odpowiedzi na pytania - SZPZLO Warszawa

advertisement
SZPZLO.M / 361 /2012
Warszawa, dn. 03.04.2012 r.
Do wszystkich uczestników
postępowania SZPZLO/10/ZP/P/2012
TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 200 tysięcy Euro na
Zakup i dostawa szczepionek dla potrzeb SZPZLO Warszawa - Mokotów
znak sprawy SZPZLO/10/ZP/P/2012
W odpowiedzi na zapytania Oferentów biorących udział w postępowaniu, które wpłynęły w
terminie ustawowym tj. do 28 marca 2012 roku, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Zadanie nr 2
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” .
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności szczepionki bez triomelsalu gdzie
1 dawka (1 ml) zawiera:
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* 20 mikrogramów
adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,5 miligrama Al * otrzymywany na drodze
rekombinacji DNA drożdży Hansenula polymorpha (szczep RB11 podszczep Yu305)
Szczepienie w schemacie 0, 1, 6 miesięcy lub schemacie przyśpieszonym: 0, 1, 2 miesiące – 12
miesięcy. Szczepionka w fiolce, 1 op.= 1 fiolka a’l ml, dla każdej dawki zostanie dostarczona
igła+strzykawka.
Ad 1.
Zamawiający oczekuje preparatu w postaci ampułkostrzykawki.
Dokładne określenie preparatu i jego ilości wynika z przyczyn organizacyjnych i zapotrzebowań
wypływających od pacjentów. Wieloletnie doświadczenie, poparte wnikliwą analizą pokazuje, jakich
konkretnie szczepionek oczekuje pacjent. Nadmieniamy, że nie są to szczepionki refundowane.
Zamawiający zamawia łącznie 4 rodzaje szczepionek p/WZW B. Zamawiający nie ogranicza
konkurencyjności, w postępowaniu mogą uczestniczyć rożne hurtownie farmaceutyczne
dysponujące wszystkimi rodzajami i typami zamawianych szczepionek.
Pytanie 2
Dot. projektu umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie § 5 pkt. 1a), zapisu „…w wysokości 0,5 % ceny
określonej w §2 umowy za każdy dzień opóźnienia” , na „….. w wysokości 0,5 % wartości
niezrealizowanego zamówienia”?
Ad 2.
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 24 złożenie oferty na szczepionkę przeciw grypie
inaktywowaną (antygen powierzchniowy) o tym samym składzie antygenowym zalecanym przez
WHO.
Ad 3.
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIW.
Zamawiający dopuszcza taką szczepionkę w zadaniu nr 27 i 28, poza tym Zamawiający zamawia
łącznie 6 rodzajów szczepionek przeciw grypie dla różnych grup wiekowych. Zamawiający nie
ogranicza konkurencyjności, w postępowaniu mogą uczestniczyć rożne hurtownie farmaceutyczne
dysponujące wszystkimi rodzajami i typami zamawianych szczepionek.
Pytanie 4
Zamawiający w treści SIWZ w Rozdz. III „ Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt. 4 wskazał: „Termin
wykonania zamówienia – 12 miesięcy”
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie, w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie zapisu o terminie
rozpoczęcia dostaw po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/ grypie z aktualnym
składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2012/2013 przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Ad 4.
Zamawiający zawsze uwzględnia terminy dopuszczenia do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym
składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na dany sezon oraz po uzyskaniu zwolnienia
serii produktu przez PZH i po wydaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie przez
Ministra Zdrowia.
Zamówienie w zakresie asortymentu grypy będzie realizowane w sezonie szczepień przeciw grypie na
rok 2012/2013 tj. od miesiąca września 2012. Zamawiający wprowadzi do umowy z Wykonawcą,
który zostanie wskazany do zawarcia umowy opisane powyżej uszczegółowienie dot. terminu dostaw.
Warszawa, dnia 03 kwietnia 2012 r.
Dyrektor
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Mokotów
Lucyna Hryszczyk
Download