wyjaśnienie siwz (1) - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w

advertisement
WOJEWÓDZKI SZPI TAL SPECJ ALISTYCZNY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65
Sekcja Zamówień Publicznych
tel (0-83) 342-82-96, tel/fax (0-83) 342-82-97
adres do korespondencji: ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
ZP.EN.3520/7 - 1548 /14 (7)
tel. (0-83) 342-82-96 tel/fax (083) 342-82-97
Biała Podlaska, 19.02.2014r.
WYJAŚNIENIE SIWZ (1)
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
w podziale na 8 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 51952 - 2014
z dnia 13.02.2014r., (sprawa: ZP.3520/7/14).
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zmianami), Zamawiający udziela
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza
się na stronie internetowej zamawiającego.
Treść pytania i odpowiedzi:
Dotyczy zapisów wzoru umowy:
1. §1 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez:
(a) dodanie po słowach „w §2 ust.1” sformułowania „z uwzględnieniem jednak postanowień
umowy dot. zmiany cen”, (b) dodanie ostatniego zdania w brzmieniu „ Kupujący oświadcza, że
łącznie ograniczenie zamówienia leków nie będzie większe niż 30% w stosunku do
wartości/ilości określonej niniejszą umową”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
2. §2 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po
słowach „Cena brutto umowy” sformułowania: „na dzień jej zawarcia”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
3. §2 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie
do ostatniego zdania zapisu w brzmieniu „z zastrzeżeniem, że zmiany cen wywołane
przepisami powszechnie obowiązującymi (dot. cen urzędowych i stawek VAT) obowiązują od
dnia wejścia w życie tych przepisów i nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do
umowy”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
4. §2 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
5. §3 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po
słowach „ceny jednostkowej” sformułowania: „z zastrzeżeniem § 2 ust.5 powyżej” ?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
6. §3 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie
zdania: „Zgody takiej podmiot tworzący nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach
przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654),
zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
7. §4 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zastąpienie
dotychczasowego brzmienia („w terminie ważności reklamowanych produktów”) nowym
w brzmieniu „niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od dnia stwierdzenia
wad, z ograniczeniem jednak do upływu terminu ważności reklamowanych produktów .”?
1
8. §4 ust. 13 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po
słowach „nie będzie dostarczał” zapisu w brzmieniu „w okresie 36 godzin licząc od upływu
terminu umownego”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
9. §5 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tych postanowień
zapisów „jednak nie mniej niż 10,00zł” oraz „ jednak nie mniej niż 20,00zł”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
10. §5 ust. 2 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez obniżenie
wartości kary umownej do wartości np. 5% (w miejsce 10%) ?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
11. §5 ust. 4 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez obniżenie
wartości kary umownej do wartości np. 5% (w miejsce 10%)?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
UWAGA – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna
restrykcyjność! Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak
chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis
art.484 §2 kc. daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane).
12. §5 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
13. §5 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zastąpienie
dotychczasowego słowa: „ Kupujący” nowym sformułowaniem „każda ze Stron”. ?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
14. §5 po ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia postanowienia
zatytułowanego „UWAGA”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
15. §6 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez
dodania po sformułowaniu „(z wyłączeniem §2….) sformułowania „ust.5”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
16. §6 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a)
dodanie po słowie „tj.” sformułowania „co najmniej trzykrotne” (b) dodanie po słowach
„powtarzające się” zdania w brzmieniu: „co najmniej trzykrotnie”?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z siwz.
Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Katarzyna Ulita
2
Download