Tabela Opłat Dodatkowych

advertisement
Przyjęta do stosowania Uchwałą Zarządu Nr 1 z dnia 18.12.2015 r.
Tabela Opłat i Prowizji*
Stefczyk Leasing TZ SKOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
RODZAJ OPŁATY
KWOTA NETTO
I Czynności dotyczące Przedmiotu Leasingu
Rejestracja pojazdu
Rejestracja dźwigu, jachtu
Wyrobienie nowych tablic rejestracyjnych, duplikatu naklejki na szybę, wtórnika dowodu
rejestracyjnego, itp.
Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych przez
Korzystającego
200 PLN + koszty faktycznie
poniesione przez Finansującego
500 PLN + koszty faktycznie
poniesione przez Finansującego
50
PLN +
koszty
faktycznie
poniesione przez Finansującego
100 PLN
II Aneksy/Porozumienia do Umów Leasingu itp.
Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu
Modyfikacja umowy leasingu w trakcie jej trwania w zakresie wysokości i/lub terminów Rat
Leasingowych i/lub Wartości Wykupu bez zwiększenia ryzyka transakcji
Modyfikacja umowy leasingu w trakcie jej trwania w zakresie wysokości i/lub terminów Rat
Leasingowych i/lub Wartości Wykupu ze zwiększeniem ryzyka transakcji, w tym jako efekt
restrukturyzacji
Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego
Wyłączenie lub zamiana przedmiotu leasingu z umowy leasingu w trakcie jej trwania, w tym
wymiana gwarancyjna przedmiotu leasingu
Cesja umowy leasingu lub przedmiotu leasingu z umowy leasingu na osobę trzecią, w tym
wskutek zmiany formy prawnej
Zmiana formy prawnej wymagająca aneksowania umowy leasingu
Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu lub zgoda na ich zwolnienie:
a) w trakcie jej trwania – na wniosek Korzystającego
b) po całkowitej spłacie należności
3% wartości resztowej, nie mniej niż
200 PLN, nie więcej niż 1000 PLN
200 PLN
400 PLN
500 PLN
500 PLN za każdy przedmiot
leasingu
0,5% wszystkich pozostałych do
spłaty rat i wykupu, nie mniej niż
700 PLN i nie więcej niż 1500 PLN
100 PLN
a) 0,5%
wszystkich
pozostałych do spłaty rat,
nie mniej niż 500 PLN i nie
więcej niż 1500 PLN +
ewentualne
koszty
faktycznie
poniesione
przez Finansującego,
b) koszty
rzeczywiste
poniesione
przez
Finansującego
III Monitoring umów
Wystawienie wezwanie do zapłaty (monit)
50 PLN za pierwszy monit, 70 PLN za
kolejne monity
Wystawienie wypowiedzenie Umowy Leasingu wraz z wezwaniem do wydania Przedmiotu
Leasingu
100 PLN
Czynności związane z windykacją terenową
Opłata za wznowienie umowy leasingu wstrzymanej/wypowiedzianej wskutek nie
wywiązywania się Korzystającego ze swoich obowiązków z Umowy Leasingu wobec
Finansującego
Sporządzenie propozycji restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Korzystającego (w tym
jako odpowiedź na złożoną przez Korzystającego propozycję restrukturyzacji) w sytuacji gdy
wypowiedziano umowę leasingu lub wystąpiły przesłanki do jej wypowiedzenia
Odbiór przedmiotu leasingu w efekcie działań windykacyjnych
IV Czynności dotyczące ubezpieczeń
Indywidualne uzgodnienie w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu poza SL TZ SKOK
Obsługa ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu poza umową generalną Finansującego zgoda na
indywidualne ubezpieczenie
Aneks do polisy ubezpieczeniowej
koszty faktycznie poniesione przez
Finansującego + opłata w wysokości
10%
kosztów
faktycznie
poniesionych przez Finansującego,
nie mniej niż 15 PLN
60%
wysokości
ostatniej
zafakturowanej raty leasingowej za
pierwsze
wznowienie
Umowy
Leasingu, 120% wysokości ostatniej
zafakturowanej raty leasingowej za
kolejne
wznowienie
Umowy
Leasingu i nie więcej niż 5 000 zł
0,5% wszystkich pozostałych do
spłaty rat i wykupu, nie mniej niż
400 PLN, nie więcej niż 1500 PLN
500 PLN + koszty faktycznie
poniesione przez Finansującego
100 PLN
200 PLN
50 PLN
Przyjęta do stosowania Uchwałą Zarządu Nr 1 z dnia 18.12.2015 r.
Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia
Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie, w przypadku
polisy indywidualnej Korzystającego
Opłata za niedokonanie zapłaty składki ubezpieczeniowej przez Korzystającego lub opłacenie
jej z opóźnieniem skutkującym koniecznością opłacenia składki ubezpieczeniowej przez
Finansującego
Nieopłacenie w terminie składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń indywidualnych
(zawartych poza umową generalną Finansującego)
V Inne czynności
Wydanie upoważnienia do poddzierżawienia lub użyczenia przedmiotu leasingu osobie trzeciej
Sporządzenie raportu lub zestawienia zgodnie ze zleceniem klienta
Wystawienie opinii o współpracy (standardową opinią jest ogólna informacja o terminowości
spłaty rat, jakości współpracy oraz aktualnym stanie zaległości; niestandardową opinią jest
opinia zawierająca dane w zakresie i stopniu szczegółowości zgodnym z wnioskiem
Korzystającego a innym niż w przypadku opinii standardowej)
Przygotowanie na wniosek Korzystającego
duplikatu dokumentów lub potwierdzenie
dokumentów za zgodność z oryginałem (nie dotyczy faktur)
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o
użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia
Sporządzanie promesy leasingowej
Wydanie na wniosek Korzystającego zaświadczeń, oświadczeń, upoważnień itp.
Ustanowienie zabezpieczenia do Umowy Leasingu w postaci: wpisu hipoteki, blokady rachunku
bankowego, zastawu rejestrowego, przelewu wierzytelności
Import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie rzeczy
Inne czynności nie wymienione w niniejszej tabeli
* zwana również Tabelą Opłat Dodatkowych
50 PLN
200 PLN
70 PLN
300 PLN
150 PLN
100 PLN
50 PLN standardowa, 100 PLN
niestandardowa
50 PLN
40 PLN
100 PLN
50 PLN
150 zł za jedno zabezpieczenie +
koszty faktycznie poniesione przez
Finansującego
500 PLN
wg indywidualnych ustaleń
Download