § 7 ust.1
Czy Zamawiający mając na uwadze, że system księgowy Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie na fakturach
dowolnej treści, wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez wykreślenie z projektu
umowy w § 7 ust. 1 słów: ,,zgodnie z postanowieniami § 6 ust.4” i nadanie ostatniemu zdaniu § 7 nowego
brzmienia: ,, Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.” ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4:
do treści wzoru umowy: § 7 ust.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z wzoru umowy zapisów § 7 ust. 2 na podstawie, którego
Wykonawca byłby uprawniony w razie opóźnienia w zapłacie tylko do naliczania odsetek umownych w
wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia i nadanie § 7 ust. 2 nowego brzmienia:
,,W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości wynikającej z
ustawy” ?
Uzasadnienie:
Prawo naliczania odsetek w wysokości wynikającej z ustawy od nieuregulowanych płatności, które są
wymagalne/są w zwłoce jest ustawowym uprawnieniem Wykonawcy i wynika z przepisów prawa. Wykonawca
nie chce rezygnować z tej ochrony poprzez zgodę na naliczanie odsetek umownych.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5:
do treści wzoru umowy: § 8 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez wykreślenie z wzoru
umowy w § 8 ust. 1 wyrażenia: ,, drogą telefoniczną” i dodanie słów ,,pisemnego zgłoszenia reklamacji wedle
wyboru Zamawiającego: faksem, e mailem lub listem poleconym” ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6:
do treści wzoru umowy: § 11 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary w sytuacji gdy Wykonawca nie przystąpi lub przewie
wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku
rozwiązania umowy zgodnie z ust.6 do 10 % wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7:
do treści wzoru umowy: § 11 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 2 % wartości brutto nierealizowanego
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z tytułu opóźnienia w dostarczeniu poszczególnych partii
towaru / opóźnienia w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8 ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8:
do treści wzoru umowy: § 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 11 umowy dodatkowego zapisu ust. 8 o treści: ,,Przed
rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie wezwie
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9:
do formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy:
Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się
w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na
adres Wykonawcy ?
Odp.: Tak. Umowa do podpisania zostanie wysłana na adres mailowy podany w ofercie.
Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Download