UMOWA NASADZENIA 2013 - BIP Miasta Rzeszowa

advertisement
Umowa nr .........
Zawarta w dniu .......... w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urzędem
Miasta Rzeszowa zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Romana
Holzera- Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa
a
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie zostało ujęte w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 rok Nr
XLIV/841/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r, Dział 900 rozdział
90019
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w rozumieniu prawa zamówień publicznych, zawarta
została umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
„Dostawie drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych
etykietą, dostawie torfu, cebulek kwiatowych, różnych nawozów mineralnych, oraz
sadzeniu roślin, założeniu trawników w celu urządzania terenów zieleni. Załącznik
nr 1a i 1 b do umowy obejmuje jednostki organizacyjne oraz sposób wykonania
świadczenia (dostawa, dostawa i usługa) a opis przedmiotu zamówienia wraz z
ilościami określa załącznik nr 2a i 2b. Dopuszcza się odstępstwo od podanych
parametrów w zakresie wysokości i gatunków ( zastosowanie zamienników w
ramach tej samej grupy roślin) do 3% przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie materiały niezbędne do wykonania
zadania, wykona prace profesjonalnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
obowiązującymi przepisami i normami, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
§2
1 .Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 18 października 2013 r. Cebule
należy dostarczyć we wrześniu.
2. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania ostatniego protokołu
odbioru, o którym mowa w § 5.
3. Dostawa i nasadzenia drzew i krzewów do jednostek wymienionych
w załączniku1a i 1b do zamówienia na dostawę odbywać się będzie w terminach
uzgodnionych przez Wykonawcę z Dyrektorem jednostki określonej w załączniku
nr 1a i 1 b; o terminie dostawy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego na dwa
dni przed planowanym terminem dostawy.
§3
Nadzór nad realizacją dostawy i wykonaniem nasadzeń prowadzić będą Inspektorzy
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1) ………………..
2) ………………..,
którzy w przypadku stwierdzenia wad (zaniżone parametry roślin, niekompletność
dostawy), będą żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, uzupełnienia
brakujących materiałów. Na okoliczność tą zostanie spisana notatka służbowa
podpisana przez obie strony.
§4
Odbiór przedmiotu umowy będzie częściowy. Po wykonaniu każdej części
zamówienia w danej jednostce wymienionej w załączniku nr 1 a i 1 b do umowy
i odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez jedną z osób
wymienionych w § 3 oraz upoważnionego przedstawiciela jednostki organizacyjnej
i Wykonawcy, będą w terminie 7 dni wystawiane przez Wykonawcę częściowe
faktury VAT na Gminę Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1 NIP 81300-08-613.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji/rękojmi na
zasadzony materiał stanowiący przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji/rękojmi za wykonaną dostawę i usługę nasadzeń roślin ustala się
na dwanaście miesięcy od daty ostatniego odbioru przedmiotu umowy.
3. Po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji/rękojmi nastąpi odbiór
ostateczny mający na celu ustalenie stanu roślin i stwierdzenie usunięcia wad
okresu rękojmi/gwarancji. Drzewa i krzewy obumarłe (także częściowo)
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić na nowe rośliny tego samego
gatunku. Materiał zdewastowany i skradziony nie jest objęty gwarancją/rękojmią.
§6
1. Zgodnie z przedmiotem zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu
umowy wyniesie …………… zł brutto słownie ……………………………………..
w tym:
dostawa roślin i pozostałych materiałów ……………………………….zł brutto
usługa nasadzeń drzew i krzewów oraz założenia trawników…………….
……………………zł brutto.
2. Zapłata faktury nastąpi do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego
wraz z protokołem odbioru wykonanych prac. Wystawienie faktury nastąpi zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z aktami
wykonawczymi .
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach, za:
1) nieterminową realizację umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki,
2) zwłokę w usunięciu wad i uchybień stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
w okresie gwarancji/rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego do
usunięcia wady.
2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art 145 Prawa
zamówień publicznych).W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.
§9
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
W przypadku powstania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie
rzeczowo właściwy sąd w Rzeszowie.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Download