leasing-omowienie

advertisement
LEASING Leasing - pochodzi od angielskiego słowa to lease, co oznacza wynająć, wydzierżawić.
Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona ( finansujący leasingodawca ) przekazuje drugiej stronie ( korzystającemu - leasingobiorcy ) prawo do korzystania
lub korzystania i pobierania pożytków z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w
umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Celem podstawowym takiej umowy jest jednak nie tylko zapewnienie możliwości korzystania ze
składnika majątkowego, lecz również umożliwienie jego ostatecznego nabycia po zakończeniu
umowy. Początki rozwoju leasingu sięgają już starożytnego Egiptu i Mezopotamii oraz Rzymu. W
Kodeksie Hammurabiego i prawie rzymskim pojawiły się instytucje zbliżone w swojej istocie do
dzisiejszego leasingu.
Rozwój współczesnego leasingu nastąpił w USA po II WŚ pod wpływem postępu technicznego,
wzrostu konkurencji oraz wysokich kosztów zakupu środków produkcji.
Pionierska firma leasingowa powstała w 1952 roku w San Francisco i nosiła nazwę „United States
Leasing Corporation”. Art. 709 KC: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w
zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach
określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i
pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu,
w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z
tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” Rzeczami, w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, są tylko przedmioty materialne (art. 45 KC) Dla celów podatkowych definicja umowy
leasingu rozszerzona jest o każdą inną umowę , na mocy której jedna ze stron, oddaje do odpłatnego
używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej
podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.
(…)
…, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Celem podstawowym takiej umowy jest jednak nie tylko zapewnienie możliwości korzystania ze
składnika majątkowego, lecz również umożliwienie jego ostatecznego nabycia po zakończeniu
umowy. Początki rozwoju leasingu sięgają już starożytnego Egiptu i Mezopotamii oraz Rzymu. W
Kodeksie Hammurabiego i prawie rzymskim pojawiły się instytucje zbliżone…
Prawo handlowe - umowa leasingu
Leasing nieruchomości - zagadnienia historyczne
Leasing
Umowa leasingu - omówienie (II sem)
Leasing - umowa
Leasing
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download