DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WPROWADZENIE

advertisement
Jacek Baran
Trener biznesu, FH JBJ S.C.
Piotr Cebula
Doradca finansowy, PROTEA
Kraków, 30.03.2011
PRZEPISY PRAWA
 art. 20 Konstytucji RP
... społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej.
 art. 22 Konstytucji RP
...ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
 Ustawa Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807)
...podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych
prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WPROWADZENIE
DEFINICJA
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
handlowa,budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
Działalność gospodarcza powinna być:
- zarobkowa,
- wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły,
Przedsiębiorcą może być:
1.
2.
3.
osoba fizyczna,
osoba prawna,
nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WPROWADZENIE
OGRANICZENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI
-
zezwolenia
koncesje
pozwolenia
licencje
Najczęstsze FORMY działalności gospodarczej
-
działalność 1 osobowa
Spółka osobowa
Spółka kapitałowa
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WPROWADZENIE
FORMY działalności gospodarczej
OSOBA FIZYCZNA
Pojęcie osoby fizycznej odpowiada używanemu w języku potocznym pojęciu człowieka.
OSOBA PRAWNA
Osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz te jednostki organizacyjne, które w odpowiednich przepisach
określone zostały jako osoby prawne.
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
NIE MAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
To spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne przewidziane w
Kodeksie spółek handlowych.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WPROWADZENIE
WAŻNE
PYTANIA
Dlaczego chcesz założyć firmę ?
Co zamierzasz robić w ramach swojej działalności ?
Jak chcesz to robić ?
Jaki masz kapitał ?
Jakie posiadasz zasoby (materialne i niematerialne) ?
Jak będziesz finansował swoja działalność ?
Nazwa Spółki
Podstawa
Prawna
Rodzaj
Podmiotowość
prawna
Kim są
wspólnicy?
Sposób
powstania
Umowa
Rodzaj
wspólników
CYWILNA
JAWNA
KOMANDYTOWA
Kodeks Cywilny
głównie art. 860
KOMANDYTOWOAKCYJNA
Sp. z o.o.
Osobowa
Osobowa prawa handlowego
Kapitałowa
Przedsiębiorcami są
każdy ze wspólników
Przedsiębiorcą jest Spółka
Przekształcenia np.
z 1 os. Zawarcie umowy
i wpis każdego wspólnika
do ewidencji.
Zawarcie umowy i wpis do rejestru KRS - ( Krajowy Rejestr Sądowy )
Os. Fizyczne
nieposiadające
osobowości prawnej
AKCYJNA
Kodeks spółek handlowych.
Os. Fizyczne, Os.
Prawne i jedn.
nieposiadające
osobowości
prawnej
Os. Fizyczne
uprawnione do
wykonywania
zawodów wolnych
Nazwisko
przynajmniej 1
partnera ;
oznaczenie "i
partner" bądź "i
partnerzy" albo
"spółka partnerska"
Nazwiska lub
Firmy wszystkich
wspólników ;
oznaczenie
"spółka
komandytowa”
Nazwiska lub Firmy
wszystkich
wspólników ;
oznaczenie "spółka
komandytowaakcyjna”
Osobista za działania
swoje i podwładnych
a nie partnera.
Komplementariusz
– osobista ;
Komandytariusz –
do wys. Kapitału.
Komplementariusz –
osobista ;
Akcjonariusz – do
wys. Kapitału.
Oznaczenie
Firma
Firma ; nazwiska
wspólników ; spółka
cywilna lub s.c.
Firma ; nazwiska
wspólników ;
spółka jawna lub
s.jw. lub sp.jw.
