Pobierz ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Instytut Genetyki i Hodowli

advertisement
INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. POSTĘPU 36A, JASTRZĘBIEC, 05-552 MAGDALENKA
Tel. 022 756 17 11 Fax: 022 7561417, 022 7561699
J a str zę bie c , d n. 2 0 .1 2 .2 0 1 6 r .
DA Z- 2 4 0 1 /1 7 /1 6
PT W YK O N A WC Y
Do t yc z y:
p o st ęp o wa n ia o ud zi el e n ie z a mó wi e n ia p ub lic z ne go w p rz ed mio cie :
Dostawa odczynników laboratoryjnych w częściach dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - DAZ24 01/17/16
W z wi ąz k u z o tr z y ma n ie m zap yt a ń d o ww. p o s tę p o wa ni a Za ma wi aj ąc y n a p o d s ta wie
art. 3 8 u s t. 1 p k t. 3 u st a wy z d n ia 2 9 s t ycz n ia 2 0 0 4 r. (tj . DZ. U. Z 2015r. poz. 2164 z poz. zm.),
ud z ie la na s tęp uj ąc yc h o d p o wied zi n a p yt a nia :
1 ) Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający ma na myśli odczynnik dedykowany do aparatu LC 96 czy LC2.0 ? Wykonawaca
posiada w swojej ofercie odczynnik dedykowany do LC 96 - 500 reakcji w 20 ul w opakowaniu oraz
odczynnik dedykowany do LC 2.0 - 480 reakcji w 20 ul w opakowaniu.
Od p o wi ad a m y :
Odczynnik do LC 96 - 500 reakcji w 20 ul, najważniejsze żeby miał w składzie hot start
reaction mix zawierający SYBR Green I i FastStart Taq DNA Polimerazę, MgCl2 25uM i wodę do
PCR.
2) Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 4 - pakiet: 13 – Life Technologies.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w pozycji 40 i 41 pakietu
13, Life Technologies z terminem minimalnej gwarancji wynoszącym min 7 miesięcy?
Prośbę swoją motywujemy tym, iż produkty wymienione w w/w pozycjach charakteryzuje krótszy niż
przewiduje Zamawiający termin ważności. Nie jesteśmy w stanie spełnić tego kryterium
Zamawiającego.
Odpowiadamy :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
3) Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 6, podpunkt 2, - pakiet: 13 – Life Technologies.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 10 dni
roboczych do 30 dni dla produktów wymienionych w pakiecie 13?
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie
samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty
magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża
Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.
Odpowiadamy :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. POSTĘPU 36A, JASTRZĘBIEC, 05-552 MAGDALENKA
Tel. 022 756 17 11 Fax: 022 7561417, 022 7561699
4) Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 6, - pakiet: 13 – Life Technologies.
„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart
charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie
dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie
przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną
firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.
Odpowiadamy :
Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart charakterystyki, również drogą emailową.
5) Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 1, podpunkt a), - pakiet: 13 – Life Technologies.
Zamawiający zapisał:
„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną:
a) za zwłokę w dostawie określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;”
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną:
b) za zwłokę w dostawie określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości
produktu pozostającego w zwłoce wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia;”
Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować
równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym stopniu przybliży
wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znadziemy takich
postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę
w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń
w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych
nie uprawnia Zamawiającego do
czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i
prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia
publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym
stosunku jaki powstaje pmiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiadamy :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Z poważaniem
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
Download