Wzór umowy spółki cywilnej - Ćwiczenia - ceinndeik2

advertisement
Wzór umowy spółki cywilnej.doc
(23 KB) Pobierz
Umowa spółki cywilnej
r. w …................................................................ pomiędzy:
Zawarta w dniu
1)
, zam. w
,
2)
, zam. w
,
zwanymi dalej Wspólnikami, o następującej treści:
§1
Wspólnicy zgodnie oświadczają, że zawierają spółkę o nazwie
§2
Celem spółki jest
§3
Siedzibą Spółki jest
.
§4
Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady:
1)
Wspólnik
- wnosi
o wartości
2)
Wspólnik
- wnosi
o wartości
§5
Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
§6
Każdy Wspólnik ma prawo do samodzielnego prowadzenia wszystkich spraw spółki
i reprezentowania spółki we wszystkich sprawach.
§7
Rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się
w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
§8
Wspólnicy mają równy udział w zyskach i stratach. Zysk podlega podziałowi po zakończeniu roku
obrotowego.
§9
Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki, wypowiadając swój udział na 3 miesiące przed końcem
roku obrotowego.
§ 10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
Podpisy
Plik z chomika:
ceinndeik2
Inne pliki z tego folderu:


CEIDG-1.pdf (315 KB)
 Instrukcja CEIDG.pdf (117 KB)
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego.doc (42 KB)
 Wzór umowy spółki cywilnej.doc (23 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Egzamin
Download