pytania-odpowiedzi

advertisement
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Sekcja Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-280
fax.: (0-41) 36-74-474(481)
Kielce dn. 11.05.2015r.
WSZYSCY WYKONAWCY
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ
Dotyczy postępowania: AZP 241/56/15
przetarg nieograniczony powyżej 207 tys. Euro na zakup wraz z dostawą leków: ogólnych,
onkologicznych, stosowanych w anestezjologii dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich nr 2015/S 077-135947 z dnia 21.04.2015r.
Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 –
tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących
zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
Zapytanie 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać
pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po
przecinku)?
Ad1. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Zapytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i
tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Ad2.Zamawiający wymaga zapytania dotyczącego konkretnych pozycji produktów leczniczych.
Zapytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i
odwrotnie ?
Ad3. Zamawiający wymaga zapytania dotyczącego konkretnych pozycji leków.
Zapytanie 4
Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Ad4. Zamawiający wymaga podania wcześniej informacji o ewentualnie czasowej niedostępności lub
zakończeniu produkcji leków.
Ad4.Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji, pod warunkiem
dołączenia do oferty dokumentacji potwierdzającej czasową niedostępności lub zakończenie
produkcji danego produktu.
Zapytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 8 wyraża zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną
produkcję oraz rejestrację ?
Ad5. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 pozycji 8.
Zapytanie 6
Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 13 sudocrem krem 250 g – 150 op., wyraża zgodę na
wycenę Sudolan, krem, pielęgnująco-regenerujący,150 g – 250 op. ?
Ad6. Zgodnie z zapisami SIWZ.
Zapytanie 7
Czy Zamawiający w pakiecie 7 w pozycji 5 naproxenum tabl. dojelit. 0,25 g x 50 – 5 op., dopuszcza
wycenę opakowań x 20 tabl. dojelitowych – 13 op. ?
Ad7. Zamawiający w pakiecie 7 w pozycji 5 naproxenum tabl. dojelit. 0,25 g x 50 – 5 op., dopuszcza
wycenę opakowań x 20 tabl. dojelitowych – 13 op.
Zapytanie 8
Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 7 wyraża zgodę na wykreślenie ze względu na zakończoną
produkcję ?
Ad8. Zamawiający nie wyraża zgody- Lek umieszczony w urzędowym wykazie produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu z dnia 13.03.2015r.
9.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
a) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od niezrealizowanej części umowy z
przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia rocznego brutto,
b)
w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad,
braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości
niezrealizowanej części dostawy brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy
Ad9. Zgodnie z zapisami SIWZ.
Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Teresa Czernecka
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards