Leasing dla ludzi biznesu

advertisement
wprowadzenie
Leasing dla ludzi biznesu
wprowadzenie
HISTORIA FIRMY

Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL):
30 stycznia 1998 roku

•
Akcjonariusze:

Zarząd: Arkadiusz Etryk – Prezes Zarządu
•
Przemysław Stańczyk – Wiceprezes Zarządu

Kapitał akcyjny:
150 003 800,00 PLN

Finansowanie:
Grupa Raiffeisen
Bank Rozwoju Rady Europy
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Inne wiodące banki
•
•
•
•

50% - Raiffeisen Bank Polska S.A.
50% - Raiffeisen-Leasing International GmbH, Wien
Centrala:00-838 Warszawa, ul. Prosta 51
•
tel. (022) 326 36 00, fax: (022) 326 36 01
wprowadzenie
FINANSUJEMY
środki transportu
samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciężki transport drogowy, przyczepy
i naczepy
 maszyny i urządzenia
wózki widłowe, wtryskarki, maszyny drukarskie, maszyny do pakowania, obróbki
drewna, lasery, prasy do cięcia
blachy, centra obróbcze, frezarki, tokarki,
urządzenia i wyposażenia warsztatowe, maszyny budowlane, drogowe,
rolnicze i
inne
 linie produkcyjne
 łodzie i jachty
łodzie i jachty motorowe, jachty żaglowe
 nieruchomości
lokale użytkowe, budynki i lokale biurowe, obiekty i lokale handlowe, centra logistyczne i magazynowe
 zarządzanie flotą

3
wprowadzenie
LEASING: CO TO JEST? DLA KOGO? CO MOŻNA ?
Leasing to forma finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa
gospodarczą.
i osoby fizyczne prowadzące działalność
W największym uproszczeniu polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot
(samochód, całą flotę aut, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi
(leasingobiorcy/korzystającemu) w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za symboliczną
kwotę (ustalona przy zawieraniu umowy).
4
wprowadzenie
LEASING OPERACYJNY
Cechy:


amortyzacja jest po stronie Finansującego (RLPL)
minimalny czas trwania umowy wynosi 40% normatywnego okres
amortyzacji (24 miesiące)

