Professional Fax

advertisement
Wieluń, 2012-05-04
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 15 /2012/ B
WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 15 / 2012
Nazwa zadania : Zakup z dostawą leków, płynów infuzyjnych i płynów do żywienia dojelitowego.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 1-8, 11, 12 opakowań KabiPac co
pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentów oraz umożliwi uzyskanie korzystnej oferty cenowej.
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z
oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do
przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji.
Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w
stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki
samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia
otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się w
trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z
dodawanymi do płynów lekami.
Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem pojemności
(100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia
wdrożenie wymaganej terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach.
Możliwość dostrzyknięcia do butelki 100ml – 66ml, do butelki 250ml – 50ml, do butelki 500ml – 109ml, do
butelki 1000ml – 118ml.
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 9 preparatu Natrium Chloratum
0,9% do irygacji w butelce zakręcanej 500ml?
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 22 pozycja 6 produktu leczniczego
PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję
MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci
od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie
podawania pacjentowi?
1
Odpowiedź :
TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 22 pozycja 6 produktu leczniczego
PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję
MCT/LCT.
Pytanie 4
Dotyczy Pakietu nr 10 - Czy zgodnie z zamieszczonym opisem SIWZ Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji
1 ma na myśli dietę bezresztkową, normokaloryczną (1 kcal/ml), zawierająca mieszaninę białek według
wytycznych WHO z 2007r., gdzie zawartość białka jest nie mniejsza niż 4g/100ml, zawartość
wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5
mg/100 ml., dietę zawierającą 6 naturalnych karotenoidów, w opakowaniu typu Pack 1000 ml, Nutrison?
Odpowiedź :
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Dotyczy Pakietu nr 10 - Czy zgodnie z zamieszczonym opisem SIWZ Zamawiający w Pakiecie 10 w
pozycji 2 ma na myśli dietę wysokobiałkową, bezresztkową, kompletną i hiperkaloryczną (1,25kcal/ml)
przeznaczoną do żywienia medycznego drogą przewodu pokarmowego, niedożywienia związanego z
chorobą u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, zawartość białka nie mniej niż
6,3g/100ml w tym 1,56g/100ml glutaminy, procent energii pochodzący z białka - 20%, z węglowodanów 45%, z tłuszczów - 35%, o osmolarności nie wyższej niż 290 mOsm/l., w opakowaniu typu Pack 1000ml,
Nutrison Protein Plus?
Odpowiedź :
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Dotyczy Pakietu nr 10 - Czy zgodnie z zamieszczonym opisem SIWZ Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji
3 ma na myśli dietę bezresztkową, normokaloryczną (1 kcal/ml), zawierająca mieszaninę białek według
wytycznych WHO z 2007r., gdzie zawartość białka jest nie mniejsza niż 4g/100ml, zawartość
wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5
mg/100 ml., dietę zawierającą 6 naturalnych karotenoidów w opakowaniu typu butelka 500 ml, Nutrison?
Odpowiedź :
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7
Dotyczy Pakietu 10 - Czy zgodnie z zamieszczonym opisem SIWZ Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 4
ma na myśli dietę cząstkową o dużej zawartości białka, gdzie procent energii pochodzący z białka równa
się 93%, o składzie: białko mleka krowiego 88,5 g/100 g proszku, wapń 1,35 g/100 g proszku, o
osmolarności 10% roztworu 30 mOsm/l.i wartości energetycznej 373 kcal/100 g proszku, w opakowaniu
puszka proszek 225g, Protifar?
Odpowiedź :
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8
Dotyczy Pakietu nr 5 – Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1, 4, 5, 6.
Odpowiedź :
TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 1, 4, 5, 6 i utworzenie nowego
pakietu pn. Pakiet nr 5 A.
2
Pytanie 9
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dawki 450 mg/45 ml z
odpowiednim przeliczeniem ilości
Odpowiedź :
TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę dawki 450 mg/45 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 10
Dotyczy Pakietu nr 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ertropoetyny 2000j.m./0,5 ml.
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczać ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk ( tabletek, ampułek, kilogramów itp. ) niż
umieszczone w SIWZ ( czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku ) ?
Odpowiedź :
Zamawiający prosi o zaoferowanie pełnych opakowań z ilością zaokrągloną w górę.
Pytanie 12
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie albuminy 20 % w opakowaniu
po 50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź :
TAK, Zamawiający w Pakiecie nr 7 w poz. 2 dopuszcza zaoferowanie albuminy 20 % w opakowaniu po
50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Pytanie 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 w pozycjach : 1,-8,11 preparatu
równoważnego w opakowaniu typu worek z dwoma niezależnymi portami z wolną przestrzenią do podaży
leku?
Uzasadnienie : Wymóg „flakon” ogranicza możliwość złożenia oferty do produktów pakowanych w sztywną
butelkę plastikową, eliminując worek, jako opakowanie spełniające wymogi opakowań specjalistycznych, m.
In. : mają podwójne, odseparowane porty, port do iniekcji umożliwia kilkukrotne jego użycie bez narażania
na rozszczelnienie opakowania. Worki Viaflo wykonane są z tworzywa poliolefina / poliamid, posiadają
badania stabilności z większością leków ( nawet tych, które są zalecane do rozpuszczenia tylko w szkle).
Są pakowane w opakowania zewnętrzne, co daje jałowość worka po jego rozpakowaniu, a co za tym idzie
mniejsze zużycie środków dezynfekcyjnych ( oszczędność i mniejsze narażenie personelu na wdychanie
w/w środków). Ograniczenie w zapisach SIWZ dotyczące rodzaju opakowania uniemożliwiają złozenie ofert
wszystkim producentom leków, a co za tym idzie uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszych
warunków cenowych.
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 w pozycji 12 nowoczesnego płynu
wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu worek Viaflo?
Uzasadnienie : PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i
fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy ( octan/ glukonian),
co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów
wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza.
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ.
3
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 w pozycji 9 Natrium chloratum 0,9 % płyn
do przemywań w opakowaniu typu butelka pour bottle z odkręcanym korkiem umożliwiającym irygację o
pojemnośći 500 ml?
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ustęp 3 zapisu : „Zmniejszenie ilości
przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę w paragrafie 4 ustęp 5 zapisu : „dostarczenia do
Zamawiającego” na „wystawienia”.
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy projektu umowy.
Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie 4 ustęp 7:
„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod
warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:
a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania
tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również
braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej
ostrożności.
c. Istotnej zmiany cen przez producenta”?
Odpowiedź :
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy projektu umowy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4
Download