Wniosek o wyrażenie zgody na doposażenie

advertisement
_________________, dnia ________________
__________________________
__________________________
__________________________
(nazwa, siedziba, adres Korzystającego)
jako Korzystający
Idea Leasing
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
jako Finansujący
dotyczy: Umowy Leasingu Operacyjnego nr ________ z dnia _____________________
Wniosek o wyrażenie zgody na doposażenie Przedmiotu Leasingu
W związku z Umową Leasingu Operacyjnego nr ___________ z dnia ________________
(dalej: „Umowa”), jako Korzystający, proszę/-simy o wyrażenie zgody na doposażenie przez
zainstalowanie:
haka holowniczego / instalacji gazowej / inne*
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
o wartości __________________ złotych netto (całkowity koszt nabycia urządzenia i montażu)
w Przedmiocie Leasingu ______________________________________ (rodzaj, model, typ, nr rej.),
dalej: „Przedmiot Leasingu”.
Oświadczam/-y, że:

zobowiązuję/-emy się w ciągu 2 dni od dokonania doposażenia do wypełnienia wymogów, jakie
nałożył Finansujący w oświadczeniu o zgodzie na doposażenie Przedmiotu Leasingu,
 zobowiązuję/-emy się do dokonania doposażenia w autoryzowanym serwisie, a w przypadku jego
braku – u osoby, posiadającej stosowne kwalifikacje, przy czym w obu przypadkach doposażenie ma być
objęte gwarancją,

zobowiązuję/-emy się do pokrycia pełnych kosztów doposażenia i dokonania jednorazowej
płatności na rzecz serwisu / w/w osoby niezwłocznie po odbiorze usługi wykonania doposażenia,
 warunki gwarancji Przedmiotu Leasingu przedstawiają się następująco*
□ Przedmiot Leasingu nie jest objęty gwarancją,
□ Przedmiot Leasingu jest objęty gwarancją i wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na doposażenie
Przedmiotu Leasingu przesyłam/-y oświadczenie Gwaranta o udzieleniu przez niego zgody (zgody
warunkowej) na doposażenie Przedmiotu Leasingu, a w przypadku udzielenia przez Gwaranta zgody
warunkowej, zobowiązuję/-emy się wypełnić warunki tej zgody,
801 700 706 • www.idealeasing.pl
Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Gwiaździsta 66
T: +48 71 77 19 601
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
53-413 Wrocław
F: +48 71 77 19 696
KRS 0000484433, NIP: 7792417422, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN wpłacony w całości
1/2

w przypadku, gdy nastąpi wzrost wartości Przedmiotu Leasingu zobowiązuję/-emy się do jego
doubezpieczenia niezwłocznie po dokonaniu doposażenia w zakresie potrzebnym do objęcia tej wartości
ubezpieczeniem, zgodnie z wymogami oświadczenia Finansującego o zgodzie na doposażenie Przedmiotu
Leasingu,

w przypadku zmiany przeznaczenia Przedmiotu Leasingu na skutek doposażenia zobowiązuję/-
emy się do niezwłocznego przeprowadzenia badania technicznego w stacji kontroli pojazdów, uzyskania
zaświadczenia o zmianie przeznaczenia Przedmiotu Leasingu i stosownego wpisu w jego dowodzie
rejestracyjnym;

mam/-y świadomość, że w razie zwrotu Przedmiotu Leasingu przy zakończeniu Umowy na skutek
jakichkolwiek przyczyn i w jakimkolwiek trybie, w tym w razie przejęcia przez Finansującego Przedmiotu
Leasingu w wypadku przedterminowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Korzystającego,
Finansującemu służy prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego lub zatrzymania doposażenia bez
zwrotu jego wartości na rzecz Korzystającego, według wyboru Finansującego,

zobowiązuję/-emy się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej przewidzianej Tabelą Opłat i Prowizji w
związku z doposażeniem Przedmiotu Leasingu.
___________
(data)
_____________________________
(podpis i pieczęć Korzystającego)
_____________________
(tel. kontaktowy/e-mail)
*Zaznaczyć lub wpisać właściwe.
801 700 706 • www.idealeasing.pl
Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Gwiaździsta 66
T: +48 71 77 19 601
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
53-413 Wrocław
F: +48 71 77 19 696
KRS 0000484433, NIP: 7792417422, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN wpłacony w całości
2/2
Download