zamówienie publiczne nr CLDiM

advertisement
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR CLDiM-ZP. 03/16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 1
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr CLDiM-ZP. 03/16 pod nazwą:
„Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze –
2016/2017” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada:
Pytanie / wniosek nr 1
Prosimy o przedstawienie ilości faktycznie żywionych pacjentów na
przestrzeni ubiegłych 12 miesięcy ( od lipca 2015 roku do czerwca 2016 roku)
w układzie miesięcznym.
Odpowiedź: 863 dzieci.
Pytanie / wniosek nr 2
Jakie grupy wiekowe dzieci i młodzieży są żywione?
Odpowiedź: Od 3 do 18 lat.
Pytanie / wniosek nr 3
Prosimy o podanie ilości żywionych średnio miesięcznie w poszczególnych
grupach wiekowych.
Odpowiedź: Nie są podzielone na grupy wiekowe.
Pytanie / wniosek nr 4
Wg jakich diet/jakie diety występują w żywieniu pacjentów Zamawiającego.
Odpowiedź: Lekkostrawne, niskokaloryczne, wegetariańskie.
Pytanie / wniosek nr 5
Prosimy o podanie ilości poszczególnych
Zamawiającego – średnio miesięcznie
diet
występujących
u
Odpowiedź: Około 10 diet w każdym miesiącu.
Pytanie / wniosek nr 6
Jakie diety indywidualne/wysokospecjalistyczne
pacjentów Zamawiającego?
występują
w
żywieniu
Odpowiedź: Wysoko specjalistyczne nie występowały. Występowały
natomiast takie diety jak wątrobowa, cukrzycowa, bezmleczna i bezglutenowa.
str. 1
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR CLDiM-ZP. 03/16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Pytanie / wniosek nr 7
Co Zamawiający rozumie pod określeniem „segregacja potraw” wg jakich
kryteriów Wykonawca będzie rozdzielał przywożone posiłki- czy wg rodzaju
czy oddziałów czy wg diet itp.?
Odpowiedź: Według diet rodzaju posiłków a także części posiłków np.: w
przypadku II dań oddzielnie ziemniaki/kasza, oddzielnie mięsna część dania
itd.
Pytanie / wniosek nr 8
Czy istnieje podział na oddziały? Jeżeli tak to ile ich jest?
Odpowiedź: Nie ma podziału na oddziały. Są jednak dwie stołówki gdzie
wydawane są posiłki . Jedna na 65 pacjentów druga na 21 pacjentów.
Pytanie / wniosek nr 9
Czy próby pokarmowe mają być deponowane i przechowywane w kuchni
produkcyjnej Operatora/Wykonawcy? czy u Zamawiającego? Czy w obydwu
miejscach?
Odpowiedź: Mają być deponowane u Wykonawcy.
Pytanie / wniosek nr 10
Co wg Zamawiającego oznacza określenie „dobre gatunkowo wędliny”?
prosimy o doprecyzowanie?
Odpowiedź: Pod pojęciem dobre gatunkowo wędliny Zmawiający rozumie
wędliny posiadające nie skracany okres zdatności do spożycia, nie
zawierające MOM (lub MDOM w drobiu), bez sztucznych barwników, wędliny
w których zawartość mięsa jest nie mniejsza niż 70% całkowitej masy wyrobu,
nie zawierające tzw. homogenatów, skrobi modyfikowanej lub białka
sojowego;
Pytanie / wniosek nr 11
Prosimy o wyjaśnienie jakie są to sytuacje szczególne, w których Zamawiający
ma prawo zgłosić Wykonawcy w godzinach późniejszych określoną ilość
posiłków, prosimy o określenie najpóźniejszej godziny zgłaszania tych
posiłków.
Odpowiedź: Sytuacje takie związane są z ruchem pacjentów (przyjęcia,
wypisy itp.) Zamawiający nie określa najpóźniejszego terminu modyfikacji
dziennego zamówienia. Termin ten określa Wykonawca i jest on jednym z
kryteriów oceny ofert.
Pytanie / wniosek nr 12
W związku z ogłoszonym postępowaniem pn.: „Roczne dostawy
całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2016/2017”
str. 2
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR CLDiM-ZP. 03/16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
wnosimy o zmianę nazwy postępowania która odnosi się do postępowania
ogłoszonego w roku ubiegłym.
Odpowiedź: Nazwa postępowania brzmi: „Roczne dostawy całodziennych
posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2016/2017.
Pytanie / wniosek nr 13
Z uwagi na rodzaj i poziom postępowania niniejszym pismem zwracamy się z
prośbą o zmianę terminu składania ofert z 18.07.2016 na 22.07.2016.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
Zabór dnia 14 lipca 2016 r.
str. 3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards