Łódź, dn. 30.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy

advertisement
Łódź, dn. 30.05.2016 r.
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.
„Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi na potrzeby Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251” - Sprawa nr ZP /29/2016
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:
Pytanie nr 1
Dotyczy Pakietu nr 12
Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które zobowiązują Zamawiającego do powstrzymywania się
od praktyk ograniczających uczciwą konkurencję poprzez konstruowanie opisu przedmiotu zamówienia dopasowanego do
wyrobu konkretnego dostawcy lub producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o anulowanie warunku możliwości
przechowywania testów paskowych w temperaturze w zakresie 4-40 stopnie Celsjusza i dopuszczenie testów których
temperatura działania i przechowywania zawiera się w szerszym zakresie, a mianowicie 5-45 stopni Celsjusza.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie przechowywania pasków testowych do glukometrów,
dopuszczając paski testowe, których temperatura działania i przechowywania zawiera się w zakresie 4 - 45°C.
Pytanie nr 2
Dotyczy Pakietu nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 oczekuje zaoferowania produktu Mircera 0,05 mg/0,3 ml, Mircera 0,03 mg/0,3 ml oraz
Mircera 0,075mg/0,3 ml w postaci ampułkostrzykawek?
Na rynku dostępne są następujące dawki:
Mircera 30 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Mircera 50 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Mircera 75 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Mircera 100 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Mircera 120 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Mircera 150 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Mircera 200 mcg/0,3 ml amp.-strz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 7 lek Mircera 0,05 mg/0,3 ml, Mircera 0,03 mg/0,3 ml oraz
Mircera 0,075mg/0,3 ml w postaci ampułkostrzykawek.
Pytanie nr 3
Dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 83 Metoprolol 0,05g wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania x 30 tabletek w
ilości 70 opakowań, w związku z tym, iż na rynku nie występuje opakowanie x 28 tabletek ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 84 Metoprolol 0,025g wyraża zgodę na zaoferowanie tabletek o przedłużonym
uwalnianiu, w związku z tym, iż na rynku występuje tylko taka postać ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 85 Metoprolol 0,1g wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania x 30 tabletek w ilości 94
opakowań, w związku z tym, iż na rynku nie występuje opakowanie x 28 tabletek ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6
Dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 248 Mirtazapine wyraża zgodę na zaoferowanie tabletek ulegających
rozpuszczeniu w jamie ustnej, w związku z tym, iż na rynku dostępna jest tylko taka postać ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych
wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie nr 8 - „Wielkość
opakowania oferowanego” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości
opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ustalony na dzień 13.06.2016 r. do godz. 12:00 pozostaje bez
zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2016 r. o godzinie 12:15.
Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
Marketingu i Promocji
mgr Tomasz Miazek
Download