Kierownicy komórek szczebla podstawowego to w szczególności:

advertisement
Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole
Nazwa zadania: „Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów
koagulologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 m-cy”
Sygnatura sprawy: PN.D.ZDL.2.16
ODPOWIEDZI nr 1
NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ
W odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji przetargowej na „Zakup i dostawę odczynników
i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 m-cy” Sygnatura sprawy: PN.D.ZDL.2.16 Szpital Wojewódzki
w Opolu sp. z o.o. ul. Kośnego 53 udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – umowa §3 pkt. 4 a) zwracamy się z prośbą o uzwględnienie
poniższych terminów deklarowanych w pkt. 1 i 2. Ponieważ Zamawiający będzie dysponował dwoma identycznymi
analizatorami w razie awarii i naprawy możliwe jest wykorzystanie drugiego aparatu jako back-up przez okres
maksymalnie 48 godzin. Prosimy o wydłużenie terminu przystąpienia do usunięcia wad na 24 godziny w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00
Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 4 ppkt a
WZORU UMOWY stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„a) przystąpienia do usunięcia wad – maksymalnie w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub
mailowego przez pracownika Zamawiającego. Przez przystąpienie do usunięcia wad rozumie się również kontakt
telefoniczny osoby zgłaszającej ze strony Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy celem ustalenia
dalszego toku postępowania w przypadku zaistnienie sytuacji problemowej,”
Pytanie 2 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – umowa §3 pkt. 4 b) zwracamy się z prośbą o uzwględnienie
poniższych terminów deklarowanych w pkt. 1 i 2. Ponieważ Zamawiający będzie dysponował dwoma identycznymi
analizatorami w razie awarii i naprawy możliwe jest wykorzystanie drugiego aparatu jako back-up przez okres
maksymalnie 48 godzin. Prosimy o wydłużenie terminu naprawy urządzenia na 48 godzin od momentu zgłoszenia,
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00
Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 4 ppkt b
WZORU UMOWY stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„b) naprawy urządzenia/urządzeń w ciągu 48 godz. licząc od momentu zgłoszenia o wadzie/usterce.
W przypadku awarii obu analizatorów w tym samym czasie Wykonawca zobowiązuje się do naprawy
przynajmniej jednego z nich w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia,”
Pytanie 3 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – umowa §5 pkt 2 prosimy o dokonanie zmiany w ww. § i uznanie za
termin zapłaty dzień zaksięgowania przez bank środków finansowych na koncie Wykonawcy.
Samo zlecenie bankowi przelewu nie oznacza wypływu środków.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Prosimy o uzupełnienie zapisów umowy o zapis: „Zmiana cen
jednostkowych może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega cena
jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian.”
Odpowiedź: Odpowiadając na pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia się treść § 4 WZORU UMOWY
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez dodanie ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:
„5. Istnieje możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT
zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.
6.Zmiana stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.”
W związku z powyższym § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Istnieje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, a spełniających przesłanki określone w § 4 ust. 5-6 i/lub § 9 ust. 2 niniejszej
umowy.”
Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści analizatory z długościami fali 671 nm i 405 nm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizatory ww. długościami.
Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści by analizatory bez opcji przedanalitycznego skanowania próbki? Technologia
analizatorów zapewnia brak konieczności zmiany długości fali odczytu w przypadku wykrycia interferencji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator bez opcji przedanalitycznego skanowania próbki, technologia
analizatorów zapewnia brak konieczności zmiany długości fali odczytu w przypadku wykrycia interferencji.
Pytanie 7 Czy Zamawiający uzna za równocenny odczynnik oparty na tromboplastynie ludzkiej rekombinowanej
z odczynnikiem z tromboplastyną ludzką łożyskową? Powszechnie wiadomo, że to właśnie tromboplastyny
rekombinowane, produkowane nowoczesnymi metodami inżynierii genetycznej, przewyższają jakościowo
tromboplastyny otrzymywane starszymi tradycyjnymi metodami ekstrakcji z tkanek pod względem stabilności,
klarowności (zapewniającej brak konieczności mieszania) oraz porównywalności międzyseryjnej. Sam standard
WHO tromboplastyny ludzkiej jest produktem rekombinowanym i obecnie to właśnie tromboplastyny ludzkie
rekombinowane jednoznacznie są uważane za najlepszej jakości odczynniki do oznaczania PT.
Cytat z „Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie” red. Prof. M. Jastrzębska, Oinpharma 2009, str. 289:
„Od roku 1994 kryterium „idealnej” tromboplastyny spełniają ludzkie rekombinowane czynniki tkankowe
z dodatkiem fosfolipidów, których ISI wynosi ok. 1,0)”.
Dodatkową zaleta tromboplastyn ludzkich rekombinowanych w porównaniu z otrzymywanymi z tkanki łożyska,
jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia użytkownika wirusami krwi, jakie zawsze wiąże się przy
obcowaniu z preparatami pochodzenia ludzkiego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8 Czy Zamawiający zechce uznać za równoważne z cechą "pojedyncze kuwety" za równoważne z zapisem
-kuwety połączone w większe całości, w których poszczególne badania wykonywane są w pojedynczych kuwetach,
ilość kuwet w ofercie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń. Zwracamy uwagę, że rozwiązanie
technologiczne jakim są pojedyncze kuwety nie wiąże się z żadnymi korzyściami dla Użytkownika - typu np.
oszczędność kuwet - w stosunku do rozwiązań technologicznych, gdzie kuwety są łączone np. w paski. W wielu
analizatorach kuwety mimo że pojedyncze i tak są używane w nadmiarze w stosunku do ilości wykonywanych
oznaczeń (np w analizatorach gdzie w przypadku włączania testu "reflex" (np. automatyczne rozcieńczenie próbki)
próbka jest najpierw pipetowana do kuwety zbiorczej, w ilości "na zapas" żeby w razie potrzeby starczyło jej także
na tekst reflex, a dopiero później do właściwych kuwet reakcyjnych. Wiąże się to z dodatkowym zużyciem kuwet
jak i próbki badanej (dublowane "objetości martwe)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści analizator na którym można pracować z dwoma seriami danego odczynnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator na którym można pracować z dwoma seriami danego odczynnika.
Pytanie 10 Ze względu na to iż D-dimery są bardzo ważnym elementem kosztotwórczym oferty prosimy
o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga doliczenia dodatkowych oznaczeń ze względu na powtórki, konieczne dla
uzyskania końcowego wyniku w przypadku próbek z wysoką zawartością D-dimerów przekraczających
standardowy zakres pomiarowy testu. Jeśli tak prosimy o określenie szacunkowe (np. w %) ilości próbek:
a) do 4 tys ng/ml FEU
b) w przedziale 4- 7, 5 tys. ng/ml FEU
c) powyżej 7, 5 tys. ng/ml FEU
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga doliczenia dodatkowych oznaczeń.
Pytanie 11 Czy w poz.22 Formularza cenowego - Lupus antykoagulant Zamawiający wymaga testu przesiewowego
i potwierdzenia w równych ilościach?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu przesiewowego i potwierdzenia w równych ilościach.
Pytanie 12 Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie Zamawiający chce oznaczać metodą anty Xa ? (metodą tą
można oznaczać zarówno heparynę niefrakcjonowaną, heparynę drobnocząsteczkową, rivaroksaban, apiksaban –
każdy z tych analitów wymaga innych kalibratorów i kontroli)
Odpowiedź: Zamawiający będzie oznaczał heparynę drobnocząsteczkową.
W załączeniu zmodyfikowany WZÓR UMOWY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Kierownik Działu Logistyki
Mariusz Szoprun
Download