P/N/11/2007 - Szpital Powiatowy w Białogardzie

advertisement
P/N/01/2014
BIAŁOGARD, 2014-02-234
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: DOSTAWA
ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO PODAWANIA KRWI dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie
Pytania dotyczące projektu umowy:
Dotyczy § 2 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto"?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które
składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty
wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez
przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian
Dotyczy § 2 ust. 8
Prosimy o zmianę zapisu: „odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby cena
jednostkowa brutto pozostała stała" na zapis: „odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową
brutto, tak aby cena jednostkowa netto pozostała stała".
Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian
Dotyczy §2 ust. 14
W związku z tym, iż probówki system próżniowego zawierają odczynniki, których okres
trwałości jest czasami krótszy niż 12 miesięcy (probówki z cytrynianem), wobec czego
będzie niemożliwe spełnienie wymogu dostawy produktów z 12 miesięcznym terminem
ważności, a ponadto umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a
zamówienia będą składane sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy Zamawiający
wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności dostarczanych produktów do 8 m-cy?
Odp: Zapis zostaniem zmieniony
Dotyczy § 3 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „3 dni" do „5 dni
roboczych" od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego?
Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego
terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość
zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł
terminowo zrealizować
dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni jest nierealny, w przypadku, gdy
Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do
wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod
warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WŹ,
spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia.
Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni
roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.
Odp: Zapis zostanie zmieniony
Dotyczy § 5 ust. 1
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie, ze wzoru umowy słowa „prawidłowo".
Odp: Zapis pozostaje bez zmian
Dotyczy § 6 ust. 1
Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „48 godzin" na „5 dni roboczych"?
Odp: Zapis zostanie zmieniony
Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić
reklamację na termin realny tj.
- dla reklamacji ilościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni
robocze
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni
roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i
następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i
wymiana towaru w ciągu 48 godzin jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle
przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odp: Zapis zostanie zmieniony
Dotyczy § 8 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „10%" na „5%"?
Odp: Zapis pozostaje bez zmian
Dotyczy § 10
Czy Zamawiający w celu uelastycznienia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści
w szczególnych przypadkach, których na etapie zawierania umowy nie jest w stanie
przewidzieć, wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy paragrafu o następującej treści:
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:
a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot
zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę.
Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając
przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego
wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu
dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w
ofercie. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co
najmniej taką samą jakość co wyrób zastępowany.
b) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego.
c) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których
wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg
podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania
przetargowego.
d) zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek podatku VAT na skutek urzędowej
zmiany przepisów celnych i podatkowych.
2. Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c dokonywane są w drodze aneksu do umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony
projekt aneksu do umowy.
4. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z pkt. d) wynikająca ze
zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.
Odp: Zapisy pozostają bez zmian
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości
osobno dla probówek i osobno dla rurek. Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie
zarządzającym sprzedażą probówka i rurka stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają
swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te
nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako
zestaw produktów.
Odp: Zgodnie z zapisami w warunkach SIWZ
Pakiet 1 pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „probówki z KF + Na2EDTA" na „probówki
z fluorkiem sodu i antykoagulantem" Probówki do oznaczania poziomu glukozy powinny
zawierać fluorek sodu i antykoagulant. Producenci stosują różne antykoagulanty, bowiem
najważniejszy jest efekt, a nie rodzaj antykoagulantu. Najlepszym jednak antykoagulantem
jest heparyna sodowa, która w porównaniu np. ze zwyczajową mieszaniną fluorki i EDTA
zapewnia o wiele lepszą preparatykę krwi do badań, w tym praktycznie wyeliminowanie
mikroskrzepów. Zastosowana kompozycja fluorku sodu i heparyny sodowej skutecznie
wstrzymuje proces glikolizy i utrzymuje stabilny poziom glukozy we krwi przez okres
potrzebny do przeprowadzenia badania.
Odp: Zamawiający wyraża zgodę
Pakiet 1 pozycja 7
- Czy przez określenie „osłonka zabezpieczająca przed zakłuciem" należy rozumieć osłonkę
na igłę, którą zdejmuje się z igły przed wkłuciem w żyłę pacjenta?
