Uploaded by vpb48556

opracowanie listy

advertisement
OPRACOWANIE LISTY AKTYWNOŚCI I USŁUG
LISTA AKTYWNOŚCI I USŁUG
Aktywność społeczna - jest to dobrowolne działanie na rzecz określonej grupy lub środowiska: swojego lub
zewnętrznego. Działanie to jest realizowane przez grupę osób (wolontariuszy, społeczników), które nie otrzymują
wynagrodzenia. Koszty aktywności mogą być pokrywane ze źródeł własnych lub zewnętrznych. Aktywność może
towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej powstania lub z niej wynikać. Działanie to cechuje
powtarzalność lub akcyjność.
Przykładem aktywności społecznej jest:
Chór parafialny występujący nieodpłatnie
Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw (opiekunowie nie są wynagradzani finansowo)
Grupa wolontariuszy
Grupa rodziców prowadzących orkiestrę dętą
Wspólne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
Grupy samokształceniowe
Grupy samopomocowe
Działanie OSP
WZÓR LISTY AKTYWNOŚCI:
LISTA AKTYWNOŚCI: POWIAT:……………………………….GMINA:
DATA SPORZĄDZENIA: ……………………………………………………………………………
AKTYWNOŚĆ
REALIZATOR /
MIEJSCOWOŚĆ/
DNI I GODZINY
ODBIORCY
GRUPA
Z- ZAMKNIĘTA
O- OTWARTA
WARUNEK
Koło
Wolontariuszy
Szkoła Publiczna
w LIPSKU
WTORKI 16.00
Koło Brydżowe
REMIZA OSP W
CZERWONYM,
SR-PIĄTKI 18.00
Klub Seniora
PON-SOBOTA
8.00-14.00
ODBIORCY
GRUPA CELOWA ART.
7 USTAWY O
POMOCY
SPOŁECZNEJ,
NP. UBÓSTWO,
NIEPEŁNOPRAWNOŚĆ
PRZEMOC
BEZRADNOŚĆ
1)DZIECI I MŁODZIEŻ
Młodzież 14-15
X
lat
Otwarta/
Zgoda rodziców
2) RODZINY Z DZIEĆMI
3) OSOBY DOROSŁE
OTWARTA
X
4) OSOBY STARSZE
OBSZAR
S- SOCJALNY
SI- SPOŁECZNOINTEGRACYJNY
Z- ZDROWIA
P- PROZAWODOWY
R- RODZINNY
SK - SPORT I
KULTURA
P- PRAWNY
E- EDUKACJI
I-INNY
SI
SK
Usługa społeczna - jest to działanie podejmowane w ramach umowy/kontraktu, która określa m.in. wynagrodzenie
osoby realizującej usługę, zakres świadczonych usług, prawa i obowiązki stron umowy, okres świadczenia usługi.
Odbiorca usługi korzysta z niej bezpłatnie (całkowicie lub częściowo). Usługi mogą być realizowane bezpłatnie
lub odpłatnie oraz uzupełniane lub zastępowane świadczeniami pieniężnymi. Realizacja usługi może być
wykonywana samodzielnie lub zlecana, np. organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej,
podmiotom komercyjnym.
Przykładem usługi jest:
Chór parafialny koncertujący odpłatnie
Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw (opiekunowie są wynagradzani finansowo)
Szkolenia dla społeczności, liderów
WZÓR LISTY USŁUG
LISTA USŁUG: POWIAT:……………… …………..GMINA: ………………………………..
DATA SPORZĄDZENIA: ……………………………………………………………………….
USŁUGA
REALIZATOR /
MIEJSCOWOŚĆ/
DNI I GODZINY
ODBIORCY
GRUPA
Z- ZAMKNIĘTA
O- OTWARTA
WARUNEK
Zajęcia muzyczne
GOK KULESZE
PON-PIATKI
17.00
Poradnictwo
psychologiczne
OPS BRAŃSK
Piątek 8.00-15.00
Usługi
opiekuńcze
PCK- cała gmina
Codziennie 7.0015.00
ODBIORCY
GRUPA CELOWA ART.
7 USTAWY O
POMOCY
SPOŁECZNEJ,
NP. UBÓSTWO,
NIEPEŁNOPRAWNOŚĆ
PRZEMOC
BEZRADNOŚĆ
1)DZIECI I MŁODZIEŻ
Grupa pow.16 r.
X
życia
OTWARTA
2) RODZINY Z DZIEĆMI
3) OSOBY DOROSŁE
OTWARTA
4) OSOBY STARSZE
Otwarta, pow.
60r życia
na zlecenie
GOPS
OBSZAR
S- SOCJALNY
SI- SPOŁECZNOINTEGRACYJNY
Z-ZDROWIA
P- PROZAWODOWY
R- RODZINNY
SK - SPORT I
KULTURA
P- PRAWNY
E- EDUKACJI
I-INNY
SK
SI
Z
S
Usługi pomocy i integracji społecznej (zwane dalej usługami pomocy społecznej) to wszystkie formy pomocy i
wsparcia klienta pomocy społecznej wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362) i innych ustawach tworzących prawo pomocy społecznej w szerokim sensie,
niebędące świadczeniami pieniężnymi ani pomocą rzeczową, które są świadczone przez osoby lub zespoły osób
posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. Usługi mogą być świadczone w miejscu zamieszkania
klienta lub w pomieszczeniach spełniających odpowiednie warunki.
„Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup docelowych– diagnoza standaryzacji usług i model
instytucji”, R. Szarffenberg (red.), wspólnota Robocza Związków organizacji Socjalnych, Warszawa 2011
Download