wspólnicy spółki cywilnej jako podmioty ubiegające się wspólnie o

advertisement
Wspólnicy spółki cywilnej jako podmioty ubiegające się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGI OGÓLNE
Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa (tzn. nie ma zdolności prawnej ani zdolności do
czynności prawnych), nie może zaciągać zobowiązań. Jest to umowa prawa cywilnego (regulowana
przez art 860 – 875 kodeksu cywilnego) zawierana między osobami fizycznymi lub prawnymi.
W konsekwencji:
 stroną umów zawieranych w toku działalności spółki są zawsze wspólnicy, a nie sama
spółka:
przykładowe oznaczenie strony umowy:
Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HURTDETAL Jan Kowalski
Piotr Nowak spółka cywilna ul...........(adres) REGON..........PESEL/NIP..........................oraz
Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HURTDETAL Jan Kowalski
Piotr
Nowak
spółka
cywilna
ul...........(adres)
REGON..........
PESEL/NIP
…..................podatników,
 spółka cywilna nie ma wydzielonego majątku będącego jej własnością. Istnieje tylko
wspólny majątek wspólników (współwłasność typu łącznego) powstały z ich wkładów
do spółki oraz z działalności samej spółki.
 Każdy ze wspólników spółki cywilnej podlega odrębnemu wpisowi do ewidencji
działalności gospodarczej, sama spółka nie jest wpisywana do ewidencji działalności
gospodarczej1.
UWAGA!
Mimo że spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego, ma ona
podmiotowość prawnopodatkową – jest podatnikiem podatku VAT. Jeżeli zatrudnia pracowników
jest też płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a także płatnikiem składek na
ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji podlega wpisowi do
ewidencji podatników, jest jej nadawany numer NIP2, a także REGON.
1
wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEDIG), którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (w
poprzednim stanie prawnym w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadziła
gmina).
2
Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (t.j. Dz. U. Z 2004 roku, Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.)
SPÓŁKA CYWILNA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są tak jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego. Wynika z niego obowiązek traktowania jej wspólników, jako
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum), a tym
samym obowiązek ustanowienia pełnomocnika umocowanego do ich reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy (wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP z 6 sierpnia 2007 r., sygn.
akt UZP/ZO/0-942/07).
Obowiązuje zasada, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego (w tym wspólnicy spółki cywilnej), warunki udziału w postępowaniu (dotyczące m. in.
uprawnień, doświadczenia, potencjału ekonomicznego) mogą spełnić łącznie – tzn. że wystarczy że
spełni je jeden z wspólników.
Natomiast każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest wykazać brak podstaw do
wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Przyjmuje się, że każdy ze wspólników spółki cywilnej obowiązany jest złożyć
zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące indywidualnie każdego
z nich oraz osobno zaświadczenie dotyczące samej spółki cywilnej (gdyż jak wskazano wyżej ma
ona zdolność podatkowo-prawną).
Odnośnie zaświadczeń wystawionych przez właściwy oddział ZUS to w zależności od sytuacji
wspólnicy spółki cywilnej obowiązany są złożyć:
 zaświadczenie dotyczące samych wspólników oraz dodatkowo
 zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej (jeżeli zatrudniają pracowników lub zgłosili do
ubezpieczenia osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.
(wyrok KIO z 7 maja 2010 roku KIO/UZP 708/10)
Należy też zauważyć, iż jeżeli wspólnicy spółki cywilnej w sposób należyty wykonają
umowę zawartą w trybie zamówień publicznych i uzyskają od zamawiającego referencje, to każdy
z nich może posługiwać się doświadczeniem obejmującym całość prac realizowanych przez spółkę
cywilną (wyrok KIO z 18 sierpnia 2011 roku KIO 1661/11; KIO 1684/11).
Podobnie też przyjęła KIO w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 roku (KIO 1087/12), uznała jednak,
iż tak zdobyte doświadczenie nie podlega sumowaniu przez podmioty występujące w kolejnym
postępowaniu.
Download