Wzór umowy spółki cywilnej

advertisement
UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ
Zawarta w dniu 9 czerwca 2001 r. w Bytomiu pomiędzy:
1) Anną Nowakowska, zamieszkałą w Bytomiu przy ul. Zgoła 3/1,
2) Stefanem Gorczyńskim, zamieszkałym w Bytomiu przy ul. Armii Ludowej 65/5,
o treści następującej:
§ 1. Strony zwane dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują Spółkę dla prowadzenia
działalności gospodarczej.
§ 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą: Fabryka Produkcji
Kuchenek "Kogucik ". Spółka cywilna.
§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Bytom.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5.1. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za
granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
§ 6. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
produkcja zabawek (36.13 EKD),
produkcja butów dziecięcych (36.11 EKD),
§ 7. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
Anną Nowakowska - wnosi wkład pieniężny w wysokości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy)
złotych,
Stefanem Gorczyńskim - wnosi wkład pieniężny w wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)
złotych,
§ 8. Uprawnionymi do reprezentacji Spółki są samodzielnie:
Anną Nowakowska,
Stefanem Gorczyński,
§ 9.1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
Anna Nowakowska – 33,3%,
Stefan Gorczyński – 66,7%,
2. Od udziału w stratach zwolnieni są:
Anna Nowakowska,
3. Pozostali Wspólnicy w stratach uczestniczą w częściach równych.
§ 10.1. W razie śmierci Wspólnika na jego miejsce wstępują spadkobiercy.
2. Spadkobiercom zmarłego Wspólnika nie przysługuje prawo do reprezentacji Spółki nawet
wtedy, gdy posiadał je zmarły Wspólnik.
§ 11. Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.
§ 12. Wspólnik może wystąpić ze Spółki wypowiadając swój udział na dwa miesiące naprzód na
koniec roku obrachunkowego.
§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy w częściach równych.
§ 16. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Anna Nowakowska
Stefan Gorczyński
Download