WSZ-FZ-81

advertisement
WSZ-FZ-81/ 105/10/2011
Konin, dn. 26.01.2011 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na
dostawę leków, płynów infuzyjnych, leków stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych dla
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-FZ-81/2010).
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późń. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość
opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie podał wielkości opakowań w SIWZ – tylko ilość sztuk.
1.
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający prosi podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
2.
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi
się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie.
3.
4.
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej
postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku z wyjątkiem pakietu nr 56 poz. 1.
5. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go
wcale?
Odpowiedź: Zamawiający prosi, żeby w powyższej sytuacji nie wyceniać leku wcale.
6. Proszę o określenie dawki preparatu z pakietu 6 poz. 7, jaki należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający prosi, żeby wycenić syrop ( butelka) 1,6 mg/g.
Czy w pakiecie 16 poz. 1 i 2 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci tabletek do
sporządzania zawiesiny doustnej?
Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę pozycji 1 – jako kapsułki, pozycja 2 – jako tabletki
rozpuszczalne.
7.
8.
W pakiecie 23 brakuje pozycji 1-5. Czy jest to pomyłka w numerowaniu?
Odpowiedź: Błąd numerowania. Jednocześnie informujemy, iż Pakiet 23 pismem nr WSZ-FZ81/52/10/2011 z dnia 17.01.2011 r. został zmodyfikowany, w wyniku czego powstały dwa pakiety nr
23 i 23a.
9. Czy w pakiecie 27 poz. 38 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w saszetkach 1,5g?
Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w saszetkach 1,5 g.
10.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w pakiecie 30 poz. 23 o nazwie handlowej
Dobuject, 250mg/5ml,inj.,konc.do p.wl.,5 amp? Umożliwi to złożenie atrakcyjniejszej oferty pod
względem ekonomicznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
11. Czy w pakiecie 41 Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego zarejestrowanego jako
wyrób medyczny? Umożliwi to złożenie atrakcyjniejszej oferty pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
12. Czy Zamawiający w pakiecie nr 58 - Kompleks wodorotlenek żelaza (III) - dekstran (625mg) wyrazi
zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny o nazwie Ferinject w postaci karboksymaltozy
żelazowej o dawce 50mg/ml - fiolka 2 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
13. Proszę o wydzielenie z pakietu 59 poz. 1 do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości
ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
14. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności
ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §4 ust.4 projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis. Zgodnie z SIWZ.
15. Do §6 ust.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości
1% wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia dziennie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę. Zgodnie z SIWZ.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 poprzez zapis o ewentualnej
karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę. Zgodnie z SIWZ.
Z poważaniem
p.o. Dyrektora WSZ w Koninie
Bronisław Różycki
Sporządziła: Edyta Walentek
Download