- Jeśli Zamawiający przez „osłonę zabezpieczającą przed zakłuciem" rozumie mechanizm igły
trwale blokujący igłę, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły bez osłonki
zabezpieczającej przed zakłuciem, czyli bez mechanizmu trwale blokującego igłę? Prośbę
swą motywujemy tym, że: po pierwsze - igły z osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem po
pobraniu krwi, ma w swojej ofercie tylko jeden z systemów - tj. system firmy Becton
Dickinson, a zatem Zamawiający wymagając takich motylków, preferuje jeden konkretny
system, co stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji i narusza zasady równego traktowania
wykonawców; po drugie
- osłonka zabezpieczającą igłę po pobraniu jest tylko zbędnym gadżetem, który podnosi
cenę igły. Personel medyczny pobierający krew takimi igłami, po wyjęciu igły z żyły
pacjenta, wykonuje dodatkową czynność, jaką jest nasunięcie zabezpieczenia na igłę, co
wcale nie jest dla niego bezpieczne, po czym umieszcza igłę w pojemniku na odpady.
Używając igły bez tego zabezpieczenia, po wyjęciu z żyły igła, bez dodatkowego
manipulowania przy ostrym narzędziu od razu jest umieszczana w pojemniku na odpady.
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 w sprawie "(...)
zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (...)" w
sposób jednoznaczny zakazuje stosowania produktów z osłonkami jako zwiększających
ryzyko zranienia ostrym narzędziem i potencjalnie stanowiącym źródło zakażenia. Wymogi
Dyrektywy wynikają wprost z faktu, że manipulowanie osłonką przy ostrym narzędziu
zawsze zwiększa ryzyko zranienia i to narzędziem potencjalnie zakaźnym po
jego użyciu u pacjenta. Dlatego narzędzie takie powinno być natychmiast przeniesione do
bezpiecznego pojemnika utylizacyjnego bez jakichkolwiek prób manipulowania przy nim czy
jego demontażu (np. igły ze strzykawką czy skalpela i uchwytu do niego).
Odp: – trwałe zabezpieczenie igły po użyciu, jedną ręką, aktywacja mechanizmu
zabezpieczającego musi objawiać się dźwiękowym lub wzrokowym znakiem dla
użytkownika, nie dopuszczamy igieł bez osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem.
Pakiet 1 pozycja 8
Pyt. 1 - Czy przez określenie „osłonka zabezpieczająca przed zakłuciem" należy rozumieć
osłonkę
na igłę, którą zdejmuje się z igły przed wkłuciem w żyłę pacjenta?
- Jeśli Zamawiający przez „osłonę zabezpieczającą przed zakłuciem" rozumie mechanizm igły
trwale blokujący igłę, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły bez osłonki
zabezpieczającej przed zakłuciem, czyli bez mechanizmu trwale blokującego igłę? Prośbę
swą motywujemy tym, że: po pierwsze - igły z osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem po
pobraniu krwi, ma w swojej ofercie tylko jeden z systemów - tj. system firmy Becton
Dickinson, a zatem Zamawiający wymagając takich motylków, preferuje jeden konkretny
system, co stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji i narusza zasady równego traktowania
wykonawców; po drugie
-osłonka zabezpieczającą igłę po pobraniu jest tylko zbędnym gadżetem, który podnosi cenę
igły. Personel medyczny pobierający krew takimi igłami, po wyjęciu igły z żyły pacjenta,
wykonuje dodatkową czynność, jaką jest nasunięcie zabezpieczenia na igłę, co wcale nie jest
dla niego bezpieczne, po czym umieszcza igłę w pojemniku na odpady. Używając igły bez
tego zabezpieczenia, po wyjęciu z żyły igła, bez dodatkowego manipulowania przy ostrym
narzędziu od razu jest umieszczana w pojemniku na odpady. Dyrektywa Rady Unii
Europejskiej nr 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 w sprawie "(..■ ) zapobiegania zranieniom
ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (...)" w sposób jednoznaczny
zakazuje stosowania produktów z osłonkami jako zwiększających ryzyko zranienia ostrym
narzędziem i potencjalnie stanowiącym źródło zakażenia. Wymogi Dyrektywy wynikają
wprost z faktu, że manipulowanie osłonką przy ostrym narzędziu zawsze zwiększa ryzyko
zranienia i to narzędziem potencjalnie zakaźnym po jego użyciu u pacjenta. Dlatego
narzędzie takie powinno być natychmiast przeniesione do bezpiecznego pojemnika
utylizacyjnego bez jakichkolwiek prób manipulowania przy nim czy jego
demontażu (np. igły ze strzykawką czy skalpela i uchwytu do niego).
