Umowa spółki jawnej

advertisement
Umowa spółki jawnej
W dniu .............................., w .......................................
pomiędzy:
1. .................................................., zamieszkałym w ..................................., przy ul. .................................................,
legitymującym się dowodem osobistym ser.... nr..................., nr PESEL..............................
2. .................................................., zamieszkałym w ..................................., przy ul. .................................................,
legitymującym się dowodem osobistym ser.... nr..................., nr PESEL..............................
3. .................................................., zamieszkałym w ..................................., przy ul. .................................................,
legitymującym się dowodem osobistym ser.... nr..................., nr PESEL..............................
została zawarta umowa o treści przewidzianej w następujących paragrafach:
§1
Strony, jednomyślnie oświadczają, że niniejszym powołują spółkę jawną.
§2
1.
Spółka działać będzie pod firmą: „XYZ J. Kowalski spółka jawna”, spółka może używać skrótu: „XYZ J. Kowalski
Sp. j.”.
2.
Siedziba spółki jest ......................
3.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa będą następujące czynności:
4.
a)
......................
b)
......................
c)
......................
Czas trwania spółki jest nieograniczony. Jednakże każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy
Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
5.
Spółka może zakładać oddziały i filie o czym muszą zadecydować wspólnicy uchwałą podjętą jednogłośnie.
6.
Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§5
1.
Łączny wkład wspólników do spółki wynosi ....................................... zł. (słownie złotych).
Przy czym:
a) .............................. wnosi w gotówce do kasy spółki ...........................zł (słownie złotych),
b) .............................. wnosi w gotówce do kasy spółki ...........................zł (słownie złotych),
c) .............................. wnosi w gotówce do kasy spółki ...........................zł (słownie złotych),
2.
Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów.
1.
Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania Spółki. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki
§6
umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie.
2.
Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, ale odwołać prokurę może każdy ze wspólników
jednoosobowo.
3.
Wszyscy wspólnicy łącznie zatrudniają pracowników w spółce, jak i ustalają dla nich warunki pracy i płacy. Natomiast
każdy ze wspólników jednoosobowo może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy.
§7
Za zaniechanie czynności odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy. Natomiast za czynności dokonane ponoszą
odpowiedzialność tylko ci wspólnicy, którzy brali w nich udział.
§8
Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§9
Udziały wspólników w majątku spółki są równe, podobnie jak i ich udziały w zyskach i stratach spółki.
§10
1. Wszyscy wspólnicy zobowiązani są do świadczenia pracy na rzecz spółki, ze starannością wymaganą w sprawach danego
rodzaju oraz do niepodejmowania innej pracy zarobkowej. Za świadczoną na rzecz spółki pracę wspólnikom nie przysługuje
wynagrodzenie.
§11
Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
wspólnikowi lub członkowi jej władz - pod rygorem wydania pozostałym wspólnikom na rzecz spółki korzyści z działalności
konkurencyjnej i odszkodowania. Wspólnicy mogą również zażądać ustąpienia wspólnika przekraczającego zakaz konkurencji.
§12
Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne wspólnicy regulują zgodnie z podjętymi jednomyślnie uchwałami. W braku jednomyślności
lub udziału w głosowaniu chociaż jednego ze wspólników - powzięta uchwała nie wiąże ani wspólnika, który nie brał udziału w
głosowaniu lub głosował przeciw, ani spółki.
§13
Proporcjonalnie do posiadanych udziałów wspólnicy zobowiązani są do dopłat w gotówce, jeżeli okaże się, że jest to niezbędne
dla dalszego funkcjonowania spółki, ewentualnie podjęcia działań zmierzających do pozyskania kredytu bankowego dla spółki.
§14
Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązanie spółki wobec osób trzecich, całym majątkiem i spółki.
§15
1.
Rozwiązanie spółki następuje:
a)
w przypadku i w sposób przewidziany niniejszą umową, a w szczególności:
-
gdy wspólnik skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy spółki, na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego,
-
gdy z ważnych powodów wspólnik zażąda rozwiązania spółki. Do ważnych powodów zalicza się przede wszystkim
okoliczność wszczęcia przeciwko jednemu ze wspólników egzekucji na sumę powyżej 1/4 jego udziału,
2.
b)
wskutek zgodnej woli wszystkich wspólników,
c)
w przypadku ogłoszenia upadłości spółki,
d)
gdy rozwiązanie spółki orzeknie sąd w wyroku,
e)
w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika.
Mimo upadłości wspólnika albo wypowiedzenia wspólnika lub jego wierzyciela osobistego - spółka trwa nadal pomiędzy
pozostałymi wspólnikami, jeżeli zawrą oni układ bezzwłocznie po śmierci lub ogłoszeniu upadłości, zaś w przypadku
wypowiedzenia przed jego upływem.
§16
W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy
§17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych o spółce jawnej.
§18
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§19
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy oraz związanymi z tą czynnością opłatami ponosi Spółka.
§20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Wspólnika.
Własnoręczne podpisy stron
...............................................
...............................................
Download