Rozliczenie

advertisement
ROZLICZENIE
z zagranicznych środków płatniczych na wyjazd służbowy do (wymienić kraj, miasto):
.............................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię rozliczającego:
..............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ze środków otrzymanych na podstawie zlecenia nr.....................................................................
zrealizowałem pobyt w (proszę podać kraj, miasto): ...........................................................................................
Pobyt trwał : od dnia ....................................................
do dnia ....................................................
dni ogółem .............................................
W tym w:
od dnia.....................................................
do dnia.....................................................
dni ogółem...............................................
OTRZYMAŁEM
godz.........................................................................
godz.........................................................................
godz.........................................................................
godz.........................................................................
WALUTA:
WALUTA:
PRZEKAZY:
WALUTA:
WALUTA:
PRZEKAZY:
(proszę podać sumy zagranicznych środków
płatniczych w gotówce i przekazy bankowe)
WYDATKOWAŁEM
Diety:
(stawka)
x
(ilość)
(stawka)
x
(ilość)
Koszty hotelu
(proszę wyszczególnić rachunki)
Przejazdy miejskie
(stawka)
x
(ilość)
Dieta dojazdowa
Inne wydatki (proszę wymienić):
.............................
........................................................................................
....
OGÓŁEM wydatkowałem
Ogółem dysponowałem
.................................................
.................................................... ........................
Ogółem wydatkowałem
................................................
............................................. ................................
Pozostało/brak
................................................
.................................... ....... ..................................
--------------------------ROZLICZENIA DOKONANO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PODANĄ NA ODWROCIE----------------------------------
Data...........................
.................................................. ........
(Podpis składającego rozliczenie)
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:
Rozliczenie zatwierdzam
...................................................................
KWESTOR
KANCLERZ
Sprawdzono pod względem merytorycznym:
....................................................................
___________________________________________________________________
MIEJSCE NA UWAGI I WYJAŚNIENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ ROZLICZENIE:
Informacja o zasadach rozliczania zaliczek dewizowych na zagraniczne podróże służbowe
Zasady te reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990) .
I. Diety
Diety przeznaczone są na koszty pobytu poza granicami kraju; rozlicza się je czasem pobytu za granica stwierdzonym
pisemnym oświadczeniem osoby wyjeżdżającej, złożonym na druku „Rozliczenie z zagranicznych środków
płatniczych”;
Czas pobytu za granica liczy się:
1) przy podróżach pociągiem, autokarem, bądź samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych - od
chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granice do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze do kraju;
2) przy podróżach samolotem: od godziny faktycznego startu samolotu z ostatniego lotniska w Polsce do godziny
lądowania na pierwszym lotnisku polskim w drodze powrotnej.
Godziny przekraczania granicy w zasadzie powinny odpowiadać podawanym w rozkładach jazdy /lotów: pociągów,
autokarów, samolotów; w przypadku dużych rozbieżności niezbędne będzie oświadczenie osoby rozliczającej się
wyjaśniające powody różnic.
Przy obliczaniu należnych diet stosuje się następujące zasady:
1) za każdą dobę (24 godziny liczone według podanych wyżej zasad) przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
3) przy otrzymywaniu za granica bezpłatnego wyżywienia (lub opłaconego oddzielnie), pracownikowi przysługuje 25
% diety;
4) pracownikowi, który otrzymuje za granica częściowe wyżywienie, przysługuje na:
a) śniadanie - 15% diety,
b) obiad - 30% diety,
c) kolacje - 30% diety,
d) inne wydatki - 25% diety.
5) pracownikowi, który otrzymuje za granica ekwiwalent pieniężny na wyżywienie - dieta nie przysługuje; jeżeli
ekwiwalent jest niższy od diety - pracownik może otrzymać wyrównanie do wysokości należnej diety.
II. Koszty noclegów:
1) koszty noclegów [wyłącznie osoby delegowanej] rozlicza się na podstawie przedłożonych rachunków hotelowych,
w granicach ustalonych na ten cel limitów; jeżeli w rachunek wliczone są śniadania - diety pobytowe ulegają
zmniejszeniu o 15%; rachunek hotelowy powinien być wystawiony dla Uniwersytetu Łódzkiego, z podaniem imienia i
nazwiska osoby, której dotyczy;
2) w razie braku rachunku hotelowego pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu; ryczałt nie
przysługuje – za czas przejazdu oraz gdy pracownikowi zapewniono bezpłatny nocleg; warunkiem rozliczenia ryczałtu
jest złożenie pisemnego oświadczenia stwierdzającego, ze strona zagraniczna nie zapewniała bezpłatnych noclegów;
3) jeżeli w rachunku hotelowym wliczone są inne koszty, np.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czyszczenie ubrania,
korzystanie z TV SAT lub mini-baru, nie podlegają one rozliczeniu i powinny zostać opłacone z diet przeznaczonych
na koszty utrzymania.
III. Przejazdy miejscowe / dojazdy
1) pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego,
portu lotniczego lub morskiego, w wysokości 1 diety w miejscowości docelowej za granica oraz w każdej innej
miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu;
2) na przejazdy środkami komunikacji miejscowej przysługuje ryczałt na każdy dzień w wysokości 10% diety;
3) ryczałty wymienione w punktach 1 i 2 nie przysługują, jeżeli pracownik odbywał podróż samochodem służbowym
lub prywatnym lub gdy pracownik takich kosztów nie ponosił.
Rozliczenia kosztów podroży należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki w terminie 14 dni od zakończenia
podroży.
Download