Odpowiedzialnoś
ć wspólników
Osobista wspólników,
solidarnie za spółkę
Osobista
wspólników,
solidarnie za
spółkę
Rozwiązanie
Spółki
Okoliczności z umowy, uchwały wsp., śmierci
wsp., wypowiedzenia, orzeczenia sądu
Podatek
dochodowy
PARTNERSKA
Okoliczności z
umowy, śmierci.,
wypowiedzenia,
orzeczenia sądu
Os. Fizyczne, Os. Prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej
Okoliczności z umowy, uchwały wsp.,
śmierci wsp., wypowiedzenia, orzeczenia
sądu
Wspólnicy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT
Firmę ; oznaczenie
„Sp. z o.o.” ; Adres
i siedzibę ;Wysokość
kapitału zakładowego
Firmę ; oznaczenie
„S.A. lub Spólka
Akcyjna” ; Adres
i siedzibę ;Wysokość
kapitału zakładowego
Do wysokości kapitału.
Okoliczności z umowy, uchwały wsp., wypowiedzenia,
orzeczenia sądu, upadłości lub likwidacji, wniosek
wierzyciela, przyczyn ksh
Spółka opłaca podatek dochodowy od osób prawnych
tzw. CIT
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA Cywilna
Powstanie spółki art. 860 § 1 KC
- w drodze umowy pomiędzy wspólnikami
- Przekształcenia
Umowa spółki
- zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- powinna zawierać:
• firmę i siedzibę spółki,
• określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość,
• przedmiot działalności spółki, CEL GOSPODARCZY,
• Sposób reprezentacji,
• czas trwania spółki,
Rejestracja i opłata w US 05% od wartości wpisu lub zmiany – do 14 dni od
daty zawarcia lub zmiany.
Wymagane jest wpisanie każdego ze wspólników do ewidencji
Firma spółki powinna zawierać:
• nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników
• nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników
• oznaczenie "spółka cywilna" lub „s.c.„
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA Cywilna
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki :
• ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz
ze spółką
• bez ograniczeń
• całym swoim majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym
Rozwiązanie spółki może nastąpić:
• zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki
• jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności
• śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
• wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
• prawomocnego orzeczenia sądu
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA Jawna
Powstanie spółki
- w drodze umowy pomiędzy wspólnikami
- przekształcenia spółki cywilnej w jawną
- przekształcenia każdej spółki handlowej w jawną
Umowa spółki
- zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- powinna zawierać:
* firmę i siedzibę spółki,
* określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość,
* przedmiot działalności spółki,
* czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
* osoby do reprezentowania
Wymagane jest wpisanie spółki do KRS.
Zgłoszenie do KRS powinno zawierać:
* firmę, siedzibę i adres spółki,
* przedmiot działalności spółki,
* nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)wspólników oraz adresy wspólników albo ich
adresy do doręczeń,
* nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki,
i sposób reprezentacji,
* złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów osób
uprawnionych do reprezentowania spółki.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA Jawna cd.
Firma spółki powinna zawierać:
• nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników
• nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników
• oznaczenie "spółka jawna" lub "sp.j."
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki :
• ponoszą Spółka oraz wszyscy wspólnicy solidarnie
• bez ograniczeń
• całym swoim majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym
Rozwiązanie spółki może nastąpić:
• zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki
• jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności
• śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
• wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
• prawomocnego orzeczenia sądu
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA Partnerska
Powstanie spółki
- w drodze umowy pomiędzy wspólnikami (partnerami) w celu wykonywania
wolnego zawodu. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w
innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności
gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu.
Umowa spółki
- zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- powinna zawierać własną firmę :
* firmę i siedzibę spółki,
* firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera ,
* przedmiot działalności spółki - wykonywanie wolnego zawodu ,
* czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Wymagane jest wpisanie spółki do KRS i wtedy dopiero powstaje.
Zgłoszenie do KRS powinno zawierać:
* firmę, siedzibę i adres spółki,
* przedmiot działalności spółki,
* określenie wolnego zawodu ,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA Partnerska cd.
