test-prawo-handlowe-prawo

advertisement
PÓŁKA CYWILNA JEST: a) umową realną, b) ułomną osoba prawną, c) zobowiązaniem, d)
zawsze przedsiębiorstwem. 1. ODPOWIEDZIALNOŚC WSPÓLNIKA W SPÓŁCE CYWILNEJ
JEST: a) solidarna indywidualna, b) solidarna subsydiarna, c) ograniczona do wysokości wkładu d)
kumulatywna. 2. TRANSFORMACJA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ: a) jest niemożliwa, b)
wymaga zgody Urzędu Skarbowego, c) związana jest z likwidacja spółki cywilnej, d) nie zmienia
zasad odpowiedzialności wspólników za dotychczasowe zobowiązania spółki. 3.
TRANSFORMACJA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ JEST: a) wyłącznie zależna od woli
wspólników, b) nie wymaga wpisu do KRS, c) obligatoryjna, gdy zysk spółki za dwa kolejne lata
obrachunkowe przekroczył 400 000 EURO, d) obligatoryjna, gdy przychód netto spółki w każdym z
dwóch kolejnych lat obrotowych przekroczył 400 000 EURO. 4. ŚMIERĆ WSPÓLNIKA W
SPÓLCE CYWILNEJ NIE POWODUJE: a) ustania bytu spółki, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej, b) wstąpienia spadkobierców w prawa i obowiązki wspólnika, o ile umowa spółki nie
stanowi inaczej, c) przekształcenia spółki cywilnej w jawną, d) zmiany danych ewidencyjnorejestrowych. 5. SPÓLKA HANDLOWA OSOBOWA: a) jest osoba prawną, b) jest ułomną osoba
prawną, c) to także spółka cicha, d) rejestrowana jest w ewidencji podmiotów gospodarczych. 6.
PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU PRAWA JEST: a) spółka cywilna, b) spółka cicha, c)
każda osoba prawna, d) także przedsiębiorstwo państwowe. 7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ: a) jest zawsze dozwolone, b) zawsze wymaga zezwolenia lub koncesji, c) nie
zawsze wymaga wpisu do ewidencji lub rejestru, d) zależy od swobodnego uznania organu
ewidencyjnego. 8. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA TO TAKI, KTÓRY ZATRUDNIA: a) 19
pracowników, b) 49 p
PÓŁKA CYWILNA JEST:
a) umową realną,
b) ułomną osoba prawną,
c) zobowiązaniem,
d) zawsze przedsiębiorstwem.
ODPOWIEDZIALNOŚC WSPÓLNIKA W SPÓŁCE CYWILNEJ JEST:
solidarna indywidualna,
solidarna subsydiarna,
ograniczona do wysokości wkładu
kumulatywna.
TRANSFORMACJA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ:
jest niemożliwa,
wymaga zgody Urzędu Skarbowego,
związana jest z likwidacja spółki cywilnej,
nie zmienia zasad odpowiedzialności wspólników za dotychczasowe zobowiązania spółki.
TRANSFORMACJA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ JEST:
wyłącznie zależna od woli wspólników,
nie wymaga wpisu do KRS,
obligatoryjna, gdy zysk spółki za dwa kolejne lata obrachunkowe przekroczył 400 000 EURO,
obligatoryjna, gdy przychód netto spółki w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przekroczył
400 000 EURO.
ŚMIERĆ WSPÓLNIKA W SPÓLCE CYWILNEJ NIE POWODUJE:
ustania bytu spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
wstąpienia spadkobierców w prawa i obowiązki wspólnika, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej,
przekształcenia spółki cywilnej w jawną,
zmiany danych ewidencyjno- rejestrowych.
SPÓLKA HANDLOWA OSOBOWA:
jest osoba prawną,
jest ułomną osoba prawną,
to także spółka cicha,
rejestrowana jest w ewidencji podmiotów gospodarczych.
PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU PRAWA JEST:
spółka cywilna,
spółka cicha,
każda osoba prawna,
także przedsiębiorstwo państwowe.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
jest zawsze dozwolone,
zawsze wymaga zezwolenia lub koncesji,
nie zawsze wymaga wpisu do ewidencji lub rejestru,
zależy od swobodnego uznania organu ewidencyjnego.
ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA TO TAKI, KTÓRY ZATRUDNIA:
19 pracowników,
49 pracowników,
101 pracowników,
251 pracowników.
PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO:
może prowadzić w RP
(…)
….:
zawsze trzeba powołać RN lub Komisje Rewizyjną,
……..
zawsze trzeba powołać RN,
można powołać RN.
ZARZĄD SP. Z O.O. POWOŁYWANY PRZEZ RN:
może być tylko przez nia odwołany,
może być także odwołany przez Zgromadzenie Wspólników,
może być także odwołany przez likwidatora spółki,
może być przed upływem kadencji odwołany tylko z ważnych powodów.
OD DNIA 01.01.2001 MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W S.A. WYNOSI:
4 000 PLN,
50 000…
…,
jest osoba prawną,
nie może nabywać nieruchomości,
za swe zobowiązania odpowiada tylko spółka swym majątkiem.
KOMANDYTARIUSZEM MOŻE BYĆ:
tylko osoba prawna,
tylko osoba fizyczna,
zarówno osoba prawna jak i fizyczna o co najmniej ograniczonej zdolności prawnej,
tylko osoba (fizyczna i prawna ) posiadająca majątek odpowiadający sumie komandytowej.
W BRZMIENIU FIRMY SPÓLKI KOMANDYTOWEJ:
umieszczane są nazwy…
….\
KOMANDYTARIUSZ:
ma prawo prowadzenia spraw spółki,
ma prawo reprezentowania spółki,
ma prawo wykonać czynność nagłą,
może żądać weryfikacji sprawozdania finansowego spółki.
KOMANDYTARIUSZ:
ma pełne prawo nadzoru i kontroli nad sprawami spółki,
prawo nadzoru i kontroli może wykonywać przez pełnomocnika,
może wykonywać czynności zwykłego zarządu,
nie udziela prokury.
SUMA KOMANDYTOWA:
musi być co najmniej równa wysokości wkładu,
musi być wyższa od wysokości wkładu,
w zakresie odpowiedzialności komandytariusza ma związek z wysokością wkładu,
ma zawsze związek z wysokością wkładu.
WKŁAD KOMANDYTARIUSZA:
jest równy sumie komandytowej,
może być niższy od sumy komandytowej,
musi być co najmniej równy sumie komandytowej,
może być pokryty wyłącznie praca lub usługami.
MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ SUMY KOMANDYTOWEJ A WKŁADU…
… z prowadzenia spraw spółki,
także i inni prokurenci.
ZAKAZ KONKURENCJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ DOTYCZY:
wszystkich wspólników,
wszystkich komplementariuszy,
komplementriuszy nie wyłączonych z prawa prowadzenia przedsiębiorstwa spółki,
także komandytariuszy.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA MOŻE:
emitować obligacje,
emitować obligacje zamienne,
wystawiać świadectwa na okaziciela lub na zlecenie,
być zlikwidowana wg przepisów…
egzamin - spółka kapitałowa
Powstanie spółki akcyjnej
Prawo handlowe-test 4
Spółki handlowe ich charakterystyka - omówienie
porównianie spółek
Kapitał zakładowy spolka zoo - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards