Zał nr 8 Rozliczenie finansowe zasady

advertisement
Załącznik nr 8
do „Instrukcji planowania, realizacji, finansowania i rozliczania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej
w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie”
Rozliczenie finansowe z wyjazdu zagranicznego
Imię i nazwisko: …….……………………………………………….………………………………………
Kraj wyjazdu: ………….…………. miasto: ………………………………..……….……..
Pobyt za granicą trwał(*1) : od dnia ……….. godz. ……… do dnia …………… godz. ……......……….
ogółem: …………………..pełnych dób i …………………… godzin ponad pełną dobę.
W tym (przy wyjeździe do więcej niż jednego kraju proszę podać czas pobytu w poszczególnych
krajach):
kraj ………………….. od dnia ………… godz. ……do dnia …………godz. ……….ogółem …………
kraj ………………….. od dnia …………godz. …… do dnia ………godz. …….. ogółem ……………..
Wydatki poza granicami kraju opłacałem(-am): z otrzymanej zaliczki/Kartą PKO Master Card /
ze środków własnych **
Źródło finansowania wyjazdu: .………………………….………………………..…….............................
I. Otrzymałem(-am):
1.
2.
3.
Kwota w walucie obcej opłacona Kartą PKO Master Card
4.
Ogółem dysponowałem (-am) kwotą:
II. Koszty wyjazdu zagranicznego:
1.
2.
3.
EUR
Kwota w walucie obcej (wypłacona gotówką / przekazana
przelewem na konto osobiste w PLN **)
Kwota w walucie obcej przekazana przelewem za granicę
tytułem .…………………..………………………………
na rzecz
……………………………………………………
EUR
Diety (*2) : ilość………… x
stawka …..……………..
ilość ………... x
stawka ………………….
Noclegi wg rachunku (*3):
Ryczałt za noclegi (*4) : ilość ……. x stawka ………………
ilość ……. x stawka ………………
4.
5.
Ryczałt na dojazdy
6.
Opłata uczestnictwa wg rachunku:
(*5)
Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej (*6) :
ilość ..….. x stawka ……………..
ilość ..….. x stawka ……………..
Inne wydatki wg rachunków:
a)
7.
b)
c)
8.
Razem:
Oświadczenie: Za granicą zapewniono mi wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja**
Na potwierdzenie wydatków załączam: ilość dok. ……
…………………………………………
(data i podpis osoby składającej rozliczenie)
* patrz pouczenie (3 strona rozliczenia), ** niewłaściwe skreślić
2/3
Adnotacje Biura Projektów i Współpracy:
1. Rozliczenie dotyczy: ………………………………………………………………………………
2. Zestawienie kosztów:
EUR
1.
Pobrana zaliczka (poz. I. 3.)
2.
Wydatki należne opłacone Kartą PKO Master Card
3.
Wydatki opłacone przelewem
4.
Wydatkowano (poz. 1+2+3)
5.
Zwrot dla uczelni
6.
Do wypłaty
PLN
3. Płatności wynikające z rozliczenia:
1) zwrot do banku za pośrednictwem kasy uczelni gotówki w walucie obcej, nienależnej wyjeżdżającemu
z zaliczki pobranej gotówką w walucie obcej:
kwota w walucie obcej………………….……..…………………………………………..…………………
2) zwrot na rzecz uczelni kwoty w PLN gotówką w kasie, nienależnej wyjeżdżającemu z zaliczki w
walucie obcej pobranej w PLN w wysokości stanowiącej jej równowartość:
kwota w PLN ……………………………... wyliczona wg kursu ……….………………………………..
3) wypłata wyjeżdżającemu kwoty w PLN gotówką w kasie / przelewem na konto osobiste**, należnej z
rozliczenia zaliczki pobranej gotówką w walucie obcej lub jej równowartości w PLN:
kwota w PLN ………………………... wyliczona wg kursu ………….………………………….............
4) kwota w PLN należna PKO BP SA za wydatki uprawnione, opłacone przez wyjeżdżającego Kartą
PKO Master Card:
kwota w PLN ……………… w okresie rozliczeniowym od ……………… do …………..………
5) kwota w PLN należna uczelni za wydatki nieuprawnione, opłacone przez wyjeżdżającego Kartą PKO
Master Card do uregulowania przez wyjeżdżającego gotówką w kasie uczelni/przelewem na konto
uczelni**:
kwota w PLN ………………………… w okresie rozliczeniowym od ………. do ……..……..………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym oraz stwierdzono
wykonanie polecenia służbowego
................ .................................................
(data)
( podpis pracownika Biura)
Zatwierdzono do wypłaty kwotę: ........................................
tytułem .....................................................................
.........................
(podpis)
----------------------------------------------------------------
Str. nr 1 – wypełnia wyjeżdżający
Str. nr 2 – pkt. 1 i 2 wypełnia pracownik Biura, pkt. 3 pracownik Kwestury
formalnym i rachunkowym
................
(data)
…………………..
(Kwestor)
Pouczenie:
(*1)
Czas pobytu za granicą liczy się przy podróży:
 lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia
granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
 lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili
lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
 morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w
drodze powrotnej do portu polskiego.
Pierwsza dieta w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży przysługuje po upływie
24 godzin od chwili przekroczenia granicy polskiej. Następne są wielokrotnością 24 godzin. Ostatnia
dieta: do 8 godzin – 1/3 diety, od 8 – 12 godzin – 1/2 diety, ponad 12 godzin – pełna dieta.
Jeżeli wyjeżdżający otrzymywał za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie
opłacone było w cenie karty okrętowej (promowej) przysługuje 25% diety (zasady obliczania j. w.)
Dieta nie przysługuje, jeżeli wyjeżdżający otrzymał za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie.
Jeżeli wypłacony za granicą ekwiwalent na wyżywienie był niższy od diety, przysługuje wyrównanie do
wysokości należnej diety.
Za opłacone za granicą częściowe wyżywienie wyjeżdżającemu przysługuje odpowiednio: za śniadanie –
15% diety, a za obiad i kolację – po 30% diety.
(*2)
Za nocleg stwierdzony rachunkiem przysługuje zwrot kosztów w granicach ustalonego na ten cel
limitu za nocleg w hotelu dla kraju podróży.
Rachunek za noclegi przekraczający określony dla danego kraju limit na nocleg w hotelu, wymaga
złożenia pisemnego uzasadnienia konieczności poniesienia kosztów wyższych niż określone limitem i
uzyskania zgody prorektora na jego uwzględnienie w rozliczeniu.
(*3)
Ryczałt za nocleg (z wyłączeniem czasu przejazdu) przysługuje w wysokości 25% ustalonego na ten
cel limitu dla danego kraju i może być uwzględniony w przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg i
pod warunkiem że strona zagraniczna nie zapewniła bezpłatnego noclegu.
(*4)
Ryczałt na dojazdy w wysokości jednej diety pobytowej przysługuje na pokrycie kosztów dojazdu z
dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miejscowości
docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu. Ryczałt
ten nie przysługuje, jeżeli wyjeżdżający nie ponosił takich kosztów, albo strona zagraniczna zapewniała
bezpłatny dojazd, albo podróż realizowana była pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym).
(*5)
Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety
przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej, jeżeli wyjeżdżający ponosił takie
koszty, strona zagraniczna nie zapewniała takich dojazdów a podróż nie była realizowana pojazdem
samochodowym (służbowym lub prywatnym).
(*6)
Download