MODYFIKACJA SIWZ - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół

advertisement
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
Opole, 2016-09-09
DAT/226/107/2016
P/11/2016
ul. Wodociągowa 4
45-221 OPOLE
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
POSTĘPOWANIA P/11/2016
tel. 77 54 14 200;
fax.77 54 14 237.
e-mail:
[email protected]
www.wszn.opole.pl
MODYFIKACJA SIWZ NR 1 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi działając
na podstawie art. 38 ust 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.) modyfikuje treść SIWZ sporządzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/11/2016 pn.: „Dostawa energii
elektrycznej”
Zamawiający modyfikuje treść przedmiotowego postępowania:
JEST:
Termin wykonania zamówienia: 12 miesiące od października 2016 r. do 31.10.2017 r
Winno być:
Termin wykonania zamówienia: Od dnia rozpoczęcia sprzedaży jednak nie później niż od
1 listopada 2016 r. do 31.08.2017 r. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu do realizacji przez OSD.
Zamawiający modyfikuje treść Formularza Ofertowego w następujący sposób W pkt 8
JEST:
Gwarantujemy stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy z
zastrzeżeniem § 5 ust. 5,6 i 7 oraz § 9 ust. 2 pkt 3 i 4 wzoru umowy.
Winno być:
Ceny netto wg których rozliczona będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną
niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 3 i 4
wzoru umowy.
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 22000 : 2005
I S O / I E C 2 7 0 0 1 : 2 0 13
NCAGE
0913H
Zamawiający modyfikuje treść Formularza Ofertowego w następujący sposób W pkt 9
JEST:
Oświadczamy, że koszty osobowe stanowią.
% ceny oferty, w tym koszty osobowe
związane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowią……..% kosztów
osobowych.
Winno być:
Zapis zostaje usunięty.
Zamawiający modyfikuje treść Formularza Ofertowego w następujący sposób:
JEST:
Płatność za faktury będzie regulowana na konto……………………………………………
Winno być:
Zapis zostaje usunięty.
1
Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy w następujący sposób W § 4 pkt 3.
JEST:
Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości rocznego
zużycia.
Winno być:
Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy umownej i planowanej wysokości rocznego zużycia.
W § 5 pkt 4 JEST:
Ceny netto wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały
czas obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7 oraz § 9 ust. 2 pkt 3 i 4.
Winno być:
Ceny netto wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały
czas obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. § 9 ust. 2 pkt 3 i 4.
W § 5 pkt 5,6,7 JEST:
pkt 5 Strony ustalają iż, wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji w odniesieniu do
kosztów osobowych wykazanych w ofercie o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę
określanego przez Prezesa Rady Ministrów w terminach wzrostu tegoż wynagrodzenia oraz w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
pkt 6 Waloryzacja stawki należnej Wykonawcy będzie następować proporcjonalnie do zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub kosztów ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych.
pkt 7 Podstawą do waloryzacji będą dane wykazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Winno być:
Zapis zostaje usunięty
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert :
Termin składania ofert w postępowaniu po modyfikacji: 15-09-2016 r. godzina 09:00.
Termin otwarcia ofert w postępowaniu po modyfikacji:
15-09-2016 r. godzina 10:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tej sprawie zostało przekazane i opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 09-09-2016 r. pod numerem 307124. - 2016 oraz zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2016 dla
przedmiotowego postępowania i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdzielnik:
1. BIP;
2. a/a
2
Download