Wykup minimalny wynika ze stawki amortyzacji

kosztem uzyskania przychodu raty leasingowe są w pełnej wysokości

zgodnie z ustawą o podatku VAT leasing operacyjny jest usługą
5
wprowadzenie
LEASING FINANSOWY
Cechy:
 amortyzacja jest po stronie Korzystającego (wykazuje przedmiot leasingu w aktywach bilansu)
 możliwość elastycznego kształtowania okresu leasingu. Minimalny czas to 6 miesięcy
 Brak wykupu. Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu następuje
z samej umowy leasingu po
spełnieniu przez Korzystającego zobowiązań przyjętych w umowie leasingu finansowego
 kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki
od rat kapitałowych
 zgodnie z ustawą o podatku VAT leasing finansowy jest dostawą
6
wprowadzenie
Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego, odzwierciedlające jego zużycie na skutek eksploatacji i
upływu czasu, dokonywane poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu.
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Przy leasingu operacyjnym, stawka amortyzacji przedmiotu wyznacza minimalny okres umowy, oraz wysokość wartości
końcowej. Przy pozostałych formach finansowania, stawka amortyzacji przedmiotu nie wpływa na strukturę transakcji.
Amortyzację zaczynamy naliczać od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zdatny do użytku środek trwały został
przekazany do użytkowania. Koniec naliczania przypada w miesiącu, gdy sumaryczna wartość odpisów, dokonana w całym
okresie amortyzowania zrówna się z wartością początkową środka trwałego. Z odpisów można zrezygnować wcześniej, może
to nastąpić, gdy środek trwały zostanie sprzedany, zlikwidowany lub zniszczony, czyli przestanie służyć uzyskiwaniu
przychodów przez firmę.
wprowadzenie
AMORTYZACJA
OKRES LEASINGU
WYKUP
30% np. sprzęt IT
18 miesięcy
1%
20% np. samochody osobowe, samochody
ciężarowe, urządzenie do foto-odmładzania i
depilacji
24 miesiące
36-60 miesięcy
19%
1%
18% np. sprzęt geodezyjny, kabina lakiernicza, 27 miesięcy
maszyna do robót drogowych
17%
14% np. ciągniki siodłowe, naczepy, ciągnik
rolniczy,
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy
10% np. urządzenia chłodnicze, bankomat,
dźwig, hala namiotowa, myjnia samochodowa
48 miesięcy
60 miesięcy
72 miesiące
20%
7%
1%
25%
15%
25%
7% na jacht
72 miesięcy
25%
8
wprowadzenie
KORZYŚCI PODATKOWE
Leasing operacyjny
-kosztem uzyskania przychodu jest opłata wstępna, opłata administracyjna,
koszt rejestracji, kolejne okresowe opłaty leasingowe, ubezpieczenie
przedmiotu leasingu
-kosztem uzyskania przychodu są materiały eksploatacyjne i naprawy
związane z przedmiotem leasingu
-wartość końcowa poniżej 3500 pln podlega jednorazowej amortyzacji u
korzystającego, wartość powyżej korzystający amortyzuje zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi
-możliwość ponownego odliczenia podatku VAT od wartości końcowej
-całość VAT do odliczenia przy samochodach spełniających warunki ustawy
VAT. W pozostałych wypadkach można odliczyć 60%VAT, jednak nie więcej niż
6000 pln
-podatek VAT jest doliczany do okresowych opłat leasingowych
-leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc
podatkowo suma aktywów nie ulega zmianie
-leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie
leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego
wizerunku firmy
Leasing finansowy
-korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych
-kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty
- Kosztem uzyskania przychodów są wydatki związane z eksploatacją przedmiotu
leasingu
-podatek VAT naliczany od całej wartości przedmiotu leasingu jest płatny z góry
-całość VAT do odliczenia przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT. W
pozostałych przypadkach można odliczyć 60% VAT, jednak nie więcej niż 6000 pln
wprowadzenie
Kiedy leasing operacyjny?
-we wszystkich możliwych przypadkach
( wymierne korzyści podatkowo-księgowe)
Kiedy finansowy?
-jeśli chcemy odliczyć cały VAT od razu(maszyny, samochody
ciężarowe)
-jeśli chcemy być od początku właścicielem przedmiotu leasingu
wg. przepisów podatkowych
-jeśli przedmiot leasingu ma inny VAT niż 23% (dotyczy to np.
samochodów używanych kupowanych na Fakturę VAT Marża)
-jeśli chcemy zastosować przyśpieszoną amortyzację
-jeśli chcemy spłacić leasing w dowolnym momencie
- jeśli przedmiot leasingu ma niską stawkę amortyzacji
wprowadzenie
JAK LICZYMY SUMĘ OPŁAT
WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU LEASINGU:
OKRES LEASINGU:
OPŁATY WSTĘPNE :
20%
WARTOŚĆ KOŃCOWA:
SUMA OPŁAT:
1%
115,75%
10 000,00
36 MIESIĘCY
2 000,00 PLN
100,00 PLN
JAK LICZYMY:
36 X 2,632% = 94,752%
94, 752% + 20% (opłaty wstępne) + 1% (wartość końcowa) = 115,75%
11
wprowadzenie
Klient segmentu Micro – maszyny i urządzenia
0% WOL tylko dla pożyczki rolniczej,
Maszyny budowlane – wszystkie nowe i używane maszyny budowlane, które nie są mobilne, np. żurawie, stałe betoniarki itp.
Pozostałe „lekkie” maszyny (o szerokim rynku zbytu) – wszystkie nowe i używane maszyny o małej utracie wartości, mogące mieć szerokie zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach (RLI category w EVO - other
equipment; dyskonto 30%)
Pozostałe „ciężkie” maszyny (o wąskim rynku zbytu) – wszystkie nowe i używane, wyspecjalizowane urządzenia przemysłowe, dostosowane do specyficznych potrzeb danego klienta/branży; (RLI category w EVO
- other equipment limited repurchase; dyskonto 60%)
Maszyny i urządzenia niezbywalne - z punktu widzenia zabezpieczenia na finansowanym aktywo bezwartościowe - np. wyposażenie sklepów, regały wysokiego składowania, urządzenia chłodnicze, zbiorniki,
okablowanie etc., (RLI category w EVO - IT equipment lub furniture, store equipment, other restricted - dyskonto 100%)
12
wprowadzenie
LEASING - PODSUMOWANIE
leasing operacyjny:
O pozytywnej weryfikacji wniosku decyduje nie tylko dochód klienta, ale również przychód
Większość około kontraktowych wydatków, stanowi koszt uzyskania przychodu
Okres leasingu, oraz wartość końcowa uzależniona od stawki amortyzacji
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący
Co miesiąc Korzystający otrzymuje fakturę VAT na podstawie której dokonuje odliczeń
Przedmiot leasingu ubezpieczany jest przez firmę leasingową a jego koszt można doliczyć do rat leasingowych
Nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej
Możliwość inwestycji przy minimalnych nakładach własnych środków
leasing finansowy:
Amortyzacja jest po stronie finansującego
Kosztem uzyskania przychodu są odsetki od rat kapitałowych
Brak wykupu
13
wprowadzenie
 LEASING A KREDYT – PODSTAWOWE RÓŻNICE
14
Download