Kierownik Zespołu Socjalno

advertisement
Ogłoszenie ze strony: bip.poznan.pl z dnia 23.04.2015
Źródło oferty: http://bip.poznan.pl/bip/dom-pomocy-spolecznej,1128/oferty-pracy/kierownikzespolu-socjalno-terapeutycznego,17948/
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Kierownik Zespołu Socjalno-Terapeutycznego
Miejsce: Poznań
Zakres podstawowych czynności:
- Zarządzanie personelem zespołu socjalno-terapeutycznego, którego zadaniem jest
organizacja i realizacja usług wspomagających,
- organizowanie i nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu pracy socjalnej,
- organizowanie i nadzór nad realizowanymi zadaniami związanymi
i aktywizowaniem mieszkańców DPS,
z terapią
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów,
- kreowanie, tworzenie i koordynowanie projektów, programów dotacyjnych i grantowych,
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w DPS oraz instytucjami zewnętrznymi
w zakresie zadań realizowanych przez podległy zespół w tym sprawy związane
z wolontariatem,
- udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW),
- prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
- dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola zaleceń z nich wynikających,
- wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zleconych przez bezpośrednio przełożonego.
Wymagania obowiązkowe:
- Spełnianie warunków określonych w art.6
o pracownikach samorządowych.
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
Posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych:
- Wykształcenie wyższe na kierunkach praca socjalna, pedagogika lub socjologia,
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe .
Wymagania dodatkowe:
- Znajomość regulacji prawnych związanych z pomocą społeczną,
- studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej lub inne mające zastosowanie
w pracy z osobami starszymi.
Wymagane dokumenty:
- Życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji
i umiejętności,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Inne informacje:
- Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy przynieść oryginały świadectw pracy i innych
dokumentów potwierdzających
przebieg
pracy zawodowej
oraz dokumentów
potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia.
Składanie ofert:
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy
Społecznej, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań w terminie do 2015-05-07.
Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2014 poz. 1182).
Download