modyfikacja-wyjaśnienie siwz (1)

advertisement
WOJEWÓDZKI SZPI TAL SPECJ ALISTYCZNY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65
Sekcja Zamówień Publicznych
tel (0-83) 342-82-96, tel/fax (0-83) 342-82-97
adres do korespondencji: ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
ZP.MM.3520/19 - 3299/13
(8) 342-82-96 tel/fax (083) 342-82-97 Biała Podlaska, 25.04.2013 r.
tel. (0-83)
MODYFIKACJA / WYJAŚNIENIE SIWZ (1)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych
wraz z dzierżawą analizatorów w podziale na 2 części, ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 159484-2013 z dnia 22.04.2013 r., (sprawa:
ZP.3520/19/13).
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.), zamawiający dokonuje
modyfikacji siwz w zakresie załącznika nr 1A do siwz – projekt umowy dzierżawy:
 brzmienie §3 ust. 4 lit. c ulega zmianie z:
„W przypadku uszkodzenia wykluczającego dalszą eksploatację urządzenia, którego
Wydzierżawiający nie będzie mógł naprawić w terminie wyżej określonym, lub naprawa taka
byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas Wydzierżawiający wstawi w zamian
uszkodzonego, inne, sprawne urządzenie o nie gorszych parametrach jak określone w §1 ust.1.
Wydzierżawiający dokona zamiany na sprawne urządzenie niezwłocznie po wystąpieniu
sytuacji wyżej opisanej, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia
uszkodzenia przez Dzierżawcę”
na:
„W przypadku uszkodzenia wykluczającego dalszą eksploatację urządzenia, którego
Wydzierżawiający nie będzie mógł naprawić w terminie wyżej określonym, lub naprawa taka
byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas Wydzierżawiający wstawi w zamian
uszkodzonego, inne, sprawne urządzenie o nie gorszych parametrach jak określone w §1 ust.1.
Wydzierżawiający dokona zamiany na sprawne urządzenie niezwłocznie po wystąpieniu
sytuacji wyżej opisanej, jednak nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia
uszkodzenia przez Dzierżawcę”
 w §3 po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującej treści:
„Koszty napraw powstałe z winy Dzierżawcy ponosi Dzierżawca.”
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza
się na stronie internetowej zamawiającego.
Treść pytań i odpowiedzi:
Dotyczy Części nr 2: załącznika nr 6 do siwz (WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA
DO POSIEWÓW KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH):
1. Czy Zamawiający dopuści analizator o szerokości 132cm? Jednocześnie informujemy, że
analizator dostarczamy na specjalnym stole laboratoryjnym o takich wymiarach, aby
zapewnić odpowiednie warunki użytkowania.
Odpowiedź: Nie.
1
2. Czy zamawiający dopuści podłoża do hodowli drobnoustrojów bez inhibitorów, w których
inaktywacja antybiotyków następuje poprzez rozcieńczenie? System zapewnia co najmniej 9
krotne rozcieńczenie antybiotyku przy maksymalnej objętości dodawanej krwi lub wielokrotnie
większe przy mniejszych ilościach dodawanej krwi.
Odpowiedź: Nie.
Dotyczy części nr 1:
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami
ważności: poz. 4 – termin ważności: min. 4 m-ce od daty dostawy do Zamawiającego?
Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników oferujemy
terminy ważności zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Tak.
Dotyczy części nr 2:
4. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań formularza asortymentowo-cenowego
odczynników dla części 2: Podłoża wzrostowe dla posiewów krwi i innych płynów ustrojowych
do oferowanego aparatu, zaoferowanie podłoży tlenowych i beztlenowych inaktywujących
antybiotyki przeznaczonych do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoża
tlenowego pediatrycznego przeznaczonego do hodowli mikroorganizmów tlenowych i
względnie beztlenowych (bakterie i grzyby) we krwi?
Odpowiedź: Tak.
5. Czy Zamawiający używając w pozycjach 1-3 w Formularzu asortymentowo-cenowym
odczynników dla części 2 sformułowania dotyczącego podłoży „inaktywujące antybiotyki” oraz
w: Opisie minimalnych wymagań dotyczących podłóż do oferowanego aparatu, w pkt 4
Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorami antybiotyków,
wymaga aby to w samym składzie podłoża zawarty był specjalny składnik powodujący
zahamowanie aktywności antybiotyków i potwierdzeniem spełnienia wymogów była instrukcja
techniczna do podłoży?
Odpowiedź: Tak, bez konieczności dostarczenia instrukcji technicznej do podłoży.
6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w części 2 podłoża w pozycjach 1, 2, 3 były
bezpieczne w użytkowaniu dla pracowników oraz pacjentów dzięki wykonaniu z nietłukącego
się materiału?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa aparatu nastąpiła w terminie 3 tygodni od daty
podpisania umowy, ponieważ analizator musi być sprowadzony z zagranicy, a
skomplikowane procedury celne nie pozwalają na sprowadzenie aparatu w terminie 2
tygodni?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
Dotyczy wzoru umowy dostawy – załącznik nr 1:
8. §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę cen jednostkowych brutto stanowią
ewentualne zmiany w przepisach podatkowych związanych z przedmiotem umowy. W tej
sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
9. §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT (wzrost/obniżka)
związanych z przedmiotem umowy, z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynika w/w
zmiana, cena jednostkowa netto nie ulega zmianie; zmieni się wyłącznie cena jednostkowa
brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki podatku VAT, obowiązującej w
2
dniu wystawienia faktury VAT. W celu potwierdzenia powyższej okoliczności strony umowy
sporządzają stosowny aneks do umowy”?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
10. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni
roboczych?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
Dotyczy wzoru umowy dzierżawy – załącznik nr 1A:
11. §3 ust. 4 lit. b oraz §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Dzierżawca
ponosi koszty napraw awarii powstałych z winy Dzierżawcy”?
Odpowiedź: Zgodnie z niniejszą modyfikacją, pismo znak: ZP.MM.3520/19 -3299/13 (8) z dnia
25.04.2013 r.
12. §3 ust. 4 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z niniejszą modyfikacją, pismo znak: ZP.MM.3520/19 -3299/13 (8)
z dnia 25.04.2013 r.
Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Katarzyna Ulita
3
Download