Katowice, 08.08.2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7

advertisement
Katowice, 08.08.2014
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca
40 – 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47
Znak sprawy: DZ/ 3321 /187 /14
Wykonawcy,
ubiegający się o udzielenie
zamówienia
ZAWIADOMIENIE
O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa wyposażenia medycznego
Zad. 1 – Kardiomonitor z modułem gazów anestetycznych dla Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
Zad. 2 – Wielofunkcyjne urządzenie do mycia i dezynfekcji dla Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
Zad. 3 – Diatermia elektrochirurgiczna dla Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
Zad. 4 – Podgrzewacz płynów infuzyjnych dla Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jw. (SIWZ),Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia
treść SIWZ następująco :
Pytanie 1: dot. zapisów załącznika nr 4 do SIWZ zadanie nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o wadze 3 kg, wymiarach: 22,5 x 29,0 x 17,0 oraz
posiadające regulację temperatury w przedziale 37° - 42°C i spełniającego pozostałe wymagania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2: do części „Parametry techniczne - szczegółowe” punkt 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii, w której w trybie koagulacji bipolarnej tak samo jak
trybie koagulacji monopolarnej możliwa do wysterowania moc maksymalna wynosi 120W?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie 3: do części „Parametry techniczne - szczegółowe” punkt 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii, w której w trybie monopolarnym maksymalna
możliwa do wysterowania moc cięcia zarówno czystego jak i mieszanego wynosi 300W
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
1
Pytanie 4: do części „Parametry techniczne - szczegółowe” punkt 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii, w której zastosowano bardziej precyzyjną regulację
mocy wyjściowej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub
mniejszym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie 5: do części „Parametry techniczne - szczegółowe” punkt 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii, w której zastosowano jedno gniazdo do podłączenia
sterownika nożnego? Architektura urządzenia pozwala na zastosowanie zarówno pojedynczego
sterownika nożnego (tylko koagulacja), jak i podwójnego sterownika nożnego ( cięcie, koagulacja),
sterowniki posiadają dodatkowy przycisk, którym można zdefiniować aktualnie obsługiwany tryb ( mono
lub bipolarny) identycznie z panelu diatermii naciskając jeden przycisk można zdefiniować aktualnie
obsługiwany przez sterownik tryb ( mono lub bipolarny).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6: Dotyczy: Zad. 1 - kardiomonitor z modułem gazów anestetycznych dla Bolku Operacyjnego
Oddziału Kardiochirurgii
Czy Zamawiający zaakceptuje moduł gazów anestetycznych rok produkcji 2013 nieużywany, fabrycznie
nowy, z pełną gwarancją, natomiast kardiomonitor, zgodnie z wymaganiami SIWZ, będzie posiadał rok
produkcji 2014?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 4
Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych amerykańskiego
producenta, który jako jedyny na rynku posiada pozytywną opinię Instytutu Transplantologii i
Hematologii w Warszawie dotyczącą podgrzewania krwi,
o następujących parametrach:
1
Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych, przepływowy, pracujący ze sterylnymi jednorazowymi
wymiennymi wkładami dedykowanymi dla jednego pacjenta
2
Stała temperatura podgrzewania, nie mniej niż 400C
3
Czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 400 C nie więcej niż 10 sek.
Przepływ od 2 do 200 ml/min
4
Maksymalna szybkość przepływu przy której zagwarantowana jest temperatura ogrzewania nie
mniejsza niż 200 ml/min
5
2 czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem
6
Sygnały wizualny i dźwiękowy informujące o temperaturze ogrzewanego płynu
7
Sterylne wkłady jednorazowe z przedłużką do wkłucia
8
Możliwość umocowania za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek
o różnych średnicach lub ramienia łóżka oraz możliwość umieszczenia elementu grzejnego na
ramieniu pacjenta przy pomocy paska
9
Masa:
Jednostka sterująca: 1,8 kg
Podgrzewacz: (bez wkładu): 279 g
Wkład jednorazowy: 35 g
10 Alarm zbyt wysokiej temperatury:
wizualny ( powyżej 42ºC )
2
11
12
13
dźwiękowy ( powyżej 45ºC )
Temperatura otoczenia pracy od –50C do 50 0C
Dopuszczalna wilgotność względna podczas pracy od 10% do 90%
Wymiary nie więcej niż; element grzejny 13cm x 6cm x 3cm jednostka kontrolująca 23cm x
15cmx 9 cm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy projektu umowy – Załącznik nr 1b) do SIWZ:
Pytanie 8:
Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków
naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i
materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku
wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania
zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty
na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy
materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3
Pytanie 9:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 5 na: „Jeżeli dostarczone rzeczy mają wady nie
dające się naprawić, tego rodzaju, że jego użycie może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie
ludzi, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym lub
żądanie wymiany urządzenia na nowe.”
Każda wada urządzenia (nawet najdrobniejsza) może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie
ludzi. Pozostawienie zapisu w brzmieniu pierwotnym może spowodować niegraniczoną ilość żądań
odstąpienia od umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 10:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 5 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej
następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.09.2014 do godz. 09:00 , oraz termin otwarcia
ofert na dzień 08.09.2014 na godz. 10:00.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia
08.09.2014 do godziny 09:00.
W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach , oryginał wadium należy złożyć do dnia 08.09.2014 do
godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok.50).
Z.up. Dyrektora
Danuta Myga
4
Download