Firma spółki powinna zawierać:
• firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera ,
• dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska"
• określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki :
• odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tzn. partner nie odpowiada za
zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów,
Rozwiązanie spółki może nastąpić:
• zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki
• jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności
• prawomocnego orzeczenia sądu
OBECNE samorządy zawodów:
* adwokatów, * aptekarzy,* architektów, * biegłych rewidentów,* doradców
podatkowych,
* diagnostów laboratoryjnych,* inżynierów budownictwa,* komorników,* kuratorów
sądowych,
* lekarzy dentystów,* lekarzy weterynarii, * notariuszy,* pielęgniarek i położnych,
* psychologów* radców prawnych* rzeczników patentowych* urbanistów
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Powstanie spółki
- w drodze umowy pomiędzy wspólnikami (komplementariusz i komandytariusz)
Jest to znakomita forma współpracy przewidziana dla osób, z których jedna ma
pomysł na działalność, a druga posiada wolny kapitał na jej sfinansowanie.
Spółka ta jest często stosowaną formą w sytuacji, w której jeden ze wspólników
chce zainwestować kapitał w dane przedsięwzięcie i czerpać zeń korzyści, bez obawy
o majątek osobisty, a pełną odpowiedzialność wobec wierzycieli przyjmują pozostali
wspólnicy, prowadząc spółkę i ją reprezentując.
Umowa spółki
- zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- powinna zawierać:
* firmę i siedzibę spółki,
* określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość,
* przedmiot działalności spółki,
* czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Wymagane jest wpisanie spółki do KRS.
Zgłoszenie do KRS powinno zawierać:
* firmę, siedzibę i adres spółki,
* przedmiot działalności spółki,
* nazwiska i imiona wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA KOMANDYTOWA cd.
Firma spółki powinna zawierać:
• nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników
• nazwiska albo firmę (nazwę) wspólników
• oznaczenie "spółka komandytowa”
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki :
• wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada
bez ograniczenia komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego
wspólnika komandytariusza jest ograniczona.
• Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń - całym
swoim majątkiem.
• Komandytariusz za zobowiązania spółki odpowiada tylko do wysokości
zadeklarowanej w umowie spółki sumy komandytowej, z zastrzeżeniem, że
pozostaje wolny od odpowiedzialności do wysokości rzeczywiście wniesionego
wkładu.
Rozwiązanie spółki może nastąpić:
• zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki
• jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności
• wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
• prawomocnego orzeczenia sądu
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Spółka komandytowo-akcyjna to spółka ''osobowa'' mająca na celu prowadzenie
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co
najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Główną więc różnicą między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną jest fakt
nabywania kapitału przez emitowanie akcji.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością
Powstanie spółki
- w drodze umowy pomiędzy wspólnikami
- spółka prawa handlowego
- utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym
- Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością
- umożliwia pozyskiwanie kapitału i nowych wspólników
- daje możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu
- konieczna jest całkowita wpłata kapitału zakładowego
- Udziały muszą zostać pokryte w całości przed złożeniem wniosku do KRS
Umowa spółki w formie aktu notarialnego,
- powinna zawierać:
* firmę i siedzibę spółki,
* wykaz wspólników
* określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość,
* przedmiot działalności spółki,
* Opisywać kompetencje, zakres praw i obowiązków jej organów
* czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością cd.
Wymagane jest wpisanie spółki do KRS.
* spółka posiada osobowość prawną (od momentu wpisu do rejestru sądowego);
* wpis ten ma więc charakter konstytutywny.
Zgłoszenie do KRS powinno zawierać:
* firmę, siedzibę i adres spółki,
* przedmiot działalności spółki,
* nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)wspólników oraz adresy wspólników albo ich
adresy do doręczeń,
* nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki,
i sposób reprezentacji,
* złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów osób
uprawnionych do reprezentowania spółki.
ORGANY SPÓŁKI
**Zgromadzenie wspólników – najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały
większością zwykłą lub (w ważnych dla spółki sprawach – kwalifikowaną) w
głosowaniu jawnym, lub niekiedy (np. wybory, lub gdy zażąda tego przynajmniej
jeden wspólnik) – tajnym;
**Zarząd – powoływany przez Zgromadzenie Wspólników, lub przez Radę Nadzorczą
jeżeli została ustanowiona, minimalny skład to 1 osoba;
**nieobowiązkowo Rada Nadzorcza bądź Komisja Rewizyjna. Jednakże Rada
Nadzorcza jest obligatoryjna w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy
osiągnął 500 000 PLN, a jednocześnie liczba wspólników 25 (chyba że istnieje już
Komisja Rewizyjna), oraz zawsze wtedy, gdy spółka z o.o. powstała ze spółki
Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we
wszystkich dziedzinach
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością cd.
