u w a g a - odpowiedzi na pytania - SZPZLO Warszawa

advertisement
SZPZLO.M / 386 /2013
Warszawa, dn. 04-04-2013 r.
Do wszystkich uczestników
postępowania SZPZLO/25/ZP/P/2013
TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 200 tys. Euro na
Zakup i dostawa szczepionek
dla SZPZLO Warszawa Mokotów
znak sprawy SZPZLO/25/ZP/P/2013
W odpowiedzi na zapytania Oferentów biorących udział w postępowaniu, które wpłynęły
w terminie ustawowym tj. do 03 września 2012 roku, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeciwko WZW typu B
– dawka 10 mcg stosowaną w schemacie :
 0, 1, 6 miesięcy: dwie dawki szczepionki podawane są w odstępie jednego miesiąca,
a następnie trzecia dawka podana po 6 miesiącach po pierwszej dawce
 0, 1, 2, 12 miesięcy: trzy dawki szczepionki podawane są w odstępie jednego miesiąca,
a następnie czwarta dawka szczepionki podana po 12 miesiącach po podaniu pierwszej dawki.
Ad 1.
Zamawiający utrzymuje wymagania SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeciwko rota wirusom
zawierającą rota wirus ludzko-bydlęcy do stosowania w trzech dawkach?
Ad 2.
Zamawiający utrzymuje wymagania SIWZ.
Pytanie 3
Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeciwko
kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych przeznaczonej do czynnego uodparniania osób w wieku do
12 roku życia stosowanej w schemacie 0-, 1-3, 9-12 miesięcy oraz w schemacie przepisowym 0-21
dni. Jedna dawka zawiera 0,75 mcg.
Ad 3.
Zamawiający utrzymuje wymagania SIWZ.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeciwko
kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych przeznaczonej do czynnego uodparniania osób w wieku do
12 roku życia stosowanej w schemacie 0-, 1-3, 9-12 miesięcy oraz w schemacie przepisowym 0-21
dni. Jedna dawka zawiera 1,5 mcg.
Ad 4.
Zamawiający utrzymuje wymagania SIWZ.
Pytanie 5
Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 13 – Zamawiający wskazał:
Inaktywowana szczepionka przeciw grypie zawierająca fragmenty wirusa (split) produkowana wg
norm WHO i Unii Europejskiej z udowodnionym działaniem uodporniającym w różnych grupach
pacjentów i skutecznością kliniczną , potwierdzoną w polskich warunkach, wywołującą szybką
odpowiedź immunologiczną; pozbawiona triomersalu jako środka konserwującego, zawierająca
najmniej endotoksyn i białek jaja kurzego. Ampułkostrzykawka 0,5 ml.
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty równoważnej na szczepionkę przeciwko grypie
inaktywowaną (antygen powierzchniowy) o tym samym składzie zalecanym na Półkuli Północnej
przez WHO?
Ad 5.
Zamawiający utrzymuje wymagania SIWZ.
Pytanie 6
Dotyczy terminu wykonania zamówienia – Zadanie nr 13 – Zamawiający wskazał:
 SIWZ cz. II pkt. 3 – termin wykonania zamówienia 12 miesięcy
 Formularz oferty pkt. 3 – Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w ciągu
12 miesięcy
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w odniesieniu do szczepionki p/grypie zapisów o terminie
rozpoczęcia dostaw po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym
składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z zachowaniem
wymienionych terminów realizacji od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
Ad 6.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w odniesieniu do szczepionki p/grypie.
Pytanie 7
Dotyczy wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy – Zamawiający
wskazał:
 SIWZ cz. V pkt. 3 - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty: Oświadczenie stwierdzające, że
wszystkie oferowane produkty posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu na terenie Polski,
świadectwa rejestracji lub decyzje o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
oferowanych produktów zgodnie z rejestracją tj. jako produkt medyczny. Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia iż wymienione powyżej dokumenty będą do wglądu
na wezwanie strony zamawiającej.
 Wzór umowy paragraf 6 pkt.6 - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa
w § 1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, użytku i stosowania wymagane
obowiązującymi przepisami.
Na dzień złożenia oferty i planowany termin podpisania umowy szczepionki p/grypie nie posiadaja
decyzji o dopuszczeniu do obrotu z aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez WHO
na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. W zaistniałej sytuacji podpisanie oświadczenia o posiadaniu w/w
dokumentów nie jest możliwe.
Zwracamy się z prośba o uwzględnienie, w odniesieniu do Zadania nr 13 zapisu: ‘o dostarczeniu na
każde żądanie Zamawiającego świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, jednak nie
wcześniej niż 2 dni po wydaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.”
Ad 7.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w odniesieniu do szczepionki p/grypie.
Dyrektor
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Mokotów
Lucyna Hryszczyk
Download