Umowa na wyjazd krajowy z osobą nie będącą pracownikiem UAM

advertisement
Umowa Nr ……………………
z osobą niebędącą pracownikiem UAM1, wykonującą zadania na rzecz Uczelni z tytułu
projektów badawczych
zawarta w dniu ……………………, w Poznaniu, pomiędzy :
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
reprezentowanym przez: prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego – prorektora ds. nauki i
współpracy międzynarodowej oraz ……………………………- Kwestora przy kontrasygnacie,
zwanym dalej „Uczelnią”
a
Panią/Panem ................................................................, zam. w ...............................................
………………………………………………… nr PESEL
……........................................
zwanym dalej „Wykonawcą zadania”
§ 1.
Wykonawca zadania jest uczestnikiem projektu badawczego nr:
……………………………………………………………………………………………………………
w ramach którego zaplanowano wyjazd do ………………………………………………………..
w celu …………………………………………………………………………………………………..
§ 2.
W celu pokrycia kosztów pobytu w ………………….. (Miasto), w terminie …………………….
Uczelnia wypłaci Wykonawcy zadania, ze środków pochodzących z grantu
nr……………………….…………………………………………………………………………
kwotę łączną brutto …………… zł. (słownie ……………………………….………………...)
na którą składają się następujące koszty:
1. diety w łącznej kwocie ………………. zł. (słownie ………………….……….)
na która składają się:
Rodzaj diety
śniadanie (30 zł x 25% = 7,5 zł)2
obiad (30 zł x 50% = 15 zł)
kolacja (30 zł x 25% = 7,5 zł)
Wyliczenie
7,5 zł x …………………(liczba dni)
15 zl x ………….………(liczba dni)
7,5 zł x …………………(liczba dni)
Razem
Suma
Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do
powrotu (przejazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
a) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
b) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej
wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 do 8 godzin – przysługuje 50% diety
 ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Za osobę niebędącą pracownikiem UAM uważa się doktoranta, studenta i osobę niezatrudnioną (osoba, która
ukończyła studia doktoranckie i jest w trakcie realizacji projektu oraz osoby zatrudnione do realizacji projektu).
2
Dieta przysługuje w przypadku, jeżeli w cenę hotelu nie jest wliczone śniadanie.
1
2. Koszt zakwaterowania/ryczałt hotelowy3 w łącznej kwocie …………….. zł.
(słownie …...…………………………..……)
Rodzaj kosztu
Ryczał za nocleg do 45 zł/dobę4
Koszty zakwaterowania5
Wyliczenie
…….. x ……………….…liczba dni
…………………………….
Razem
Suma
3. Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej6 w łącznej kwocie ……………….
zł. (słownie ……………………...)
4. Koszty przejazdu
a. komunikacja PKP/PKS w łącznej kwocie ………………. zł. (słownie ……………….)
b. kilometrówka: ilość km ……….., stawka za km ………….; łączna kwota
………………. zł. (słownie ………………..….)
§ 3.
Środki zostaną przelane na konto nr ………………………………………………………. po
rozliczeniu wyjazdu.
§ 4.
Podstawę rozliczenia kosztów wskazanych w § 2 stanowi potwierdzenie wykonania zadania
oraz rozliczenia kosztów podróży, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisane
przez kierownika projektu/opiekuna grantu oraz Dziekana Wydziału. Rozliczenie wyjazdu
nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia podróży.
§ 5.
Wykonawca zadania przedkłada „Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem” Uczelni
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr
33/2012/2013 z dnia 26 listopada 2012 r.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 7.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu.
§ 8.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 9.
Załącznik stanowią integralną część niniejszej umowy.
Zaznaczyć właściwe
Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
5
Zwrot koszów nie wyższy niż 600 zł/nocleg
6
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej Wykonawcy zadania przysługuje ryczałt na pokrycie
kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety (6 zł). Ryczałt nie przysługuje,
jeżeli Wykonawca zadania nie ponosi kosztów dojazdów.
3
4
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca zadania
……………………..………
Uczelnia
……………………..
…………………………
Dziekan Wydziału
Załącznik nr 1.
Potwierdzenie wykonania zadania oraz rozliczenie kosztów podróży
Niniejszym potwierdzam wykonanie zadania powierzonego Wykonawca zadania : ………………...
…………………………………………………………………………………………………...
realizowanego w ramach grantu : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
zgodnie z umową nr ………………………….. z dnia ……………………….
Rozliczenie kosztów:
Wyjazd
Miejscowość
Data
Przyjazd
Miejscowość
godzina
Data
Godzina
1. bilety za przejazd (PKP, PKS) ..................... zł
2. rachunki za noclegi ..................... zł
3. bilety komunikacji miejskiej ..................... zł
4. inne (wymienić) ..................... zł
5. diety ilość x stawka ..................... zł
6. ryczałt za nocleg ilość x stawka ..................... zł
7. ryczałt za dojazdy komunikacją miejską ilość x stawka ..................... zł
8. Ewidencja przebiegu pojazdu:
Nr
kolejny
wpisu
Data
wyjazdu
1
2
Opis trasy
wyjazdu
(skąd-dokąd)
3
Liczba
faktycznie
przejechanych
kilometrów
Stawka za 1
km przebiegu
5
6
Wartość
(5)x(6)
zł gr
Uwagi
zł gr
7
9
Razem
Razem: ..................... zł
załączam ........ szt. dowodów
Kwota zostanie przelana na konto ………………………………………………………….lub wpłacona w Kasie UAM7
………………………………..…….
(imię i nazwisko)
………………………..…………….
(data)
……….………………………..……
(podpis kierownika projektu/opiekuna grantu)
………………………………………….
(podpis Dziekana)
7
Zaznaczyć właściwe
Download