Pieczęć firmowa …………………, dnia ……………………. Znak

advertisement
Pieczęć firmowa
…………………, dnia …………………….
Znak sprawy: TZP – 002/5WM-ADM-5/2017
OFERTA
na
wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Słoneczna nr 46 w Gorzowie Wlkp.
w zakresie wykonania następujących robót :


wykonanie docieplenia ściany z wymianą stolarki okiennej od frontu,
remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem głowic kominowych .
za ogólna cenę: .................................................... zł /brutto
…………………………………………………………………………………………………………………………...………. zł
(pełna kwota oferty, słownie i cyframi)
w tym …………………................................... zł/netto
słownie: …………………………………………………………………………………………………………...…………. zł
(pełna kwota oferty, słownie i cyframi)
oraz należny podatek VAT ………............................ zł - przy zastosowaniu ………………% stawki VAT
z czego na :

wykonanie docieplenia ściany z wymianą stolarki okiennej od frontu ……………………….. netto

remont pokrycia dachowego wraz z głowicami
……………………….. netto
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się i zrozumieliśmy przedmiot zamówienia, a żądane wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty związane z jego prawidłową realizacją.
Wskaźniki kosztorysowe na jakich sporządzono
dodatkowych:
Rg ………..
Ko ………..
Zysk - ………..
Kz - …………
kosztorys
ofertowy i do rozliczenia ewentualnych robót
Ceny określone w przedłożonej ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
Termin realizacji prac: - 2 miesiące od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji:
- 60 miesięcy od daty odbioru robót na roboty
Docieplenie ściany wykonane zostanie w systemie ……………………………………… .
Prace na danym obiekcie wykonamy siłami własnymi/podwykonawcą .
Podpis
Download