finansowanie-przedsiebiorstw-finansowanie

advertisement
.
22
Finansowanie przedsiębiorstw Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne Kapitał potrzebny do
finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa pochodzi z różnych źródeł i
dopływa w różnej formie. Wyróżniamy źródła zewnętrzne i wewnętrzne lub inaczej finansowanie
zewnętrzne i wewnętrzne.
Finansowanie zewnętrzne obejmuje kapitał pieniężny i rzeczowy, jaki dopływa do przedsiębiorstwa
od podmiotów w zróżnicowanej formie, z wyłączeniem strumienia pieniężnego z tytułu sprzedaży
wyrobów towarów lub świadczenia usług.
Finansowanie zewnętrzne można podzielić na: - zewnętrzne własne i - zewnętrzne obce.
Finansowanie zewnętrzne własne Uzyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych własnych następuje
w różnej postaci w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Kapitał dopływa do
przedsiębiorstw m.in.: - w postaci wkładów, - udziałów, - z tytułu sprzedaży akcji z pierwszej i
kolejnych emisji, - dotacji, - wpłaty wpisowego. Ważną cechą finansowania zewnętrznego własnego
jest to, że uzyskany kapitał pieniężny lub rzeczowy pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa
przeważnie na czas nieokreślony. Konsekwencją bezterminowego angażowania kapitału jest
powstanie stosunków własnościowych, z których wynika prawo do udziału w podziale zysku lub
czasem obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat przedsiębiorstwa. Ponadto uzyskany kapitał
ze źródeł zewnętrznych własnych stanowi, z reguły, bazę gwarancyjną dla wierzycieli.
Finansowanie zewnętrzne obce Finansowanie zewnętrzne obce obejmuje wiele form zasilania
przedsiębiorstwa w kapitał. Dopływ tego kapitału następuje : - przez rynek finansowy i jego
segmenty, - przez rynek towarowy,
- w odze szczególnych form finansowania. Podstawową cechą finansowania zewnętrznego obcego
jest to, że kapitał jest odstępowany przedsiębiorstwom na czas określony i w uzgodnionym terminie
podlega zwrotowi. W tym przypadku powstają stosunki dłużnicze. Istotną cechą tego finansowania
jest także i to, że od pożyczonego kapitału należy, z reguły, płacić odsetki. Kapitał obcy może być w
części utracony w wyniku strat, gdy dla ich pokrycia kapitał własny okaże się nie wystarczający.
Finansowanie wewnętrzne polega w szczególności na uzyskiwaniu środków finansowych przez : przekształcenia majątkowe i - przez gromadzenie (kształtowanie) kapitału.
(…)
… przedmiot i dzięki jego eksploatacji odtwarza środki na spłatę zobowiązania. W praktyce
gospodarczej wykształciło się wiele rodzajów leasingów.
Podstawowymi są :
Leasing bezpośredni i pośredni
Leasing finansowy i operacyjny.
Leasing pośredni polega na tym, że między producentem określonych dóbr a ich użytkownikiem
(Leasingobiorcą) występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe (leasingodawca), które
nabywa od producenta na swój rachunek przedmiot leasingu i wynajmuje go użytkownikowi.
Przy leasingu bezpośrednim występują dwa podmioty :
Producent dobra (leasingodawca)
Użytkownik (Leasingobiorca)
Leasing finansowy (kapitałowy, właściwy) polega na tym, że leasingoborca korzysta z oddanego mu
w leasing przedmiotu przez okres zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności (3-10 lat i
dłużej).
Umowa leasingowa nie podlega w zasadzie rozwiązaniu przed upływem czasu, na który została
zawarta. Koszty utrzymania przedmiotu leasingu (konserwacji, napraw, remontów, ubezpieczenia)
ponosi lesingobiorca i nie są one wliczone do opłat leasingowych.
W leasingu operacyjnym zakłada się, że przedmiot leasingu może być używany przez wielu
kolejnych leasingobiorców. Są to umowy z reguły krótkie do 3 lat.
Leasingodawca…
…, które nie spełniają powyższych warunków , zalicza się do umów leasingu finansowego i wtedy
przedmiot umowy jest zaliczany do składników majątkowych korzystającego. Przy leasingu
finansowym przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku leasingobiorcy. Leasingodawca
nie zalicza do przychodów tej ich części, która stanowi spłatę określonej w umowie wartości
przedmiotu leasingu (tzw. rata kapitałowa…
… tego dobra.
W Polsce przy leasingu operacyjnym leasingobiorca ma możliwość zaliczania całości opłat
leasingowych w koszty uzyskania przychodów.
Leasing stanowi źródło wysokich zysków dla udostępniającego Stała współpraca z dostawcom może
spowodować wzrost obrotu leasingodawcy.
Leasing zapewnia możliwości korzystania z różnego rodzaju preferencji podatkowych, a zwłaszcza
z ulg podatkowych związanych…
… po uzgodnionej cenie, uwzględniającej dyskonto. Ważnym prawem, które może przysługiwać
akcjonariuszowi, jest tzw. prawo poboru akcji nowej emisji. Wynika ono z faktu, że spółki mogą
wielokrotnie emitować akcje, aby powiększyć swój kapitał. Jeżeli posiadacz akcji starej emisji nie
zakupi akcji nowej emisji to jego udział we własności spółki, w prawie głosu na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy maleje. Aby więc zapewnić dotychczasowym akcjonariuszom
utrzymanie udziału we własności, spółka może wyemitować prawo poboru, które daje im prawo do
zakupu akcji nowej emisji po ustalonej cenie emisyjnej, przy czym posiadacz akcji prawa poboru
ma trzy możliwości : sprzedać wszystkie lub część praw poboru na giełdzie
korzystać z niego, tj. dokonać zapisu na akcje nowej emisji i zakupić je
utrzymać je aż do dnia…
… od kredytu ze względu na ulgi podatkowe. Dla przedsiębiorstw średniej wielkości cenną pomoc
finansową może stanowić faktoring, obejmujący zakup krótkoterminowych wierzytelności z tytułu
dostaw towarów i usług (z wyjątkiem wierzytelności z tytułu pożyczek) przez towarzystwa
faktoringowe. W wyniku umowy faktoringowej dostawca towaru lub usługi (klient faktoringowy)
uzyskuje płynność i wzrost zysku w wyniku…
Wykład - podział finansowania projektów inwestycyjnych
Finanse - Finansowanie przedsiębiorstw
Źródła finanswania przedsiębiorstwa
Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane
Rynki obrotu instrumentami finansowymi
Wykłady Finanse przedsiębiorstw
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download