Zal_3a_szczegolowe_warunki

advertisement
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, NIP: 634-19-96-676, REGON 000321997
Nr sprawy OG-23-231-550/11
Załącznik nr 3a do SIWZ
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż urządzenia rentgenowskiego do
prześwietlania bagaży w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38” w ilości
szt.1 o parametrach techniczno – użytkowych zgodnych z załącznikiem nr 3 „Obligatoryjne
wymagania techniczne - opis wymagań minimum”.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi
w ustawie z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe ( t.j. Dz. U. Nr 42 poz. 276 z 2007 r. z późn.
zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.07.2006r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140 poz. 994 z roku 2006).
1. Montaż, stanowiący przedmiot umowy, będzie wykonywany w czynnym obiekcie Sądu. Za pracę
w czynnym obiekcie Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych nakładów i fakt ten
Wykonawca przyjmuje do wiadomości oraz uwzględnia przy kalkulacji ceny ofertowej.
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po godzinach pracy Sądu tj. w poniedziałki
po godz. 18:00, a od wtorku do piątku po godzinie 15:30 do 21:00.
3. Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przekazać osobie określonej w §3 ust. 7 umowy
wykaz osób, które będą wykonywały prace i przebywały na terenie obiektu. W wypadku zmiany
osób wcześniej zgłoszonych lub dodania nowych osób należy zaktualizować wykaz osób
i przekazać go najpóźniej do godziny 12.00, na dzień przed terminem, w którym osoby te będą
wykonywać prace. Wykaz powinien zawierać: nazwiska, imiona, numer dowodu osobistego
lub innego dokumentu tożsamości.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP
i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym z uregulowaniami
obowiązującymi na terenie Sądu Okręgowego w Katowicach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz
spożywania napojów alkoholowych na terenie budynku Sądu Okręgowego w Katowicach.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
na ich mieniu, życiu i zdrowiu, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, oraz zamontować urządzenie rentgenowskie wraz
z podstawą, na własny koszt i ryzyko, w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy
ul. Francuskiej 38 w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy.
8. Urządzenie rentgenowskie będzie zainstalowane w sąsiedztwie detektora do wykrywania metalu
Magnascanner PD 6500i, model 11684xx , w związku z tym nie może powodować zakłóceń jego
pracy, a praca detektora nie może zakłócać pracy oferowanego urządzenia. Przewiduje się pracę
urządzenia RTG i detektora w odległości ok. 10 cm lub większej.
9. Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) komplet kabli umożliwiających montaż i podłączenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
b) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim,
c) kompletną dokumentację techniczną w języku polskim,
d) licencję na dostarczone oprogramowanie,
e) inne wymagane akcesoria, wyposażenie, itp.,
10. Wykonawca zobowiązany jest dokonać instalacji sprzętu oraz oprogramowania, pierwszego
rozruchu urządzenia oraz przeprowadzić szkolenie z zakresu jego obsługi i eksploatacji
w wymiarze 3 godzin dla 10 osób wskazanych przez Zamawiającego przed odbiorem technicznym
przedmiotu zamówienia, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
11. Zaoferowane urządzenie musi spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 3 - „Obligatoryjne
wymagania techniczne - opis wymagań minimum”.
Strona 1 z 1
Download