Firma spółki powinna zawierać:
• firmę (nazwę)
• oznaczenie „Sp. z o.o.”
• Adres i siedzibę
• Wysokość kapitału zakładowego
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki :
* wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a ich "ograniczoną"
odpowiedzialność można co najwyżej odnieść do ryzyka ekonomicznego związanego z
inwestycją w spółkę;
* wyłącza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania samej spółki oraz daje
możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu przez udziałowców spółki.
* wyłączenie wspólnika wymaga decyzji sądu
Rozwiązanie spółki może nastąpić:
• zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki
• jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności
• ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji
• na wniosek wierzyciela
• na mocy prawomocnego orzeczenia sądu
• przyczyn wymienionych w kodeksie spółek handlowych
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA AKCYJNA.
Powstanie spółki
- w drodze umowy pomiędzy wspólnikami akcjonariuszami
- spółka prawa handlowego, „czysto” kapitałowa
- utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym
- umożliwia pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji
- Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli
- daje możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu
- współwłaściciele stają się akcjonariuszami
- łatwa kumulacja kapitałów wielu osób lub firm
Umowa spółki w formie aktu notarialnego,
powinna zawierać:
* firmę i siedzibę spółki,
* wykaz akcjonariuszy
* określenie ilości wyemitowanych i zakupionych przez każdego ze wspólników akcji,
* przedmiot działalności spółki,
* Opisywać kompetencje, zakres praw i obowiązków jej organów
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
• minimalny kapitał akcyjny wynosi 100 000 zł , a minimalna wartość nominalna
akcji to 1 grosz
• akcje: imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane;
są niepodzielne, cena emisyjna nie może być niższa od nominalnej,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Rodzaje Spółek
SPÓŁKA AKCYJNA cd.
ORGANY SPÓŁKI:
• zarząd - powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i
prowadzący jej sprawy
• rada nadzorcza - wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3
członków, w spółkach publicznych - minimum 5 osób, powoływanych i
odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy
• walne zgromadzenie
Wymagane jest wpisanie spółki do KRS.
* spółka posiada osobowość prawną (od momentu wpisu do rejestru sądowego);
* wpis ten ma więc charakter konstytutywny.
Firma spółki powinna zawierać:
• firmę (nazwę)
• oznaczenie „S.A.” lub „Spółka Akcyjna”
• Adres i siedzibę
• Wysokość kapitału zakładowego
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki :
* Wyłączona jest osobista odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki
* ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału
Rozwiązanie spółki może nastąpić:
• Rozwiązanie następuje w drodze postępowania likwidacyjnego
• likwidatorami są ostatni członkowie zarządu
• likwidatorów może ustanowić sąd
• Upadłości, postępowanie upadłościowe
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
Opodatkowanie działalności gospodarczej
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
Opodatkowanie działalności gospodarczej
Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Dochody jakie otrzymujesz z działalności gospodarczej opodatkowane są wg skali
podatkowej.
Dochód z działalności to nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi z uzyskaniem tych
przychodów. Jeśli koszty są wyższe od przychodów to występuje strata i podatek nie
występuje.
Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek samodzielnego rozliczania się w zakresie
podatku dochodowego. Podatek ten obliczany jest każdego miesiąca i wpłacany w formie
zaliczki
do urzędu skarbowego. Przychody oraz koszty ustalane są zgodnie z dokumentacją księgową
firmy, którą mogą być księgi rachunkowe lub podatkowa księga przychodów i rozchodów.
- Przychody
- Koszty
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma charakter dobrowolnego
prawa.
