Zakładanie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o.

advertisement
Zakładanie działalności w formie
jednoosobowej spółki z o.o.
Ze względu na fakt, że tryb zakładania jednoosobowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w pewnej części pokrywa się z
przewidzianym przy zakładaniu tego rodzaju spółki przez kilku
wspólników, jest on bardziej skomplikowany od przewidzianego w
przypadku powstawania przedsiębiorcy indywidualnego. Ponadto wiąże
się z większymi kosztami, niejednokrotnie jednak finalnie może okazać
się dla przedsiębiorcy bardziej opłacalny.
Tomasz Palak
Dyrektor Oddziału Pomorskiego
Podstawę działania spółki stanowić
organizacji. Należy zatem powołać zarząd
będzie akt założycielski – który jest
wieloosobowy,
odpowiednikiem umowy zawartej przez
treścią art. 161 Kodeksu pełnomocnika do
kilku wspólników w przypadku większej ich
wskazanej działalności lub po prostu
ilości.
poczekać z jej rzeczywistym rozpoczęciem
Prawo
sporządzenia
nakłada
go
w
obowiązek
formie
aktu
opłat. W okresie pomiędzy sporządzeniem
takiego aktu, a zarejestrowaniem spółki w
KRS (o czym w dalszej części) spółka ma
status spółki w organizacji. Może np.
zawrzeć umowę rachunku bankowego,
warto jednak zwrócić uwagę na treść art.
162
Kodeksu
blokującą
możliwość
Spółek
jedynemu
reprezentacji
Handlowych,
wspólnikowi
spółki
w
zgodnie
z
do momentu rejestracji.
notarialnego, co rodzi pierwsze koszty w
wysokości pobranych przez notariusza
ustanowić
Spółka powinna bowiem zostać
zgłoszona
do
Krajowego
Rejestru
Sądowego, co wiąże się z wypełnieniem
formularza KRS-W3 oraz załączeniem do
niego kilku innych dokumentów. Będą to
formularz KRS-WK (wymienia członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej – przy
czym warunkiem obowiązku powołania tej
drugiej w przedmiotowej sytuacji jest
kapitał
zakładowy
w
wysokości
przekraczającej 500 000 zł), formularz
______________________________________________________________________________________________________________________________________
KANCELARIA PRAWNA „ŚWIECA I WSPÓLNICY” SP.K.
ul. Bagatela 11 lok. 3, Warszawa 00-585
TEL/FAX: +48 22 646 49 59,
NIP: 7010322565, REGON: 145874778, KRS: 0000401521
Nr konta ING 58 1050 1025 1000 0023 6014 5912
(określenie
przedmiotu
KRS-WM
nieruchomości. Nie mogą to być prawa
działalności
niezbywalne, omówione w treści art 14
zgodnie z PKD, analogicznie jak przy
Kodeksu
zakładaniu jej w formie indywidualnej) oraz
przykładami będą świadczenie pracy czy
w
KRS-WE,
informacje
którym
o
zakładanej
podane
jedynym
spółki.
zostaną
udziałowcu
Ponadto,
w
celu
Spółek
Handlowych.
też służebność osobista.
Tak
Ich
więc
podstawową różnicę w stosunku do spółki
wieloosobowej
stanowi
aktu
przesłania do innych urzędów, złożyć
założycielskiego
należy zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2,
reprezentacji w okresie przed wpisem do
wniosek o wpis do rejestru REGON i
rejestru.
zgłoszenie
indywidualnej
płatnika
nieformularzowymi
ZUS.
Natomiast
kolei
ograniczenia
wobec
różnicą
w
działalności
będzie
forma
będą
odpowiedzialności. W niej bowiem cała
wspomniany już akt założycielski, lista
odpowiedzialność za organizację firmy
wspólników (w tym przypadku oczywiście
spoczywa na właścicielu, co ponadto
ograniczona do jednej pozycji), wzory
wiąże się z odpowiedzialnością całym
podpisów członków zarządu oraz ich
majątkiem za decyzje podejmowane „w
adresy, adres jedynego wspólnika i jego
imieniu”
oświadczenie
małżeństwie występuje ustrój wspólności
o
załącznikami
Z
oraz
forma
pokryciu
kapitału
zakładowego w całości.
Wyjaśnienia
kapitału
wymaga
zakładowego.
kwestia
Powinien
on
pokrycia jedyny wspólnik może dokonać
kilka
pierwotnym
sposobów.
jest
po
Oczywiście
prostu
wkład
pieniężny, którego można dokonać w
formie
bezgotówkowej
(przelewem
na
rachunek spółki, o ile został wcześniej
utworzony w fazie spółki w organizacji) lub
gotówkowej
–
a
więc
przeniesienia
wartości znaków pieniężnych na rzecz
spółki. Nie mniej jednak popularnym i
często
Co
więcej,
jeśli
wykorzystywanym
najczęściej),
odpowiada
za
zobowiązania
firmy
także
małżonek
osoby
prowadzącej działalność we wskazanej
formie. Natomiast wspólnicy spółki z o.o.
odpowiadają za jej zobowiązania tylko do
wysokości
wniesionego
przez
przez jedynego wspólnika najmniejszego z
dopuszczalnych wkładów w ustawowej
wysokości 5000 zł, wierzyciel pomimo
istnienia długu przekraczającego tę kwotę
może ściągnąć z majątku maksymalnie
kwotę w takiej wysokości.
sposobem
niepieniężny – na przykład prawo do
intelektualnej
siebie
wkładu. A więc w przypadku zastosowania
pokrycia kapitału zakładowego jest wkład
własności
w
majątkowej (a z taką sytuacją stykamy się
wynosić minimum 5000 złotych, a jego
na
firmy.
czy
______________________________________________________________________________________________________________________________________
KANCELARIA PRAWNA „ŚWIECA I WSPÓLNICY” SP.K.
ul. Bagatela 11 lok. 3, Warszawa 00-585
TEL/FAX: +48 22 646 49 59,
NIP: 7010322565, REGON: 145874778, KRS: 0000401521
Nr konta ING 58 1050 1025 1000 0023 6014 5912
Download