Raty leasingu trzeba dzielić na części

advertisement
echo
www.roedl.pl
Rzeczpospolita z 2.12.2015
Raty leasingu trzeba dzielić na części
Kwota na fakturze od leasingodawcy obejmuje spłatę zobowiązania z tytułu przedmiotu umowy oraz koszty
finansowe. Najdokładniejszą metodą wyliczenia wartości tych elementów jest wewnętrzna stopa zwrotu.
W przypadku leasingu finansowego – podobnie jak przy umowach kredytowych – suma uiszczonych na rzecz
finansującego opłat przekracza kwotę wstępnie ujętą w księgach. W związku z tym każdą ratę leasingową należy
podzielić na:
a) część kapitałową – stanowiącą spłatę zobowiązania pierwotnie ujętego w księgach,
b) część odsetkową – koszty finansowe ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat.
W większości przypadków firmy leasingowe wystawiają faktury miesięczne w jednej kwocie, bez podziału na część
dotyczącą spłaty zobowiązania i część odsetkową. Korzystający są więc zobowiązani do podziału rat leasingowych we
własnym zakresie. Głównym celem podziału rat leasingowych jest takie ich rozksięgowanie, aby uzyskać stałą
okresową stopę zwrotu z niespłaconego salda zobowiązania.
Najczęściej stosowanymi metodami alokacji kosztów finansowych leasingu są (przedstawione w kolejności od
najbardziej dokładnej):
1) wewnętrzna stopa zwrotu (IRR, metoda degresywna pełna) – w tej metodzie wylicza się stopę procentową,
która zrównuje bieżącą wartość opłat leasingowych z wartością przedmiotu leasingu pomniejszoną o opłatę
wstępną. Formuła służąca tym wyliczeniom jest dostępna w arkuszach kalkulacyjnych;
2) metoda sumy cyfr (metoda degresywna uproszczona) – w tej metodzie kolejnym ratom przypisuje się cyfrę
odpowiednio do liczby pozostających do zapłaty rat leasingowych. Cyfry te stanowią następnie liczniki
kolejnych ułamków, gdzie mianownikiem pozostaje suma wszystkich cyfr. Na przykład dla pięciu rat będą to
cyfry: 5, 4, 3, 2, 1, których suma wynosi 15. Stąd łączny koszt odsetkowy leasingu zostanie podzielony
pomiędzy poszczególne roczne raty w proporcji: 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 i 1/15;
echo informuje Państwa o wizerunku Rödl & Partner w mediach.
W Polsce osobą odpowiedzialną za echo jest Radosław Cichoń Rödl & Partner ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. +48 22 696 28 00 E-mail: [email protected]
3) metoda liniowa (metoda równomierna) – najprostsza i jednocześnie najmniej dokładna, która polega na
podziale kosztu odsetkowego leasingu przez liczbę rat leasingowych. Oznacza to, że dla każdej raty
leasingowej koszt odsetkowy będzie taki sam.
Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w księgach korzystającego. Składnik aktywów oraz
związane z nim zobowiązanie należy zaksięgować w wartości rynkowej przedmiotu leasingu lub według bieżącej
wartości minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa. Wartość początkową przedmiotu leasingu zwiększa
się o poniesione koszty bezpośrednie związane z zawarciem umowy, koszty montażu, ulepszenia, przystosowania i
inne podobne. Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje, że leasingodawca uzyska po zakończeniu umowy tytuł
własności przedmiotu leasingu, to składnik aktywów amortyzuje się przez okres trwania umowy leasingu lub okres
ekonomicznej użyteczności danego składnika aktywów, jeżeli byłby on krótszy od okresu trwania umowy. Jeśli –
zgodnie z umową – korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu po jej zakończeniu, to składnik aktywów
należy amortyzować zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 i 33 uor. Opłatę wstępną w całości zalicza się na
poczet spłaty zobowiązania finansowego. Bieżące opłaty podstawowe dzieli się na część kapitałową i odsetkową
zgodnie z wybraną metodą alokacji kosztów finansowych leasingu.
Uwaga! Gdy umowa leasingu przewiduje przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego, to opłata
końcowa zaliczana jest w całości na spłatę zobowiązania finansowego. Ewentualna nadwyżka spłat nad kwotę
zobowiązania ujmowana jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Korzystający nadal wykazuje przedmiot leasingu
w księgach i kontynuuje jego amortyzowanie go zgodnie z przyjętym okresem ekonomicznej użyteczności.
W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez jedną ze stron opłaty obciążające korzystającego ujmuje on w
pozostałych kosztach operacyjnych. Dotychczasowe zobowiązanie finansowe powinien odpisać na dobro pozostałych
przychodów operacyjnych, a wartość netto przedmiotu leasingu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Jeżeli przedmiot leasingu został skradziony, a korzystający zawarł umowę ubezpieczeniową z cesją odszkodowania na
rzecz finansującego, to finansujący zobowiązany jest poinformować leasingobiorcę o otrzymaniu odszkodowania. O
równowartość otrzymanego przez finansującego odszkodowania leasingobiorca pomniejsza dotychczasowe
zobowiązanie finansowe, drugostronnie ujmując pozostałe przychody operacyjne.
Autor – Tomasz Martyniuk, biegły rewident Poznań, Rödl & Partner
Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312029990-Raty-leasingu-trzeba-dzielic-na-czesci.html
echo informuje Państwa o wizerunku Rödl & Partner w mediach.
W Polsce osobą odpowiedzialną za echo jest Radosław Cichoń Rödl & Partner ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. +48 22 696 28 00 E-mail: [email protected]
Download