Jeśli chce się z niego skorzystać należy złożyć w urzędzie skarbowym pismo informujące o
wyborze:
- przed uzyskaniem pierwszego przychodu - w przypadku rozpoczęcia działalności
gospodarczej (w braku oświadczenia złożonego w tym terminie obowiązywać będą zasady
ogólne);
- do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej
przy zmianie zasad opodatkowania od 1 stycznia nowego roku (w przypadku spółki
oświadczenie składają wszyscy wspólnicy).
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
Opodatkowanie działalności gospodarczej cd.
Można skorzystać z ryczałtu, gdy:
- rozpoczyna się działalność
- kontynuuje się działalność pod warunkiem, że w roku poprzednim przychody z
działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielni, nie przekroczyły 506 625 zł
(limit obowiązujący w 2009r.).
Z ryczałtu nie mogą korzystać m.in. podatnicy, którzy:
- opłacają podatek w formie karty podatkowej
- osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
- prowadzenia aptek,
- działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
- prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów
innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów
mechanicznych wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z
wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
- podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie
działalności wykonywanej
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
Stawki podatku 2011 r.
20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów.
Wolny zawód to działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy
stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne,
pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych
polegających na udzielaniu lekcji na godzIny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana
na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej
działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się
wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia,
umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności
związane z istotą danego zawodu,
17% od przychodów ze świadczenia niektórych
usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa
w handlu hurtowym,
8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej,
w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności
gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
Karta podatkowa
W odróżnieniu od ryczałtu ewidencjonowanego, przepisy wymieniają
szczegółowo rodzaje
działalności gospodarczej które mogą być opodatkowane w formie karty
podatkowej. Kartą objęte
są niektóre usługi w zakresie takim jak m.in.:
działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa określona w załączniku do
ustawy
działalność usługowa (np. z zakresu handlu detalicznego żywnością,
napojami, wyrobami
tytoniowymi)
działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego art.
nieżywnościowymi
działalność gastronomiczna
usługi transportowe , usługi rozrywkowe
usługi z zakresu ochrony zdrowia w formie wolnego zawodu (pielęgniarka,
położna).
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
Karta podatkowa cd.
Szczegółowy wykaz rodzajów działalności znajduje się w załączniku do ustawy
Korzystać z karty można pod pewnymi warunkami.
Podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego korzystanie z karty ma
charakter
dobrowolny. Należy jednak w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożyć
wniosek o
zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, właściwemu naczelnikowi
urzędu
skarbowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego przed
rozpoczęciem działalności.
Podatek liniowy
Od 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy mają możliwość opodatkować swoje dochody
„podatkiem liniowym” wynoszącym, 19% osiągniętego dochodu, pomniejszonego
o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy tej formie opodatkowania prowadzona
jest księga przychodów, rozchodów w taki sam sposób jak na zasadach ogólnych.
Podatnicy odprowadzają podatek liniowy do 20-go następnego miesiąca na
podstawie deklaracji PIT – 5l (zał. 8). Przedsiębiorcy opodatkowani w ten sposób
nie mogą korzystać z ulg podatkowych (np. z ulgi na remont mieszkania) Nie
mogą łączyć dochodów opodatkowanych liniowo z innymi dochodami. Za dany rok
podatkowy do 30-go kwietnia podatnicy muszą złożyć zeznanie roczne.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Opodatkowanie
SPOSOBY ROZLICZEŃ
•
•
deklaracje miesięczne Urząd Skarbowy np. PIT-4 , PIT-5 , VAT - składane osobiście,
wysyłane pocztą
deklaracje ZUS np. DRA, RCX – składane osobiście, wysyłane pocztą, forma elektronicznego
program PŁATNIK
TERMINY NAJWAŻNIEJSZYCH ROZLICZEŃ
ZUS (w zależności od formy) do 10 i 15 dnia każdego miesiąca
Urząd Skarbowy
• podatek dochodowy ( w zależności od formy ) do 20 dnia każdego miesiąca
• podatek VAT do 25 dnia każdego miesiąca
Download