Wzór promesy leasingowej

advertisement
Załącznik nr ... do wniosku o dofinansowanie projektu: ……(nazwa projektu) ……………………...
………………………
Nazwa i adres Wnioskodawcy
….………………………
Miejscowość, data
PROMESA LEASINGOWA
wystawiona w dniu ............................. r., w ...................................... .
<nazwa firmy leasingowej> ……………………………… z siedzibą w <adres>…………………
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy …………… Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
………………….., NIP: …………, kapitał zakładowy w kwocie: …,… zł – wpłacony w całości / w
części tj. w kwocie …,… zł *, zwana dalej „Finansującym”, oświadcza jak poniżej:
1.
Finansujący deklaruje wstępnie gotowość zawarcia umowy leasingu z
.............................................................................................................................................................
Nazwa / Nazwisko i imię
.............................................................................................................................................................
Siedziba / Adres / sąd rejestrowy / nr KRS
………………………………………..……
Numer Identyfikacji Podatkowej
…………………………………
REGON
zwaną/ym dalej „Korzystającym”
dotyczącej następującego przedmiotu leasingu: <rodzaj przedmiotu leasingu> o wartości
netto/brutto* nieprzekraczającej kwoty <kwota> zł (słownie ..................................... złotych .../100),
zwanego dalej „Aktywami” lub „Przedmiotem leasingu”.
*(niepotrzebne skreślić)
W celu zagwarantowania prawa Korzystającego do przejęcia własności Aktywów będących
przedmiotem umowy leasingu, Finansujący zobowiązuje się do zawarcia w umowie leasingu:
prawa Korzystającego do przejęcia własności Aktywów bez dodatkowego świadczenia lub
opcji sprzedaży Aktywów będących przedmiotem tej umowy na rzecz Korzystającego, za
cenę wskazaną w umowie leasingu*.
*(niepotrzebne skreślić)
1
Finansowanie
Aktywów
związane
jest
z
projektem,
który
opisany
zostanie
w skierowanym przez Korzystającego do IZ RPO WK-P 2007-2013 wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach Osi priorytetowej …………… (nr i nazwa osi) ………… Działania (nr i nazwa
Działania) ………………………………………..
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, który współfinansowany będzie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.
Wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu finansowanego
umową leasingu wynikać będzie z faktury zakupu Przedmiotu leasingu przez Finansującego lub
z harmonogramu spłaty i faktur VAT lub dokumentów płatności wystawionych przez
Finansującego, oraz znajdzie potwierdzenie w fakturze zakupu Aktywów przez Finansującego.
3.
Niniejsza Promesa została wystawiona na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej
Korzystającego dokonanej w oparciu o przedłożone dokumenty finansowe i rejestracyjne i jest
ważna przez okres ..... miesięcy od daty jej wystawienia.
4.
Umowa leasingu zostanie zawarta na warunkach finansowych i prawnych, określonych przez
Finansującego przy jej zawieraniu. Finansujący jest zwolniony z zawarcia umowy leasingu
w przypadku niezaakceptowania przez Korzystającego tych warunków. Finansujący nie jest
związany niniejszą promesą w przypadku gdy:
ujawnione zostaną okoliczności wskazujące, że promesa została wydana na podstawie
nieprawdziwych danych lub oświadczeń przedstawionych przez Korzystającego,
b)
w okresie ważności promesy zaistnieją formalno-prawne lub merytoryczne przesłanki
uzasadniające stwierdzenie przez Finansującego, że Korzystający utracił zdolność kredytową
bądź jest ona zagrożona,
c)
Finansujący nie zaakceptuje wybranego przez Korzystającego źródła zakupu
Przedmiotu leasingu (Dostawcy),
d)
Finansujący nie zaakceptuje Przedmiotu leasingu w zakresie jego marki, rodzaju,
stanu prawnego i technicznego, użyteczności technicznej oraz warunków i ceny zakupu.
a)
5. Warunkami zawarcia umowy leasingu są:
dokonanie przez Korzystającego ostatecznego wyboru Przedmiotu leasingu i
przedłożenie Finansującemu kopii wiążącej oferty producenta lub zbywcy w/w Aktywów lub
złożonego przez Korzystającego zamówienia,
b)
ustanowienie na rzecz Finansującego zabezpieczenia spłaty zobowiązań w formie:
i. ..............................................................
ii. ...........................................................
c)
dostarczenie aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych Korzystającego
zgodnie
z obowiązującymi u Finansującego procedurami,
d)
....................................................................................................
(wpisać inne warunki zawarcia umowy np. uzupełnienie dokumentów lub ich aktualizacja,
wniesienie wymaganych opłat i prowizji itp.)
a)
6. Finansujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Korzystającego
z tytułu przyjęcia lub nie przyjęcia projektu do wsparcia w ramach priorytetowej …………… (nr
i nazwa osi) ………… Działania (numer i nazwa Działania) ………….…… Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
2
7. Korzystający nie może przenosić uprawnień wynikających z niniejszej promesy na rzecz innego
podmiotu, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Finansującego.
8. Promesę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Korzystającego
i Finansującego.
Promesa składa się z trzech ponumerowanych stron.
PIECZĘĆ IMIENNA ORAZ PODPISY OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ FINASUJĄCEGO
3
Download