Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. - BiP

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81
Regon 351375886 NIP 679-252-57-95
Kraków, 09.12.2016
EZP-271-2/125/2016/p-1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych 16 grup znak sprawy EZP-271-2/125/2016 pismo 1
W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym EZP-271-2/125/2016, w pakiecie (zadaniu) Grupa 1 Leki, w pozycji 17 dotyczącej
„LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml producenta
Novascon Pharmaceuticals?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.4 Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą
obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może
się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Nadto, zgodnie z Prawem farmaceutycznym, nie ma możliwości dostarczenia leków ‘do
testowania’, gdyż obrót próbkami, będący działaniem promocyjnym, jest ściśle sformalizowany i nie dopuszcza dostaw leków ‘do testowania’.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 3
Czy Zamawiający w par. 2.3 zamiast wzmianki o „dogodnych godzinach” wskaże godziny pracy apteki szpitalnej? Obecny zapis jest nieostry,
a praktyka szpitali w Polsce w tym zakresie – bardzo niejednolita.
Odpowiedź: Apteka szpitalna pracuje w systemie 24 godzinnym.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wykreśli w par. 3 frazę: „przez odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego i czytelny podpis osoby odbierającej towar na
fakturze.”? Zapis ten dotyczy wewnętrznych procedur Zamawiającego, które nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z
Umowy. Nadto nie jest jasne, jak osoba dostarczająca towar miałaby wymóc uzyskanie „czytelnego podpisu” od kogokolwiek (choćby wobec
faktu, że w prawie polskim nie istnieje definicja „czytelności” podpisu).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 5
Czy Zamawiający przewiduje zmianę wartości kary umownej określonej w par. 6.1.A z wartości 10% do wartości max. 2%? Obecna kara
umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 6
Czy Zamawiający przewiduje zmianę wartości kary umownej określonej w par. 6.1.B z wartości 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara
umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 7
Czy Zamawiający przewiduje zmianę wartości kary umownej określonej w par. 6.1.C z wartości 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara
umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 8 – dotyczy Grupy 1 Leki poz. 17
W związku z brakiem występowania na rynku produktu leczniczego o charakterystyce podanej w SIWZ, uprzejmie prosimy o dopuszczenie
równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr. krople, będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego zawierającym żywe kultury identycznych bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG, występującym w
takiej samej postaci jak podano w SIWZ, w opakowaniach o tej samej objętości oraz w stężeniu 1 mld CFU/1 kroplę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie 9
Dotyczy § 6 ustęp 1 punkt A/ umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej
wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od
całości jest wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Andrzej Bałaga
Download