SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

advertisement
Jarocin, dnia 30.11.2015r.
NR JLA/1730/2015
ZMIANA ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego
fabrycznie nowego samochodu użytkowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:
ZMIANA NR 1:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ w rozdz. XII pkt. 1 i 2, które
otrzymują nowe brzmienie:
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
Ul. T. Kościuszki 15B
63-200 Jarocin
do dnia 04.12.2015 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Jarocińskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o., (ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin) oraz opisane:
1
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres wykonawcy
Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
Ul. T. Kościuszki 15B
63-200 Jarocin
OFERTA
na przetarg nieograniczony pn.
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu
użytkowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
Nie otwierać przed 04.12.2015r. do godz. 10:30
ZMIANA NR 2:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ w rozdz. XIII pkt. 1, który otrzymuje
nowe brzmienie:
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce otwarcia ofert:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Ul. T. Kościuszki 15B
63-200 Jarocin
dnia 04.12.2015r., o godz. 10:30
Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia zapisy pkt 1, ppkt 10 Załącznika nr 6
do SIWZ (WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU):
Jest:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy
leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że w razie
sprzeczności postanowień wzoru umowy w SIWZ ( załącznik nr 4 ) z postanowieniami wzoru
umowy leasingu stosowanymi przez leasingodawcę lub stosowanymi przez niego Ogólnymi
Warunkami Umowy Leasingu stosuje się postanowienia umowy stanowiącej wzór
zamieszczony w SIWZ ( załącznik nr 4).
Zmienia się na:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy
leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że w razie
sprzeczności postanowień wzoru umowy w SIWZ (pkt XVIII SIWZ Wzór umowy
(istotne postanowienia przyszłej umowy) z postanowieniami wzoru umowy leasingu
stosowanymi przez leasingodawcę lub stosowanymi przez niego Ogólnymi Warunkami
Umowy Leasingu stosuje się postanowienia umowy stanowiącej wzór zamieszczony
w SIWZ ( pkt XVIII SIWZ Wzór umowy (istotne postanowienia przyszłej umowy).
2
Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert do dnia
04.12.2015r. do godz. 10:00.
Powyższe zmiany należy ująć w treści składnej oferty.
3
Download