Łódź, dnia 13.11.2015 roku Wszyscy uczestnicy postępowania

advertisement
Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77
Regon 472252285, NIP 7251753539;
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000522865
Kapitał Zakładowy Spółki 3.500.000 PLN
’’SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU’’
Tytuł zdobyty w światowej akcji upowszechniania karmienia piersią
prowadzonej przez UNICEF i WHO ’’Baby Friendly Hospital Initiative
www.szpitalrydygiera.pl; [email protected]
Łódź, dnia 13.11.2015 roku
Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ
Dotyczy: Dostawa leków dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
(PN/XI/2015).
W związku z nadesłanymi pytaniami do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.,
dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 7 (MEROPENEM 10 fiol a 1g) wymaga, aby meropenem
posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku
z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana
jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc,
zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i
jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek
miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki
związek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 7 (MEROPENEM 10 fiol a 1g) wymaga, aby trwałość roztworu
preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie Nr 5 poz. 79 (BUDESONIDE 0,25 mg/2ml 20 amp) posiadał
zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i
oskrzeli-niezależnie od etiologii ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
Czy w pakiecie Nr 5 poz. 79 (BUDESONIDE 0,25 mg/2ml 20 amp) Zamawiający wymaga produktu, po
którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od
rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Szpital uzyskał dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Nr Projektów: 573/2004 ; 8/2009 ; 10/2009 ; 33/2009
Szpital wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 26 (BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 5 amp 0,5% a 4ml)
wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wydzielenie z
Pakietu nr 3 pozycji nr 15 (Propofolum) i utworzenie oddzielnego pakietu dla w/w pozycji,
jednocześnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.
Oferent chciałby zaproponować opakowanie Propofol x 1 fiol. w przeciwieństwie do
preparatu dostępnego obecnie na rynku pakowanego x 5 fiol, co umożliwi lepsze dostosowanie oraz
wykorzystanie przedmiotu zamówienia w powyższym pakiecie w optymalny sposób zgodnie z
zapotrzebowaniem poszczególnych oddziałów.
W przypadku podtrzymania zapisów SIWZ prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Wyłączenie pozycji umożliwi przystąpienie do w/w przetargu większej ilości wykonawców, co
daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inną ilość w opakowaniu, po przeliczeniu ilości zapotrzebowanych
z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 produktu leczniczego Paracetamol
10mg/ml a 100ml w opakowaniu typu fiolka?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 4 produktu leczniczego w
opakowaniu butelka szklana? Opisany produkt nie wystepuję w opakowaniu stojacym z dwoma
portami
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 23 miał na myśli 8% 5 roztwór aminokwasów do żywienia
pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby?
Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli 8% roztwór po 500ml aminokwasów do żywienia pozajelitowego w
ciężkich przypadkach niewydolności wątroby. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 15 produktu lecznicego Propofol
1% MCT/LCT w opakowaniu typu ampułka?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycji 5 produktu leczniczego
Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Szpital uzyskał dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Nr Projektów: 573/2004 ; 8/2009 ; 10/2009 ; 33/2009
Szpital wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008
Pytanie nr 12
Dot. - Pakiet nr 3 poz. 10, 11
Czy zamawiający wymaga aby występujące w pakiecie 3 pozycja 10, 11 były od jednego producenta
(możliwość prowadzenia terapii sekwencyjnej oraz zachowania ciągłości terapeutycznej)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ, pakiet 12 do pobrania ze strony internetowej
Zamawiającego.
Termin składania/otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
ZATWIERDZAM:
Prezes Zarządu
Janina Sąsiadek
Szpital uzyskał dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Nr Projektów: 573/2004 ; 8/2009 ; 10/2009 ; 33/2009
Szpital wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008
Download