Do wszystkich uczestników postępowania

advertisement
Radom,12.07.2012r.
ZP- 37u/12/ 56
Do wszystkich uczestników postępowania
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługę bankową
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
W odpowiedzi na pytania z dnia 09,10.07.2012r. dotyczące SIWZ Zamawiający informuje:
Podstawa prawna : art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Pytanie 1
Dotyczy: „umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych
przygotowanych w systemie finansowo-księgowym”:
- prosimy o podanie nazwy-modułu- wersji systemu finansowo-księgowego, w którym będą
przygotowywane przelewy, które będą importowane do systemu bankowości elektronicznej.
- prosimy o podanie formatu/formatów w jakich są przygotowywane przelewy.
- prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z przelewami, który jest następnie
importowany do bankowości elektronicznej (przykładowy plik z zaszyfrowanymi danymi) –
tak aby Wykonawca mógł zapoznać się ze strukturą pliku, rozłożeniem pól itp.
Odpowiedź
- Nazwa modułu F-K: Xpertis firmy Macrologic moduł Homebank
- Format pliku generowanego przez system finansowo księgowy to ELIXIR-O (Multicash
PLI)
- Treść przykładowego pliku:
110,20030826,531200,10600076,0,"72106000760000320000546101","261110127100009
99999874157","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870
WARSZAWA","OPAKOWANIA SP. Z O.O.||UL. ROMAŃSKA 24|80-253
GDAŃSK",0,11101271,"ZAPLATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPÓW|17 I 21 CALI
Z
NADRUKIEM LOGO FIRMY|FVT
2368/2989283/2002|","","","51","REFERENCJE|TRANS65348261|OPAKOWANIA"
110,20030826,88563,10600076,0,"72106000760000320000546101","1111602202000000
0060819897","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870
WARSZAWA","TUIR RELIANCE||DŁUGA 70/71|80-831
GDAŃSK",0,11602202,"SKŁADKA
UBEZP.TYT.UMOWA
NR.|F318001/2003||","","","51","REFERENCJE|TRANS65348262|TUIRREILAN"
Pytanie 2
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wpłat/wypłat gotówkowych realizowanych
w placówce wykonawcy w podziale na poszczególne waluty.
Odpowiedź
Zamawiający posiada konta pomocnicze walutowe w euro. Liczba wypłat gotówkowych
realizowanych w ciągu roku wynosi ok.80. Wpłaty gotówkowe są incydentalne.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, że zarówno wpłaty jak i wypłaty będą realizowane w formie
otwartej.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że wpłaty będą realizowane w formie otwartej.
Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2 kart płatniczych debetowych. Jeżeli
Zamawiający wymaga jednak kart kredytowych (obciążeniowych) prosimy o podanie
łącznego limitu na karty.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga 2 kart płatniczych debetowych.
Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym
Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami
banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na
karty kredytowe, rachunku bankowego, kredytu w rachunku itp.) będą zgodne ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów
produktowych zgodnych z zapisami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
i ustawy Prawo Bankowe pod warunkiem, że będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ofertą i w wysokości nie przekraczającej kwoty z umowy.
Pytanie 6
Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym Zamawiającego
w podziale na poszczególne miesiące 2012r.
Odpowiedź
Średniomiesięczne saldo rachunku bieżącego w pierwszym półroczu 2012 roku kształtowało
się następująco (w tys. zł):
Styczeń:
ok. 2.600
Luty:
ok. 2.100
Marzec:
ok. 5.000
Kwiecień:
ok. 3.300
Maj:
ok. 1.800
Czerwiec:
ok. 2.100
Pytanie 7
Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach pomocniczych w walucie PLN
w podziale na poszczególne miesiące 2012r.
Odpowiedź
Średniomiesięczne saldo rachunków pomocniczych w pierwszym półroczu 2012 roku
kształtowało się następująco (w tys. zł):
Styczeń:
ok. 970
Luty:
ok. 950
Marzec:
ok. 1.020
Kwiecień:
ok. 750
Maj:
ok. 1.780
Czerwiec:
ok. 3.760
Pytanie 8
Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach pomocniczych w walutach
obcych w podziale na poszczególne miesiące 2012r.
Odpowiedź
W pierwszym półroczu 2012 roku salda na rachunkach pomocniczych w walutach obcych
(EUR) ze względów proceduralnych kształtowały się w wysokości:.
Styczeń:
ok. 5000
Luty:
ok. 1500
Marzec- Czerwiec: 0
Środki z zawartych umów zostaną przekazane Zamawiającemu w drugim półroczu br.
Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery
spełniające poniższe wymagania techniczne?:
- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB,
- system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs,
zalecamy 128kbs;
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych
przez bank adresów serwerów
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że komputery zamawiającego spełniają wymagania przedstawione
w pytaniu.
Pytanie 10
Prosimy o przekazanie następujących dokumentów:
1/ prognoz finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne) na okres
kredytowania,
2/ sprawozdania finansowego za ostatni okres roku bieżącego (I kwartał lub 5 miesięcy lub I
półrocze 2012 r.),
3/ uchwały Senatu Uczelni na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie jego zabezpieczenia.
Odpowiedź
W momencie decyzji o uruchomieniu kredytu przekażemy wszystkie informacje związane
z zawarciem ewentualnej umowy na kredyt.
Pytanie 11
Proszę o udostępnienie sprawozdań finansowych uczelni za ostatnie dwa lata.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że umieścił ww. dokumenty na stronie
www. pr.radom.pl
Kanclerz
Mariusz Początek
internetowej
Download