Umowa Nr

advertisement
Umowa Nr ……………………
z osobą niebędącą pracownikiem UAM1, wykonującą zadania na rzecz Uczelni z tytułu
projektów badawczych
zawarta w dniu ……………………, w Poznaniu, pomiędzy :
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
reprezentowanym przez: prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego – prorektora ds. nauki i
współpracy międzynarodowej oraz ……………………………- Kwestora przy kontrasygnacie,
zwanym dalej „Uczelnią”
a
Panią/Panem ................................................................, zam. w ...............................................
………………………………………………… nr PESEL ……........................................ zwanym
dalej „Wykonawcą zadania”
§ 1.
Wykonawca zadania jest uczestnikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Historycznego UAM
w ramach którego zaplanowano wyjazd do ………………………………………………………..
w celu …………………………………………………………………………………………………..
§ 2.
W celu pokrycia kosztów pobytu w ………………….. (Miasto), w terminie …………………….
Uczelnia wypłaci Wykonawcy zadania, ze środków pochodzących z: Dział 0601000000 MPK
505060 (dofinansowanie uzyskane w procedurze konkursowej)
kwotę łączną brutto …………… zł. (słownie ……………………………….………………...)
na którą składają się następujące koszty:
1. diety w łącznej kwocie ………………. zł. (słownie ………………….……….)
na która składają się:
Rodzaj diety
śniadanie (30 zł x 25% = 7,5 zł)2
obiad (30 zł x 50% = 15 zł)
kolacja (30 zł x 25% = 7,5 zł)
Wyliczenie
7,5 zł x …………………(liczba dni)
15 zl x ………….………(liczba dni)
7,5 zł x …………………(liczba dni)
Razem
Suma
Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do
powrotu (przejazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
a) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
b) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej
wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 do 8 godzin – przysługuje 50% diety
 ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Za osobę niebędącą pracownikiem UAM uważa się doktoranta, studenta i osobę niezatrudnioną (osoba, która
ukończyła studia doktoranckie i jest w trakcie realizacji projektu oraz osoby zatrudnione do realizacji projektu).
2
Dieta przysługuje w przypadku, jeżeli w cenę hotelu nie jest wliczone śniadanie.
1
2. Koszt zakwaterowania/ryczałt hotelowy3 w łącznej kwocie …………….. zł.
(słownie …...…………………………..……)
Rodzaj kosztu
Ryczał za nocleg do 45 zł/dobę4
Koszty zakwaterowania5
Wyliczenie
…….. x ……………….…liczba dni
…………………………….
Razem
Suma
3. Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej6 w łącznej kwocie ……………….
zł. (słownie ……………………...)
4. Koszty przejazdu
a. komunikacja PKP/PKS w łącznej kwocie ………………. zł. (słownie ……………….)
b. kilometrówka: ilość km ……….., stawka za km ………….; łączna kwota
………………. zł. (słownie ………………..….)
§ 3.
Środki zostaną przelane na konto nr ………………………………………………………. po
rozliczeniu wyjazdu.
§ 4.
Podstawę rozliczenia kosztów wskazanych w § 2 stanowi potwierdzenie wykonania zadania
oraz rozliczenia kosztów podróży, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisane
przez kierownika projektu/opiekuna grantu oraz Dziekana Wydziału. Rozliczenie wyjazdu
nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia podróży.
§ 5.
Wykonawca zadania przedkłada „Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem” Uczelni
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr
33/2012/2013 z dnia 26 listopada 2012 r.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 7.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu.
§ 8.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 9.
Załącznik stanowią integralną część niniejszej umowy.
Zaznaczyć właściwe
Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
5
Zwrot koszów nie wyższy niż 600 zł/nocleg
6
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej Wykonawcy zadania przysługuje ryczałt na pokrycie
kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety (6 zł). Ryczałt nie przysługuje,
jeżeli Wykonawca zadania nie ponosi kosztów dojazdów.
3
4
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca zadania
……………………..………
Uczelnia
……………………..
…………………………
Dziekan Wydziału
Download