Odp: trwałe zabezpieczenie igły, jedną ręką po użyciu, aktywacja mechanizmu
zabezpieczającego musi objawiać się dźwiękowym lub wzrokowym znakiem dla
użytkownika, nie dopuszczamy igieł bez osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem.
Pyt. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast igieł przeziernych (z
wizualizacją pobrania) - wkłuć motylkowych. Elementem, który pozwala na wizualizację
wkłucia w igłach motylkowych jest wężyk i to on pozwala ocenić, czy nastąpiło prawidłowe
wkłucie w żyłę pacjenta, a zatem pełni rolę tzw. „przeziernika", ponadto wkłucia motylkowe
umożliwiają pobranie krwi od pacjentów z żyłami trudnymi, dzięki możliwości stwierdzenia
obecności igły w żyle przed podłączeniem probówki poprzez pojawienie się krwi w wężyku
motylka. Wkłucia motylkowe, które gwarantują lepszy komfort pobierania krwi i widoczność
wkłucia się w żyłę, są powszechnie używane na zachodzie, a nie jak w naszym kraju igły
przezierne, do których próbują namawiać użytkowników firmy oferujące produkty Becton
Dickinson. Dlatego też, uważamy że wyrażenie zgody na igły motylkowe w zamian za igły z
wizualizacją pobrania (przezierne) jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do osobnego zadania
z uwagi na specjalne wymogi postawione w zakresie pozycji 8, co powoduje utrudnienie
uczciwej konkurencji? Podzielenie zadania wpłynąć może na złożenie większej liczby ofert w
niniejszym postępowaniu złożoną przez różnych oferentów.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody
Pakiet 1 pozycja 10
- Czy przez określenie „osłonka zabezpieczająca przed zakłuciem" należy rozumieć osłonkę
na igłę, którą zdejmuje się z igły przed wkłuciem w żyłę pacjenta?
- Jeśli Zamawiający przez „osłonę zabezpieczającą przed zakłuciem" rozumie mechanizm igły
motylkowej trwale blokujący igłę , to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły
motylkowe bez osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem, czyli bez mechanizmu trwale
blokującego igłę? Prośbę swą motywujemy tym, że:
po pierwsze - igły motylkowe z osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu krwi,
ma w swojej ofercie tylko jeden z systemów - tj. system firmy Becton Dickinson, a zatem
Zamawiający wymagając takich motylków, preferuje jeden konkretny system,
co stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji i narusza zasady równego traktowania
wykonawców; po drugie- osłonka zabezpieczającą igłę po pobraniu jest tylko zbędnym
gadżetem, który podnosi cenę igły motylkowej. Personel medyczny pobierający krew takim
motylkiem, po wyjęciu igły z żyły pacjenta, wykonuje dodatkową czynność, jaką jest
przesuwanie zabezpieczenia na igłę, co wcale nie jest dla niego bezpieczne, po czym
umieszcza igłę w pojemniku na odpady. Używając motylka bez tego zabezpieczenia, po
wyjęciu igły z żyły, motylek bez dodatkowego manipulowania przy ostrym narzędziu od razu
jest umieszczany w pojemniku na odpady. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2010/32/UE
z dnia 10 maja 2010 w sprawie "(...) zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w
sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (...)" w sposób jednoznaczny zakazuje
stosowania produktów z osłonkami jako zwiększających ryzyko zranienia ostrym narzędziem
i potencjalnie stanowiącym źródło zakażenia. Wymogi Dyrektywy wynikają wprost z faktu, że
manipulowanie osłonką przy ostrym narzędziu zawsze zwiększa ryzyko zranienia i to
narzędziem potencjalnie zakaźnym po jego użyciu u pacjenta. Dlatego narzędzie takie
powinno być natychmiast przeniesione do bezpiecznego pojemnika utylizacyjnego bez
jakichkolwiek prób manipulowania przy nim czy jego demontażu (np. igły ze strzykawką czy
skalpela i uchwytu do niego).
Odp: trwałe zabezpieczenie igły po użyciu, jedną ręką, aktywacja mechanizmu
zabezpieczającego musi objawiać się dźwiękowym lub wzrokowym znakiem dla
użytkownika, nie dopuszczamy igieł bez osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem.
Pakiet 1
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu jednego producenta i wprowadzi
do SIWZ wymóg, że w przypadku zaoferowania produktów różnych producentów,
Wykonawca składa oświadczenie o wzajemnej kompatybilności zaoferowanych w przetargu
produktów? Wymóg jednego producenta dla wyrobów systemu próżniowego ogranicza
konkurencję, praktycznie do jednego systemu próżniowego, a co za tym idzie do jednej
oferty, która nie będzie tak atrakcyjna cenowo, od oferty złożonej nawet przez tą sama
firmę, gdy będzie miała świadomość, że również inni wykonawcy mogą złożyć oferty na inne
systemy pobierania krwi. Ilość producentów produkujących probówki systemu zamkniętego
oraz akcesoria do pobierania krwi metodą próżniową jest obecnie tak duża, że producenci Ci
nie znają wielokrotnie produktów innych producentów. Mimo tego systemy te są
kompatybilne, bowiem produkowane są wg. Tych samych norm. Producenci nie muszą więc
znać produktów innych firm, aby np. do probówek jednego producenta można było pobierać
krew igłą z uchwytem innego producenta. Za prawidłowy dobór asortymentu i ich wzajemną
kompatybilność odpowiada więc wykonawca składający ofertę, co wynika również z
przepisów Ustawy o wyrobach medycznych (art. 13 ust., art. 135), bowiem to on odpowiada
za wprowadzenie produktu do obrotu i używania i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
jego działanie. Dlatego też Zamawiający, w świetle powyższego, nie powinien wymagać, aby
wszystkie wyroby pochodziły od jednego producenta, natomiast może wymagać, aby
wzajemną kompatybilność zaoferowanych w przetargu produktów różnych producentów
potwierdził Wykonawca stosownym oświadczeniem. Probówki MLVacuCol firmy Medlab
Products Sp. z o.o. współpracują prawidłowo z akcesoriami innych, dostępnych na rynku
Polskim, systemów pobierania krwi. Posiadamy stosowne zaświadczenia użytkowników
naszych probówek, do których pobierana jest krew igłami innych systemów. W załączeniu
pozwalamy sobie przedstawić takie zaświadczenie, które jednoznacznie potwierdza, że
produkty systemu zamkniętego, wcale nie muszą pochodzić od jednego producenta, aby
pobieranie krwi było bezpieczne i prawidłowe.
- W jaki sposób Zamawiający chce ustalić, że zaoferowane produkty pochodzą od jednego
producenta? Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że twierdzenia niektórych dostawców, że
oferowane pod jedną nazwą handlową produkty pochodzą od jednego wytwórcy jest
niezgodne z prawdą. Produkty te mają jedną nazwę handlową i jednego wytwórcę, czyli
jednostkę odpowiedzialną za te produkty, która zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach
medycznych wystawiła na nie stosowne deklaracje zgodności CE. Natomiast wytwarzane są
przez różnych producentów, to jest w różnych fabrykach lub w innych firmach na zlecenie
jednostki która występuje jako ich wytwórca.
Odp: Zgodnie z zapisami SIWZ
Pakiet 1
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 do osobnego pakietu akcesoria do pobierania krwi to
jest produkty z poz. 7-11.
Podział pakietu na probówki i akcesoria, leży w interesie Zamawiającego, ponieważ:
- umożliwia złożenie ofert na probówki większej liczbie wykonawców,
- doprowadzi do otrzymania przez Zamawiającego tańszych i lepszych jakościowo ofert
zarówno na probówki jak i akcesoria przez zwiększenie konkurencyjności, jest to więc
korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego,
- nie narusza uczciwej konkurencji.
Pragniemy zaznaczyć, że coraz więcej jednostek służby zdrowia, dla których priorytetem jest
ekonomiczne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi oraz nie utrudnianie uczciwej
konkurencji, decyduje się na podział pakietu elementów systemu próżniowego.
Odp: Zamawiający nie będzie wydzielał nowych pakietów
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
Download